Zrównoważony rozwój

W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu, nie zaburzyła dbałości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy: dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki i lokalne społeczności, w których prowadzimy operacje biznesowe.

Dynamicznie się rozwijamy, systematycznie zwiększając swoje moce produkcyjne i rozbudowując infrastrukturę. Nasze produkty trafiają na kolejne rynki eksportowe, a zespół pracowników tworzący Grupę Kapitałową Śnieżka stale się powiększa. Intensywne procesy rozwojowe mają miejsce w warunkach zakorzenionej w naszej działalności dbałości o przejrzystość zasad i procedur i wynikającej z niej systematyczności i konsekwencji procesów. Towarzyszy im wielowymiarowy, stale rozwijany monitoring działań z zakresu aspektów niefinansowych, co pokazują analizowane w dalszej części sprawozdania wskaźniki.

Czym się kierujemy

Ogólne założenia działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju

Jako Grupa, integrując nasze działania na wszystkich płaszczyznach organizacji, dbamy, aby dynamizm zmian nie zaburzał troski o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, którą realizujemy między innymi:

 • dbając o prawa, bezpieczeństwo i rozwój pracowników,

 • troszcząc się o jakość procesów produkcyjnych i powstających w ich ramach wyrobów,

 • racjonalnie korzystając z zasobów środowiska,

 • zachowując transparentność działań rynkowych,

 • kreując projekty sprzyjające wyrównywaniu szans społecznych.

W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu, nie zaburzyła dbałości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy: dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki i lokalne społeczności, w których prowadzimy operacje biznesowe.

Aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście naszych działań obrazują polityki oraz wskaźniki opisane w dalszej części dokumentu. W kolejnym rozdziale zaprezentowano opisy kluczowych polityk Grupy. Ich wdrażanie jest monitorowane, są one poddawane okresowym przeglądom, również w ramach procedur należytej staranności. Wszelkie szczegółowe dokumenty wewnętrzne, takie jak procedury, regulaminy, instrukcje pozostają w zgodności z politykami Grupy.

W ramach przeprowadzonej w 2017 roku oceny istotności wskazane zostały kluczowe obszary działalności, które po doborze wskaźników w sposób szczegółowy opisano w niniejszym Sprawozdaniu.

Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej Śnieżka definiuje się jako aspekty dotyczące: Ludzi, Środowiska oraz Jakości. W odpowiedzialnej realizacji wyzwań zdefiniowanych w tych obszarach istotną rolę odgrywa aspekt efektywnego zarządzania celami strategicznymi, wspieranego przez wartości i zasadę transparentności działania.

Obszar: Ludzie

Siłę naszej organizacji stanowią członkowie jej zespołu, których zaangażowanie i innowacyjność są podstawą nowych konceptów i rozwiązań sprzyjających budowaniu przewag konkurencyjnych. Dbając o warunki pracy, bezpieczeństwo i rozwój naszych pracowników tworzymy przyjazne i rozwijające środowisko pracy.

Tak zdefiniowany aspekt zrównoważonego rozwoju rozumiemy także jako nasz wpływ na mieszkańców społeczności, w sąsiedztwie których funkcjonują spółki należące do Grupy. Na co dzień dbamy o to, aby nasza działalność nie wpływała negatywnie na komfort ich życia, a tworząc nowe miejsca pracy oraz kreując własne inicjatywy społeczne sprzyjamy minimalizowaniu wykluczenia społecznego w zdefiniowanych przez nas obszarach. Przykłady tych inicjatyw opisujemy w podrozdziale „Działania społeczne”.

Na poziomie globalnym, w odniesieniu do całego społeczeństwa, dokładamy starań, aby nasze produkty były źródłem satysfakcji i inspiracji dla klientów na wszystkich rynkach, na jakich są sprzedawane.

W obszar ten wpisuje się również tworzenie rozwiązań produktowych bezpiecznych dla zdrowia użytkowników, a także takich, które poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach.

Obszar: Jakość

Zasada zachowania najwyższej jakości wyrobów i standardów ich produkcji jest podstawą filozofii naszego działania. Droga, jaką przemierza każdy nasz produkt – od konceptu, poprzez procesy technologiczne, produkcyjne, logistyczne i handlowe jest ściśle monitorowana i poddawana wielowymiarowej kontroli po to, aby jej efektem było zapewnienie najwyższej jakości wyrobów spełniających rygorystyczne wymogi oraz charakteryzujących się trwałością i odpornością.

Dbałość o jakość ma tu zastosowanie do wszystkich procesów towarzyszących naszej działalności, wyraża się ona również w transparentności działań rynkowych i komunikacyjnych, a także w trosce o wysokie standardy współpracy z naszymi akcjonariuszami, partnerami handlowymi i kontrahentami.

Obszar: Środowisko

Kreując rozwiązania technologiczne, produkując nasze wyroby i stale rozwijając własną infrastrukturę, dokładamy starań, aby działania Grupy Kapitałowej zachowywały najwyższe standardy dbałości o środowisko. Dotyczy to zarówno wpływu naszych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego na korzystanie przez nas z zasobów przyrody. Stale monitorując środowiskowe aspekty naszej działalności i śledząc zmiany prawa w tym zakresie, odpowiedzialnie zarządzamy działalnością naszych fabryk, kreując własne dobre praktyki w zakresie ochrony zasobów przyrody. Dotyczy to także naszych produktów, które nie tylko spełniają najwyższe standardy i są dostosowane do regulacji zewnętrznych, ale podlegają także wewnętrznym rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa środowiskowego.

Na czym opieramy dbałość o należytą staranność?

Opis poszczególnych polityk, procedur należytej staranności oraz rezultatów ich stosowania

FFiL Śnieżka SA jako spółka giełdowa odpowiada za kształtowanie ładu korporacyjnego, zapewniając zgodność z przepisami prawa i spójność aktów normatywnych Grupy Kapitałowej Śnieżka, oraz utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance).
Ład Korporacyjny – to dwie kategorie aktów wewnętrznych:

 • opisujące aspekty statyczne organizacji: statut, regulamin organizacyjny, regulamin obiegu dokumentów;

 • opisujące aspekty dynamiczne: strategie, polityki, kodeksy (zasady), standardy (soft law), procedury, instrukcje.

Dokumenty tworzone są według hierarchii, są ze sobą ściśle powiązane w ten sposób, że dokumenty wyższego rzędu, tworzą kontekst (umocowanie formalne) dla dokumentów niższego rzędu.

Ład Korporacyjny definiuje szereg procesów realizowanych we wszystkich obszarach działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka. Dostęp do ich aktualnej wersji zapewnia elektroniczny system do nadzoru i zarządzania dokumentacją – NND Integrum.

System nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) służy badaniu zgodności działalności spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach tej działalności z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi i dobrowolnie przyjętymi standardami, uwzględniając:

 • przepisy ponadkrajowe,

 • prawo krajowe – ustawy i akty niższego rzędu,

 • regulacje wewnątrzkorporacyjne.

Szereg procesów realizowanych we wszystkich obszarach działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka definiują liczne polityki, regulaminy, procedury oraz instrukcje. Nadając w ten sposób ramy realizowanym przez Grupę działaniom, maksymalizujemy ich efektywność, spójność i transparentność.

W kolejnych podrozdziałach omówione zostaną kluczowe polityki oraz procedury należytej staranności, zaś w niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały ogólne praktyki wykazujące dbałość Grupy o zachowanie najwyższych standardów należytej staranności we wszystkich aspektach funkcjonowania organizacji. Kluczowe znaczenie ma tu także przyjęta przez Spółkę Księga Wartości Organizacyjnych (wspomniana w punkcie 3.1.9 Sprawozdania), definiująca zasady należytej staranności w obrębie sześciu zdefiniowanych i opisanych w tym dokumencie wartości.

Wewnętrzne akty normatywne, takie jak: polityki, regulaminy, procedury lub instrukcje są opracowywane, rejestrowane i udostępniane pracownikom w elektronicznym systemie wspomagającym zarządzanie i nadzór nad dokumentacją, w wyodrębnionym module. Publikacja nowych regulacji jest poprzedzona komunikatem precyzującym zakres i temat przyjętego dokumentu. Pracownicy fizyczni, nieposiadający dostępu do systemu, są informowani o przyjęciu nowych dokumentów przez swoich przełożonych i/lub za pośrednictwem mediów wewnętrznych.

Dostęp do wiedzy o przyjętych dokumentach to podstawowa zasada ich prawidłowego wdrażania. Wszyscy pracownicy są automatycznie powiadamiani o każdej zmianie w dokumentacji i mają szybki dostęp do jej aktualnej wersji w każdym momencie. W przypadku tych dokumentów, które zostały uznane za kluczowe, dodatkowo stosowana jest zasada obligatoryjnego zapoznania się z nimi. Ten fakt należy potwierdzić w systemie monitorującym i wymagającym zapoznawanie się pracowników z poszczególnymi dokumentami, które ich obowiązują.

Dzięki systemowi wewnętrznego obiegu dokumentów oraz innym wdrożonym w grupie rozwiązaniom elektronicznym możliwe jest dynamiczne rozwijanie procedur należytej staranności o nowe praktyki, które stale poprawiają efektywność i transparentność Grupy. Dodatkowe atuty takich rozwiązań to: zmniejszenie zużycia zasobów (papieru, eksploatacji urządzeń biurowych), kosztów składowania dokumentacji papierowej (przestrzeni biurowej) i kosztów pracy pracownika, a także zdefiniowane wzorce dokumentacji ułatwiające edycję nowych dokumentów.

Do przykładowych rozwiązań tego typu zalicza się między innymi NND Integrum – system do nadzoru i zarządzania dokumentacją wewnętrzną. To zaawansowane narzędzie kontroli dostępu do aktualnych wersji dokumentów i eliminacji błędów wynikających z pracy z niewłaściwymi (nieaktualnymi) wersjami dokumentów. Pozwala zmniejszyć koszty pracy pracowników w zakresie utrzymania zawsze aktualnych wersji przy jednoczesnym zapewnieniu poprawnego obiegu (od projektu do zatwierdzenia i włączenia dokumentacji do użytku). Skutecznie redukuje też czas poświęcany na przekazywanie informacji pomiędzy pracownikami podczas tworzenia dokumentacji. Zapewnia potwierdzenie przyjęcia danej regulacji.

Elektroniczny system wewnętrznego obiegu dokumentów zawiera m.in. moduły:

 • moduł elektronicznego obiegu umów, umożliwiający definiowanie opiekuna dokumentu oraz archiwizację jego finalnej wersji, co zapewnia przejrzystość procesu tworzenia umów;

 • moduł elektronicznej rejestracji pism przychodzących i wychodzących, zapewniający rzetelny i płynny obieg korespondencji;

 • moduł elektronicznego obiegu faktur, umożliwiający płynną weryfikację kontrahentów, a także systemowe dbanie o terminowość wpłat;

 • moduł rezerwacji sal konferencyjnych, samochodów służbowych oraz innych środków trwałych udostępnionych pracownikom do współużytkowania, wspierający dostępność tych środków oraz ich efektywną eksploatację;

 • system elektronicznej obsługi reklamacji (Centrum Obsługi Gwarancji), zapewniający skrócenie czasu procesu, a także jego przejrzystość i archiwizację;

 • elektroniczna księga poleceń – umożliwiająca monitorowanie delegowania zadań oraz ich raportowanie;

 • elektroniczna księga kontroli, stanowiąca elektroniczne archiwum wszystkich kontroli przeprowadzanych w Spółce;

 • elektroniczna księga gości, w ramach której odnotowywane są wszystkie osoby odwiedzające zakłady Spółki.

Inne systemy wewnętrzne:

 • system rejestracji wszystkich towarów przychodzących i wychodzących, zapewniający precyzyjną dekretację i kontrolę nad obiegiem towarów i materiałów;

 • system rejestracji i wewnętrznego obiegu wniosków kierowanych na posiedzenia zarządu;

 • system do pozyskiwania dostawców, tzw. platforma zakupowa, wspierający optymalizację kosztów poprzez wybieranie dostawców oferujących towary najatrakcyjniejsze cenowo w odniesieniu do jakości;

 • system do udostępniania pracownikom wyrobów i sprzętów do zakupu, tzw. portal aukcyjny, umożliwiający pracownikom odkupienie produktów i urządzeń w atrakcyjnych cenach;

 • system obiegu informacji wewnętrznej w formie newslettera, komunikatów wyświetlanych na ekranach zlokalizowanych w halach produkcyjnych oraz w drukowanym kwartalniku pracowniczym „W Kolorze”;

 • system elektronicznej rejestracji urlopów i delegacji, zapewniający kontrolę nad właściwym zarządzaniem nimi oraz ich rozliczaniem.

Inne systemy wewnętrzne:

W Grupie duży nacisk kładziony jest na nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających optymalizować procesy wewnętrzne i zewnętrzne. W marcu 2018 roku Spółka przystąpiła do współpracy z firmą SAP Polska Sp. z o.o. w celu wymiany i usprawnienia systemów oraz narzędzi informatycznych stosowanych w Spółce. Efektem tych zmian miało być stworzenie intuicyjnych rozwiązań elektronicznych, zarówno w zakresie powyżej opisanych, jak i nowo zdefiniowanych procesów. Ustalony przez strony okres realizacji projektu w zakresie opracowania i wdrożenia oprogramowania został przewidziany na 3 lata.
Program, któremu Spółka nadała nazwę Change IT, obejmował równoległe wdrażanie kilku projektów, nad którymi pracowało kilka zespołów projektowych. W ramach programu cyfrowej transformacji:
w 2018 roku:

 • we wrześniu 2018 roku zakończyła się realizacja oraz testowanie, a na początku października został uruchomiony nowy system raportowania danych sprzedażowych i odsprzedażowych oparty o narzędzie SAP CAR (Customer Activities Repository). W październiku 2018 roku rozpoczęto także prace nad kolejnymi dwoma kluczowymi projektami, tj. nad wymianą dotychczasowego systemu ERP IFS na ERP SAP (projekt SAP S/4HANA) oraz nad wdrożeniem nowego systemu zarządzania magazynami, czyli wprowadzania systemu SAP eWM;

 • w 2018 roku zakończyła się także faza projektowania i przystąpiono do fazy realizacji nowego systemu sprzedaży oraz współpracy elektronicznej dla klientów biznesowych.

w 2019 roku:

 • w 2019 roku, w ramach pakietu zintegrowanego SAP uruchomiono również narzędzia wspomagające sprzedaż oraz zarządzanie relacjami z klientami w ramach platformy SAP C/4HANA. Pakiet składa się z nowoczesnych portali sprzedażowych SAP E-Commerce B2B oraz B2C, chmurowych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami i wspierania działalności przedstawicieli handlowych, a także z chmurowych narzędzi wspierających marketing elektroniczny SAP Marketing Cloud;

 • w tym okresie został uruchomiony system zarządzania relacjami z klientami (CRM – Customer Relationship Management) oparty o produkt SAP Hybris C4C (Cloud For Customers) oraz narzędzie wspierające działania marketingowe firmy Hybris Marketing SMS (SAP Marketing Cloud).

w 2020 roku:

 • kluczowy etap projektu, którego efektem było rozpoczęcie korzystania przez całą Spółkę z nowoczesnych narzędzi, wdrożono z początkiem 2020 roku. Wówczas w Spółce uruchomiono nowoczesny, zintegrowany system ERP SAP S/4HANA, usprawniający działalność operacyjną i zwiększający bezpieczeństwo operacji IT;

 • w ostatnim kwartale 2020 roku, w związku z nowymi wyzwaniami dotyczącymi zmiany modelu organizacyjnego Grupy Kapitałowej Śnieżka, podjęto kroki, aby zaadaptować zaprojektowane dla Spółki narzędzia na potrzeby kolejnych spółek Grupy. Działania wdrożeniowe pozwoliły na objęcie zintegrowanym pakietem narzędzi SAP także spółki Śnieżka Trade of Colours, do której z końcem roku 2020 została przeniesiona wydzielona ze spółki FFiL Śnieżka SA zorganizowana część przedsiębiorstwa (Pion Handlowy).

W toku prac nad programem Change IT Spółka ukształtowała wewnętrzny zespół ds. cyfrowej transformacji. Dzięki temu na obecnym etapie tego procesu, przy wsparciu konsultantów zewnętrznych, samodzielnie projektuje i wdraża narzędzia wspierające kolejne obszary jej działalności. Przykładem są toczące się od IV kwartału 2020 prace nad własnym modułem SAP HR, których finalizację zaplanowano na koniec 2021 roku.

Pozostałe informacje dotyczące procedur należytej staranności

Stosowanie procedur należytej staranności na poziomie całej Grupy ma miejsce we wszystkich działach w odniesieniu do zarządzanych przez nie zagadnień. Źródłem zasad należytej staranności są liczne instrukcje, dzięki którym możliwe jest zapewnianie ciągłości i jakości procesów, również w zmieniających się warunkach rynkowych czy przy zmianie personelu obsługującego daną sprawę.

Zasady takie jak „Efektywność biznesowa” czy „Innowacyjność” zapisane są w Księdze Wartości Organizacyjnych, a każdy pracownik FFiL Śnieżka SA podlega ocenie z ich realizacji. Dzięki temu faktem jest ciągłe motywowanie członków zespołu Śnieżki do poszukiwania wciąż nowych rozwiązań optymalizujących zasady należytej staranności – zarówno na poziomie Spółki, jak i całej Grupy.

Na czym opieramy dbałość o należytą staranność?

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do zagadnień pracowniczych

W Grupie kluczowym dokumentem w zakresie zagadnień pracowniczych jest Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka, która pozostając w ścisłym związku z przyjętą strategią biznesową oraz ideą odpowiedzialnego biznesu, stanowi wytyczą do działań podejmowanych w zakresie zagadnień pracowniczych.

Polityka personalna oparta jest na założeniu, że sukces organizacji zależy od ludzi, którzy w niej pracują. Dzięki zaangażowaniu pracowników, ich umiejętnościom oraz postawom wspierającym nasze wartości możemy stawiać sobie ambitne cele, a dzięki ich realizacji – stawać się punktem odniesienia dla konkurencji. Jako organizacja stale się ucząca, kładziemy nacisk na to, aby zarówno osiągnięcia, jak i ewentualne niepowodzenia budowały nasze doświadczenie i stanowiły fragment drogi po kolejne sukcesy. Przykładamy dużą wagę do tego, aby wszelkie działania podejmowane w ramach realizacji założeń polityki były transparentne, a procesy i procedury jawne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników.

Polityka personalna stanowi integralną i nieodłączną część polityki Grupy i jej strategii rozwoju. Z tego względu Grupa Kapitałowa Śnieżka przedstawiła w tym dokumencie zobowiązanie do takiego jej kształtowania, które:

 • będzie kreowało pozycję Grupy jako atrakcyjnego pracodawcy, a tym samym zapewni pozyskanie i utrzymanie wartościowych pracowników,

 • pozwoli na rozwój odpowiedzialnych postaw i kompetencji pracowników, a przez to przyczyni się do budowania kultury wysokiego zaangażowania,

 • zmotywuje i zachęci pracowników do jakościowej i wydajnej pracy, umożliwiającej budowanie efektywnej i innowacyjnej organizacji,

 • zapewni budowanie długotrwałych relacji pracowników z poszczególnymi spółkami należącymi do Grupy oraz całą Grupą.

Za procedury należytej staranności w zakresie zagadnień pracowniczych uznaje się dokumenty takie jak m.in.: Regulamin Pracy Pracowników, Regulamin Wynagradzania FFiL Śnieżka SA i Regulamin Organizacyjny, formalizujące podstawowe kwestie związane z zatrudnieniem w Spółce. Wszystkie działania dotyczące obszaru zarządzania zasobami ludzkimi prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem, regulowanym przez Kodeks pracy. Dodatkowo kwestie pracownicze określone są w innych wewnętrznych regulaminach i dokumentach, jak np. Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wyodrębniony w strukturze organizacyjnej FFiL Śnieżka SA Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi odpowiada za działanie zgodne z wytycznymi prawa. Dba o transparentność i przejrzystość działań, przestrzeganie polityki personalnej oraz zapisanych w regulacjach i regulaminach zasad, a także tworzy wewnętrzne procedury i polityki, które doprecyzowują sposoby postępowania w poszczególnych procesach związanych z cyklem życia pracownika w organizacji.

Szczegółowe polityki dotyczące zagadnień pracowniczych funkcjonujące w Spółce oraz ich główne założenia:

 • Polityka rekrutacji i zatrudniania oparta jest o wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Opiera się na założeniu równego traktowania kandydatów i pracowników i zapewnia im równość szans. Istotnym jej elementem jest ochrona danych osobowych. Zgodność działań z założeniami weryfikujemy, poddając proces rekrutacji i zatrudniania cyklicznej ocenie kandydatów i pracowników, a także badając ich doświadczenia;

 • Polityka szkoleń i rozwoju zakłada, iż z działań szkoleniowych i rozwojowych mogą korzystać wszyscy pracownicy bez względu na wiek czy płeć. Głównymi kryteriami dostępności szkoleń są potrzeby i możliwości biznesowe organizacji, konieczność posiadania danej wiedzy, uprawnień, umiejętności czy kompetencji na określonym stanowisku, jak również zdiagnozowane w procesie oceny potrzeby rozwojowe pracownika, spójne z zakresem prac danego działu, stanowiska czy z potencjałem jednostki;

 • Polityka płacowa zapewnia spójny system wynagradzania opartego na wartościowaniu stanowisk pracy (kategorie zaszeregowania przypisane do poszczególnych stanowisk organizacyjnych) oraz analizie wynagrodzeń rynkowych w sektorze firm produkcyjnych. Podstawą wartościowania jest ocena odpowiedzialności poszczególnych stanowisk.

Wiodącą rolę w realizowaniu celów sformułowanych w Polityce personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka odgrywa Spółka. Implementacja rozwiązań w spółkach zależnych odbywa się w sposób stopniowy, co umożliwia systematyczne dostosowywanie wzorców z rynku polskiego na rynki zagraniczne.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę

Grupa Kapitałowa Śnieżka kieruje się w swoich działaniach polityką równego traktowania (przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi). Na gruncie polskim w kontekście zagadnienia poszanowania różnorodności pracowników podstawowy akt prawny to Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). Na podstawie ww. ustawy zostały stworzone wewnętrzne dokumenty regulujące prace poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy.
Z perspektywy Polityki różnorodności kluczowe są dla nas wartości: „Ludzie” oraz „Współpraca, szacunek i zaufanie”. Swoją codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy go z należytą godnością. Dotrzymywaniem podjętych zobowiązań i rzetelnością w postępowaniu budujemy zaufanie do siebie i firmy, którą tworzymy.

W Grupie Kapitałowej Śnieżka Polityka różnorodności jest rozumiana jako działania prowadzące do:

 • zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na: płeć, przynależność rasową, narodową i etniczną, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne. W stosunku do wszystkich stosujemy politykę równego traktowania;

 • budowania, poprzez rozwijanie strategii, polityk i programów, takiego środowiska pracy, w którym każdy pracownik może czuć się doceniany – co w konsekwencji przyczynia się do sukcesu całej Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Wierzymy, że dbając o różnorodność osób zatrudnionych, budujemy środowisko pracy wpływające pozytywnie na kreatywność, skuteczność i lojalność pracowników, poszerzanie rynku zbytu i bazy odbiorców oraz zwiększamy szanse na przyciągnięcie nowych talentów i pobudzanie innowacyjności zespołu. W konsekwencji przekłada się to na skuteczność biznesową Grupy. Celem Polityki różnorodności stosowanej w Grupie Kapitałowej Śnieżka jest pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku oraz wsparcia.

Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Śnieżka ma zastosowanie do FFiL Śnieżka SA i wszystkich jej spółek zależnych. Tworząc przyjazne, integracyjne środowisko pracy, chcemy w pełni wykorzystać płynący z różnorodności potencjał.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do poszanowania praw człowieka

Grupa Kapitałowa Śnieżka kieruje się w swoich działaniach polityką zapobiegania łamaniu praw człowieka, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Na gruncie polskim zagadnienia poszanowania różnorodności pracowników reguluje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). Na gruncie międzynarodowym najbardziej uniwersalnym aktem prawnym definiującym obszar praw człowieka jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948 r.). Lista podstawowych, powszechnie uznanych praw człowieka zawarta jest w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka. Źródłem norm w tym zakresie jest ponadto przyjęta przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) Deklaracja dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy, która definiuje fundamentalne prawa przysługujące człowiekowi w świecie pracy.

W Grupie Kapitałowej Śnieżka kluczowym dokumentem regulującym poszanowanie praw człowieka jest Polityka Przestrzegania Praw Człowieka, która rozumiana jest jako sformalizowane zasady należytej staranności w odniesieniu do nienaruszania praw przysługujących innym, do aktywnego zapobiegania tego rodzaju naruszeniom oraz do przeciwdziałania negatywnym skutkom wpływu na realizację praw człowieka przez działania naprawcze. Działania takie zostałyby podjęte, jeśli którakolwiek ze spółek wchodzących w skład Grupy przyczyniłaby się, bezpośrednio lub pośrednio, do naruszenia takiego prawa.

W przypadku gdy polityka, procedury i zobowiązania Grupy w stosunku do innych stron są bardziej restrykcyjne, niż stanowią przepisy obowiązujące w danym kraju, przedkładamy nad nie nasze standardy. W przypadku gdy przepisy lokalne są mniej restrykcyjne niż zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dokładamy wszelkich starań, by wypracować w Grupie odpowiednie zasady postępowania, kierując się przy tym naszą polityką.

Z perspektywy Polityki Przestrzegania Praw Człowieka najważniejsze są dla nas wartości takie jak: „Ludzie” oraz „Współpraca, szacunek i zaufanie”. Swoją codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy go z należytym szacunkiem. Dotrzymywaniem podjętych zobowiązań i rzetelnością w postępowaniu budujemy zaufanie do siebie i firmy, którą tworzymy.

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż potencjalny negatywny wpływ Grupy na prawa człowieka może być spowodowany nie tylko naszą bezpośrednią działalnością, naszymi produktami czy świadczonymi usługami, lecz także pośrednio – przez podmioty, w którymi nawiązujemy relacje biznesowe (w przypadku dostawców w FFiL Śnieżka SA jest wprowadzona w tym zakresie odpowiednia procedura, a Spółka planuje dalsze rozszerzanie tego typu zobowiązać na kolejne grupy partnerów biznesowych (więcej w punkcie 3.1.11 Sprawozdania).

Zobowiązujemy się do podjęcia działań naprawczych w przypadku naruszenia (bezpośrednio lub pośrednio) przez którąkolwiek ze spółek wchodzących w skład Grupy praw człowieka określonych w międzynarodowych, powszechnie obowiązujących dokumentach.

Ze względu na przejrzystość naszych zobowiązań i ich dostępność dla naszych interesariuszy, pragniemy szczególnie podkreślić, że przeciwdziałamy łamaniu praw człowieka w poniższych obszarach (wymagamy tego również od naszych partnerów biznesowych):

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - zarządzamy ryzykami pracowniczymi w taki sposób, by zminimalizować do zera możliwość wystąpienia wypadków w pracy;

 • Zapewnianie wolności zgromadzeń – rozumiemy wolność zgromadzeń w sektorze biznesu jako przede wszystkim umożliwienie pracownikom swobodnego wyrażania swoich opinii i stanowisk w kwestiach związanych z wykonywaną przez nich pracą. Nie ograniczamy prawa pracowników do zrzeszania się;

 • Eliminacja wyzysku – zobowiązujemy się do promowania środowiska pracy wolnego od wszelkich postaci molestowania, wyzysku, maltretowania i przemocy zgodnie z definicjami stosowanymi w przepisach każdego kraju, w którym prowadzimy działalność;

 • Przestrzeganie warunków zatrudnienia – przestrzegamy przepisów dotyczących warunków zatrudnienia, w tym przepisów dotyczących podstawowego czasu pracy i pracy w nadgodzinach, bezpieczeństwa i higieny pracy, adekwatnego wynagrodzenia, a także przestrzega ustaleń poczynionych z przedstawicielami pracowników;

 • Zapobieganie dyskryminacji – zobowiązujemy się do tego, by każdy pracownik i potencjalny pracownik był traktowany w sposób uczciwy i godny. Nie będą tolerowane żadne przypadki dyskryminacji ze względu na: płeć, przynależność rasową, narodową i etniczną, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne;

 • Poszanowanie praw społeczności lokalnych – zobowiązujemy się do poszanowania praw społeczności lokalnych, uznając ich podmiotowość, chęć samostanowienia i wszelkie przynależne im prawa. W ramach tego zobowiązania podejmujemy adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania negatywnego wpływu naszej działalności na społeczności lokalne oraz środowisko przyrodnicze.

Polityka Poszanowania Praw Człowieka Grupy Kapitałowej Śnieżka ma zastosowanie do całej Grupy, tj. FFiL Śnieżka SA i wszystkich jej spółek zależnych.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do środowiska naturalnego

Dokumentem regulującym zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i jakości w Grupie jest Polityka Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka. Z jej perspektywy kluczowe są dla nas wartości: „Odpowiedzialność i zaangażowanie” oraz „Strategiczna perspektywa. Dlatego spółki z Grupy przykładają szczególną uwagę do projektowania i wytwarzania produktów. Stosują też szereg dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, dotyczących m.in. efektywnego zużycia surowców i energii, emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, a także gospodarki odpadami i opakowaniami.

Stale poszukujemy najlepszych receptur i rozwiązań technologicznych. Dobór odpowiednich urządzeń oraz surowców ma wpływ na zmniejszenie oddziaływania Grupy na środowisko naturalne, ale również zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Wszelkie nowe inwestycje Grupy bazują na najlepszych rozwiązaniach technologicznych i uwzględniają powyższe założenia.

Spółki należące do Grupy na bieżąco monitorują zmiany w prawie oraz swój wpływ na środowisko. Odbywa się to poprzez ewidencję zużycia mediów, emisji zanieczyszczeń, wytwarzanych odpadów i opakowań wprowadzanych do obiegu. Prowadzone są również badania emisji wytwarzanych i odprowadzanych zanieczyszczeń.

Ze względu na produkcyjny charakter działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej Śnieżka – który ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne – Grupa zobowiązana jest do posiadania pozwoleń na prowadzenie działalności. Zakłady produkcyjne Grupy w poszczególnych lokalizacjach są ściśle uzależnione od dysponowania pozwoleniami, w których szczegółowo określone zostały warunki korzystania ze środowiska.

Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada niezbędne decyzje środowiskowe, wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska (co wynika z Prawa ochrony środowiska) oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze. Ponadto bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych do obiegu. Na podstawie zbieranych informacji Grupa prowadzeni także kampanie edukacyjne z zakresu ochrony środowiska wśród swoich pracowników. Poprzez realizację polityki dąży do umacniania wiodącej pozycji w zakresie jakości wytwarzanych produktów oraz zapobiegania zanieczyszczeniom z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Geneza polityki

Podłożem do stworzenia Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka były od lat funkcjonujące w FFiL Śnieżka SA procedury, precyzujące zasady należytej staranności w tych obszarach. Należy tu wskazać procedury wymienione w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Formalizacja, Nadzór nad Udokumentowanymi Informacjami, Identyfikacja Aspektów Środowiskowych, Gospodarka Odpadami, Zarządzanie Emisjami Zanieczyszczeń do Powietrza, Gospodarka Wodno-Ściekowa, Awarie Środowiskowe, Przegląd Zarządzania, Nadzór nad Infrastrukturą, Zarządzanie Procesem Powstawania i Przeglądu Umów Handlowych oraz Komunikacja z Klientem, Procedura Wdrażania Nowych/Modyfikowanych Wyrobów i Towarów Handlowych, Zakupy, Kontrola Dostaw, Zarządzanie Procesem Produkcji, Magazynowanie i Dostarczanie do Klienta Wyrobów Gotowych, Nadzorowanie Wyposażenia Pomiarowego i Monitorującego, Kontrola Wyrobu, Wewnętrzne Audyty, Postępowanie z Niezgodnościami oraz Działania Korygujące i Zapobiegawcze.

Strategia ekologiczna Grupy

Głównym celem strategii ekologicznej Grupy Kapitałowej Śnieżka jest ochrona zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie wymagań środowiskowych i jakościowych oraz kreowanie właściwych postaw i świadomości pracowników w zakresie aspektów środowiskowych. Przyjęto, że najwyższa jakość produktów, uwzględniająca preferencje klientów, warunki rynkowe oraz dbałość o środowisko jest niezbędnym warunkiem trwałego rozwoju Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Działania ekologiczne w FFiL Śnieżka SA realizowane są według obowiązujących wymagań prawnych oraz wypracowanych procedur i instrukcji postępowania. W ramach zintegrowanej strategii ekologicznej i zarządzania jakością Spółka kładzie szczególny nacisk na:

 • realizację procesów produkcyjnych i technologicznych zgodnie z przepisami prawa i w oparciu o nowoczesne rozwiązania recepturowe i techniczne;

 • działanie z poszanowaniem środowiska, od początkowego projektowania produktów i całego cyklu ich życia po kwestie dotyczące ochrony wody, powietrza, gleby, surowców i energii oraz ochrony przed hałasem;

 • prowadzenie właściwej gospodarki energetycznej poprzez ciągły nadzór zużycia i wdrażanie systemu zarządzania energią EMS;

 • osiąganie efektywności energetycznej poprzez zmniejszanie energochłonności procesów technologicznych, czego potwierdzeniem jest uzyskanie świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty);

 • uwzględnianie wymagań ochrony środowiska oraz warunków należytego korzystania z jego zasobów;

 • stosowanie wysokiej jakości komponentów wyłącznie od dostawców kwalifikowanych;

 • prace badawczo-rozwojowe zmierzające do laboratoryjnej, doświadczalnej weryfikacji założeń dla nowych technologii przemysłowych w obszarach wprowadzania nowych lub ulepszonych technologii przyjaznych środowisku i wyrobów proekologicznych;

 • ścisłą kontrolę poszczególnych szczebli procesów, prowadzenie stałego nadzoru nad własnościami surowców i produktów gotowych w zakresie spełnienia wymagań niezbędnych do oznakowania ekologicznego;

 • szczegółowe badania produktu końcowego, uwzględniające jego wpływ na środowisko naturalne;

 • stosowanie wysokich standardów w dziedzinie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • podnoszenie świadomości pracowników i innych interesariuszy w zakresie środowiskowych aspektów działalności (na temat ryzyka ewentualnych awarii wpływających niekorzystnie na środowisko, gospodarczych i ekologicznych skutków powstawania odpadów i zanieczyszczeń oraz korzyści z ich ograniczenia, w tym wpływu na prestiż i pozycję konkurencyjną Grupy);

 • racjonalną gospodarkę odpadami i opakowaniami po produktach, z uwzględnieniem recyklingu.

Grupa Kapitałowa Śnieżka podejmuje wszelkie starania, aby działać zgodnie z wszelkimi dotyczącymi jej regulacjami.

Zastosowanie

Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka ma zastosowanie do całej Grupy, w tym wszystkich spółek zależnych. Zapewnienie przestrzegania postanowień polityki środowiskowej jest regularnie monitorowane. Grupa, wyrażając zobowiązanie do przestrzegania postanowień polityki środowiskowej, zapewnia jednocześnie, że w przypadku takiej konieczności niezwłocznie zdefiniuje i wdroży działania naprawcze.
FFiL Śnieżka SA we współpracy ze spółkami zależnymi będzie na bieżąco poddawać ocenie wszelkie rozbieżności pomiędzy postanowieniami swojej polityki środowiskowej a nowymi przepisami krajowymi oraz innymi wchodzącymi w życie normami.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji

Dla obszaru przeciwdziałania korupcji najistotniejszymi wartościami są dla nas wartości takie jak: „Ludzie”, „Współpraca, szacunek i zaufanie” oraz „Odpowiedzialność i zaangażowanie”, mówiące o tym, iż każdy z nas daje przykład swoim zachowaniem, jak tworzyć klimat sprzyjający współpracy i budowaniu kultury wysokiego zaangażowania. Wszyscy członkowie naszego zespołu przyjmują osobistą odpowiedzialność za podejmowane działania i sposób ich realizacji. W relacjach biznesowych stawiamy na sprawiedliwość, uczciwość oraz transparentność.

Przyjęta przez FFiL Śnieżka SA Polityka Przeciwdziałania Korupcji jest realizowana poprzez:

 • szkolenie pracowników oraz informowanie współpracowników w kwestiach związanych z niniejszą polityką,

 • zachęcanie pracowników i współpracowników do raportowania naruszeń polityk organizacji oraz nieetycznych zachowań,

 • powiadamianie organów ścigania o wszelkich naruszeniach przepisów obowiązującego prawa.

Każdego z pracowników, który dokonuje zgłoszenia o wykrytym lub domniemanym działaniu korupcyjnym lub związanym z innymi nadużyciami gospodarczymi, zapewniamy, że nie może z tego powodu zostać zwolniony z pracy, zdegradowany lub zawieszony w obowiązkach służbowych.

Pracownik, w stosunku do którego prowadzone są działania wyjaśniające i którego dotyczą zarzuty prowadzenia działań korupcyjnych lub innych nadużyć gospodarczych, będzie miał zapewnioną możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Podłożem do stworzenia Polityki Przeciwdziałania Korupcji były obowiązujące w Spółce zasady należytej staranności w tym zakresie, do których zalicza się procedury takie jak m.in.: Zakupy czy instrukcje, w tym m.in.: Instrukcja w Zakresie Wyboru Oferenta Dostawcy Zamówień Inwestycyjnych. Dobrą praktyką w tym zakresie jest także wewnętrzne zalecenie dotyczące porównywania ofert cenowych dostawców zlecanych usług pomiędzy minimum trzema podmiotami. Spółka tworzy też rozwiązania wspierające przeciwdziałanie korupcji, takie jak np. wspomniana wcześniej platforma zakupowa.

Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Spółkę w odniesieniu do zagadnień społecznych

Z perspektywy Polityki Zaangażowania Społecznego kluczowe są dla nas wartości: „Odpowiedzialność i zaangażowanie”, „Ludzie”, „Współpraca, szacunek i zaufanie”. Opracowując lokalne i ogólnopolskie projekty społeczne oraz angażując się różne inicjatywy, dokładamy starań, aby w sposób spójny odpowiadały one wartościom wyznawanym przez naszą organizację.

W Grupie Kapitałowej Śnieżka rozumiemy Politykę Zaangażowania Społecznego jako dokument precyzujący obszary i kierunki zaangażowania spółek Grupy w tym zakresie. Nadrzędnym celem wszystkich podejmowanych działań jest takie ich projektowanie, aby były nośnikami faktycznego wsparcia i pomocy w wyznaczonych obszarach, zgodnie z zasadą wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju.

Działania społeczne realizowane przez spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka odbywają się na dwóch poziomach:

 • Ogólnokrajowym – tu osią realizowanych przedsięwzięć są autorskie, cykliczne programy i projekty społeczne. Ich uzupełnieniem jest wspieranie przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka projektów ogólnokrajowych lub innych, spójnych ze zdefiniowanymi w Polityce Zaangażowania Społecznego filarami działalności społecznej;

 • Lokalnym – tu osią realizowanych przedsięwzięć są lokalne, autorskie, cykliczne projekty i programy społeczne realizowane przez spółki należące do Grupy w ich otoczeniu. Uzupełnieniem tych działań jest partycypacja w lokalnych przedsięwzięciach, spójnych ze zdefiniowanymi w niniejszej polityce filarami działalności społecznej. W przypadku działań wspieranych lokalnie spółki należące do Grupy kierują się także zasadą otwartości na potrzeby lokalnych jednostek i instytucji, o ile potrzeby te nie stoją w sprzeczności ze strategią i misją Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Polityka definiuje zasady doboru wspieranych inicjatyw na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym i wskazuje, że selekcja odbywa się na podstawie przyjętych przez spółki należące do Grupy kryteriów, zgodnych z Polityką Zaangażowania Społecznego i z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym włączenie danego przedsięwzięcia w kwartalny plan działań poszczególnych spółek. Dopuszcza się także włączanie się spółek należących do Grupy w inicjatywy lokalne realizowane poza obszarem ich bezpośredniej działalności, o ile w sposób wyróżniający się wpisują się one w główne filary zaangażowania społecznego Grupy.

Za procedury należytej staranności w zakresie zagadnień społecznych, poza wewnętrznymi regulacjami w zakresie rozpatrywania podań, zapytań i próśb, uznaje się podawane do publicznej wiadomości regulaminy podejmowanych działań społecznych precyzujące zasady wsparcia i definiujące beneficjentów.