Zrównoważony rozwój

W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu, nie zaburzyła dbałości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy: dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki i lokalne społeczności, w których prowadzimy operacje biznesowe.

Akcje FFiL Śnieżka SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 31 grudnia 2003 roku (prawa do akcji zadebiutowały dwa dni wcześniej – 29 grudnia).

Notowania

Na koniec grudnia 2020 roku akcje Spółki wchodziły w skład następujących indeksów giełdowych: WIG, WIG-Poland, WIG-BUDOW, InvestorMS, sWIG80, sWIG80TR, WIGdiv oraz sWIG80dvp.

W 2020 roku cena akcji FFiL Śnieżka SA wzrosła o 9,2%. Dla porównania, główny indeks warszawskiej giełdy, WIG, stracił -3,4%.

W minionym roku kurs akcji FFiL Śnieżka SA na GPW na zamknięcie sesji wahał się w przedziale od 62 PLN (16 marca ub.r.) do 100 PLN (23 lipca ub.r.).

Na koniec 2020 roku wartość rynkowa FFiL Śnieżka SA wzrosła do 1,1 mld PLN (z 1,04 mld PLN na koniec 2019 roku).

Wskaźnik C/WK (cena akcji/wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego) wynosił 3,8 (-0,1 r/r), a C/Z (cena/zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego) ukształtował się na poziomie 14,4 (-3,0 r/r).

FFiL Śnieżka SA jako spółka notowana na GPW realizuje wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa.
Ponadto, dbając o transparentność i pogłębiając relacje ze swoimi interesariuszami, prowadzi aktywne działania z obszarze relacji inwestorskich.

W 2020 roku Spółka:

  • regularnie organizowała spotkania oraz telekonferencje dla profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego oraz przedstawicieli mediów. Po publikacji raportów okresowych (za 2019 rok, I kwartał 2020 roku I półrocze 2020 roku i III kwartał 2020 roku) odbyło się łącznie osiem spotkań. Ze względu na pandemię COVID-19 przybrały one formę online;

  • zorganizowała wspólnie z portalem StockWatch.pl czat inwestorski. Jego tematem było omówienie wyników finansowych za I półrocze 2020 roku;

  • przygotowała dla swoich interesariuszy roczny raport interaktywny pt. Drogę wskazuje kolor – dostępny na stronie: http://raportroczny2019.sniezka.pl. W raporcie Spółka w przejrzysty sposób podsumowała działalność całej Grupy w 2019 roku (także w obszarze niefinansowym);

  • wykorzystywała do komunikacji z inwestorami i dziennikarzami profil FFiL Śnieżka SA na Twitterze (https://twitter.com/SniezkaSA), publikując na nim m.in. tweety o wydarzeniach korporacyjnych.

Dywidenda

Nieprzerwanie od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych FFiL Śnieżka SA wypłaca dywidendę.

W 2020 roku akcje Spółki wchodziły w skład dwóch indeksów dywidendowych obliczanych przez GPW: WIGdiv oraz sWIG80dvp. Indeks WIGdiv obejmuje spółki, które na przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych regularnie dokonywały wypłaty dywidendy. Indeks sWIG80dvp, który został utworzony w grudniu 2018 roku, jest obliczany wyłącznie na podstawie dochodów z tytułu dywidend pieniężnych wypłacanych przez spółki wchodzące w skład indeksów bazowych (dla Spółki indeksem bazowym jest sWIG80).

16 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka SA podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 2,60 PLN na akcję, tj. w łącznej kwociedo 32 807 tys. zł. Dzień dywidendy ustalono na 1 lipca 2020 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła 15 lipca 2020 roku.

W 2020 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę po raz siedemnasty od czasu debiutu na GPW w 2003 roku. Suma wypłaconych w tym okresie dywidend wyniosła ponad 402 018 tys. zł.