Zrównoważony rozwój

W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu, nie zaburzyła dbałości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy: dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki i lokalne społeczności, w których prowadzimy operacje biznesowe.

Przeprowadzając ocenę wpływu poszczególnych spółek zależnych na Grupę (na podstawie realizowanej przez nie produkcji i wolumenu sprzedaży, a także ilości posiadanych w nich udziałów), Zarząd podjął decyzję o opisie aspektów niefinansowych ich działalności według kryterium przeprowadzonej oceny istotności.

Niefinansowe wskaźniki efektywności

Sprawozdanie dotyczące danych niefinansowych zostało przygotowane przede wszystkim w oparciu o dane pochodzące z czterech kluczowych spółek: FFiL Śnieżka SA, Poli-Farbe Vegyipari Kft., Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. oraz Śnieżka-BelPol Sp. z o.o.
Spółki zależne – węgierska, białoruska oraz ukraińska – zostały opisane według analogicznie dobranych wskaźników, co FFiL Śnieżka SA, przy uwzględnieniu realiów ich rynków oraz dostępności danych wymaganych przez organy miejscowego prawa.

Zagadnienia pracownicze

Kierunki działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi są zawarte w Polityce Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka. Wypływają z przyjętej strategii biznesowej firmy i mają na celu wspieranie jej realizacji. Przyjęta na 2020 rok strategia personalna opierała się na czterech głównych filarach:

 • Spółka jako atrakcyjny pracodawca,

 • Spółka jako organizacja ucząca się,

 • Spółka jako firma o wysokiej kulturze zaangażowania,

 • Spółka jako przedsiębiorstwo efektywne organizacyjnie.

W ramach każdego z tych obszarów zdefiniowano szereg działań, których realizacja znalazła się w przyjętym na 2020 planie działań. Plan ten, w wyniku zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, musiał zostać jednak mocno zweryfikowany. Niektóre działania zostały przesunięte w czasie, z niektórych w ogóle zrezygnowano. Naczelne miejsce w realizowanej strategii personalnej zajęło bowiem bezpieczeństwo pracowników oraz utrzymanie ciągłości procesów biznesowych.

W I kwartale 2020 roku skupiliśmy się mocno na opracowaniu wewnętrznych regulacji skierowanych do pracowników administracyjnych oraz pracowników produkcyjnych i magazynowych, które miały na celu wdrożenie zasad pracy oraz kontaktów pomiędzy pracownikami zgodnie z wytycznymi reżimu sanitarnego. W FFiL Śnieżka SA został powołany Zespół Szybkiego Reagowania ds. COVID-19, powołany jako podzespół istniejącego w Spółce dominującej Głównego Zespołu ds. Szybkiego Reagowania, będącego jednostką doradczą Zarządu. Podzespół Szybkiego Reagowania ds. COVID-19, powołany na początku marca 2019 roku (kontynuujący swoją działalność nadal) dedykowany jest do zajmowania się wszelkimi tematami związanymi z potencjalnym wpływem pandemii koronawirusa na działalność biznesową Grupy oraz na bezpieczeństwo pracowników. Do zadań Zespołu należą: monitorowanie sytuacji związanej z zachorowaniami w Grupie, a tym samym zarządzanie ryzykiem zwiększonej liczby nieobecności pracowniczych, czy też ewentualnym ryzykiem zamknięcia zakładów Grupy na poszczególnych rynkach, które mogłoby nastąpić m.in. w przypadku tzw. „twardego lockdownu”. Zespół zajął się również kontrolowaniem przestrzegania wprowadzonych zasad oraz definiowaniem nowych wytycznych – w zależności od rozwoju sytuacji i wzrostu zachorowań.

W I kwartale ub.r. spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka zmierzyły się także się także z koniecznością skierowania bardzo dużej grupy pracowników administracyjnych do wykonywania pracy zdalnej. Dla spółek Grupy była to nowa forma świadczenia stosunku pracy, co oznaczało konieczność zdefiniowania zasad pracy i współpracy pomiędzy pracownikami oraz sposobów wyznaczania, monitorowania i rozliczania zadań. Jako integralna część Regulaminu Pracy zostały wprowadzone zapisy dotyczące pracy zdalnej, które po kilku aktualizacjach wprowadzonych w III kwartale 2020 roku, obowiązywały do końca raportowanego okresu.
Wiele uwagi poświęcono także na budowanie zaangażowania w wirtualnych zespołach oraz na monitorowanie nastrojów pracowniczych. W FFiL Śnieżka SA przeprowadzono wewnętrzną ankietę pracowniczą badającą zarówno samopoczucie pracowników w kontekście trwającej pandemii, jak i poddającą ocenie podejmowane w organizacji działania. Niemal 97% pytanych w badaniu pracowników oceniło wprowadzane procedury i uregulowania (dotyczące np. sposobu pracy, ograniczeń kontaktów, odległości, dezynfekcji, itp.) jako potrzebne, jasne i zrozumiałe, a prowadzoną pomiędzy organizacją a pracownikami komunikację (opartą głównie o dedykowane newslettery) oceniono jako bardzo dobrą. Okazało się, że mimo iż pracownicy Spółki różnie postrzegali te same aspekty życia i pracy, praktycznie jednogłośnie wskazywali na to, iż czują wsparcie w swoich zespołach pracowniczych i bardzo doceniają działania firmy podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Niezależnie od tego, iż sytuacja epidemiologiczna mocno wpłynęła na HR-owe priorytety, Spółka dominująca kontynuowała realizację większości planowanych działań. Mimo obostrzeń, kontynuowane były działania zgodne ze zdefiniowaną rok wcześniej koncepcją Employer Brandingu.

Spółka dominująca postawiła na komunikację z naszymi obecnymi i potencjalnymi pracownikami poprzez media społecznościowe, w tym Facebook, LinkedIn i Twitter.

Okoliczności pandemii sprawiły, że niemal wszystkie procesy rekrutacyjno-selekcyjne zostały przeniesione na platformy internetowe, co odbyło się z dbałością o zachowanie najwyższej jakości procesu, z dbałością o budowanie pozytywnego candidate experience. Również prowadzony od 2019 roku dla rynku polskiego projekt „Kawa z rekruterem”, czyli spotkania pomiędzy pracownikami zespołu rekrutacyjnego a osobami zainteresowanymi Śnieżką, jako pracodawcą, zostały przeniesione do Internetu. Okazało się to trafnym rozwiązaniem – zainteresowanie było tak duże, że konieczne było planowanie dodatkowych terminy dla wszystkich zainteresowanych. W okresie letniej stabilizacji sytuacji epidemiologicznej Spółka dominująca przeprowadziła drugą edycję Programu Stażowego – Spektrum, w którym wzięło udział – wyłonionych z dużej grupy kandydatów – kolejnych 10 studentów i absolwentów. Program po raz kolejny został bardzo pozytywnie oceniony zarówno przez uczestników, jak i opiekunów, którzy pracowali ze stażystami. Rok do roku jakość pozyskiwanych do programu kandydatów wzrasta, o czym świadczy ilość stażystów, którzy po zakończeniu programu, otrzymali ofertę zatrudnienia w spółkach Grupy. Program już na stałe wpisuje się w kalendarz procesów HR-owych Śnieżki. Jego kolejna odsłona została zaplanowana na rok 2021.

W ramach ujednolicania procesów personalnych pomiędzy spółkami Grupy, w 2020 roku zespół HR Spółki dominującej, we współpracy z zespołami spółek zagranicznych intensywnie pracował także nad wdrożeniem standardów pracy przy prowadzeniu procesów rekrutacji, zatrudniania i onboardingu pracowników dla spółek ukraińskiej i węgierskiej. Także w tych spółkach przeprowadzone zostały procesy badania potencjału w zespołach sprzedażowo-marketingowych, dokonano oceny kompetencji i zaprojektowano działania rozwojowe. Podjęto także pierwsze kroki mające na celu ujednolicenie procesów kadrowych i płacowych.
W 2020 roku, w ramach budowania efektywnej i innowacyjnej organizacji, w FFIL Śnieżka SA kontynuowane były prace związane z wartościowaniem stanowisk oraz aktualizacją polityki wynagradzania i systemów premiowych. Przez cały rok działał komitet wartościujący, który dokonywał cyklicznych przeglądów i ocen stanowisk oraz dbał o spójność z przyjętymi założeniami. Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej oraz odczuwalnego na rynku braku stabilności, przeprowadzony został przegląd i zaktualizowana została polityka płacowa, co skutkowało zarówno zmianami wynagrodzeń, jak wprowadzeniem nowego systemu premiowego dla stanowisk kierowniczych.

Na poziomie Spółki skupiono się także na optymalizacji procesu zarządzaniami szkoleniami. Głównym celem zaproponowanych zmian było wprowadzenie analizy efektywności szkoleń (zarówno z perspektywy pracownika jak i przełożonego) oraz budowanie bazy dostawców służącej przełożonym i ich pracownikom w celu trafnych, rzetelnych i efektywnych wyborów pożądanych szkoleń i ich dostawców, co w dłuższej perspektywie ma pozwolić na efektywniejszą alokację budżetu szkoleniowego. Docelowo zmiany w sposobie zgłaszania potrzeb szkoleniowych, realizacji i oceny wydarzeń szkoleniowych, oraz ocena implementacji przez pracowników pozyskanej, wiedzy mają służyć efektywniejszemu zarządzaniu kosztami oraz zwiększeniu zwrotu z inwestycji.

W ramach procesu transformacji cyfrowej, w IV kwartale 2020 w Spółce dominującej rozpoczęto także prace nad wdrożeniem systemu SAP HCM w obszarze kadrowo-płacowym. Do pracy przy tym projekcie został powołany interdyscyplinarny zespół, który współuczestniczył w ocenie potencjalnych partnerów, definiował zakres projektu, a po podpisaniu umowy z wybranym dostawcą rozpoczął prace nad przygotowaniem koncepcji biznesowej wdrożenia. Zakończenie wdrożenia i start produkcyjny nowego systemu planowany jest na III kwartał 2021 roku.

Dużym wyzwaniem w 2020 roku było również przygotowanie do zmiany modelu operacyjnego oraz wydzielenia Pionu Handlowego z FFiL Śnieżka SA do spółki Śnieżka Trade of Colours. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, praca w ramach tego projektu skupiła się w dużej mierze na: przygotowaniu dokumentacji pracowniczej (zgodnie z wymogami prawa i harmonogramem projektu) komunikacji planowanych zmian, zabezpieczeniu migracji danych pracowników w systemach IT oraz przygotowaniu i aktualizacji umów z dostawcami usług i partnerami biznesowymi. Ważnym elementem było również przygotowanie wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w Śnieżka ToC.

Najważniejsze informacje o zatrudnieniu

31 grudnia 2020 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudniała 1 367 osób – o 10 mniej niż rok wcześniej. Po wcześniejszym dynamicznym wzroście zatrudnienia wynikającym m.in. z włączenia do Grupy węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegypari Kft. wraz z jej spółkami zależnymi, a także zwiększeniu zatrudnienia w Spółce, w 2020 roku poziom zatrudnienia w Grupie ustabilizował się.

31 grudnia 2020 roku FFiL Śnieżka SA zatrudniała 798 osób – o 5 osób więcej niż rok wcześniej (+0,6% r/r).

W 2020 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudniała średniorocznie, w przeliczeniu na pełne etaty, 1 407 osób, czyli o 0,2% więcej niż rok wcześniej, kiedy były to 1 403 osoby.

Dominująca część pracowników Grupy (61%) była w wieku 30-50 lat. Udział zatrudnionych w Grupie kobiet i mężczyzn poniżej 30 roku życia wyniósł 16%, a powyżej 50 roku życia – 23%.

Mężczyźni

946

Kobiety

421

Razem
pracowników

1 367

Dominująca część pracowników Grupy (61%) była w wieku 30-50 lat. Udział zatrudnionych w Grupie kobiet i mężczyzn poniżej 30 roku życia wyniósł 16%, a powyżej 50 roku życia – 23%.

Wskaźniki związane z zatrudnieniem

Wśród pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka przeważali mężczyźni. Na koniec 2020 roku zatrudnionych było 946 mężczyzn, którzy stanowili 69,2% (spadek o 0,7% r/r) ogólnej liczby zatrudnionych. Taka struktura zatrudnienia wynika między innymi z produkcyjnego charakteru działalności Grupy, z czym wiąże się wysoki odsetek stanowisk robotniczych w stosunku do ogólnej liczby stanowisk. Udział mężczyzn względem kobiet zatrudnionych w Grupie od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie.

Większość pracowników Grupy posiadała umowy o pracę na czas nieokreślony – 88% według stanu na 31 grudnia 2020 roku. Pracownicy posiadający umowę o pracę na czas określony (11%) byli zatrudnieni głównie w spółkach posiadających zakłady produkcyjne. 1% wszystkich umów stanowiły umowy zawarte na okres próbny.

Na stanowiskach zarządzających w Grupie pracowały 222 osoby, co stanowiło 16,2% wszystkich zatrudnionych (bez zmian r/r.) W kadrze zarządzającej, podobnie jak w 2019 roku, było 70 kobiet.

Wskaźniki związane z rozwojem i ocenami

W raportowanym okresie w Spółce udział w szkoleniach wzięło 225 osób (28,2% zatrudnionych ogółem). W grupie tej znalazło się 99 kobiet (41,6% kobiet zatrudnionych) oraz 126 mężczyzn (22,5% mężczyzn zatrudnionych).

Liczba godzin szkoleniowych zrealizowanych w Spółce w 2020 roku wyniosła 2 016, co w porównaniu do roku 2019 stanowi spadek o 10 612 godzin (-84,0% r/r). Powodem znaczącego obniżenia liczby wydarzeń szkoleniowych była sytuacja związana z pandemią COVID-19, która praktycznie uniemożliwiła pracownikom udział w tradycyjnej formie szkoleń.

Część z planowanych szkoleń zrealizowanych zostało w formie wydarzeń online, jednak nie wszystkie zaplanowane wcześniej do realizacji tematy były dostępne lub mogły się odbyć w tej formie. Spółka konsekwentnie jednak stawiała na rozwój wiedzy i kompetencji swoich pracowników, m.in. poprzez uczestnictwo w prowadzonych wewnętrznie lub pomiędzy spółkami Grupy, projektach interdyscyplinarnych oraz kreowanie okazji i ułatwianie dostępu do najlepszych – dostępnych w formie innej niż tradycyjna – źródeł teoretycznej i praktycznej wiedzy eksperckiej i menedżerskiej.

Wewnętrznym narzędziem dedykowanym głównie celom szkoleniowym i rozwojowym pracowników Spółki jest platforma iWiem. Jej użytkownicy mogą tu znaleźć szkolenia i kursy (obligatoryjne oraz fakultatywne) z różnych obszarów swojej pracy. Pierwotnie platforma powstała jako narzędzie do prowadzenia szkoleń produktowo-sprzedażowych, jednak w roku 2020 jej zasoby zostały wzbogacone m.in. o szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, a od 1 stycznia 2021 roku o szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Dodatkową funkcjonalnością jest także „Biblioteczka”, w której zostały zebrane i sklasyfikowane wszystkie pozycje książkowe, które są dostępne w zasobach Śnieżki i które każdy pracownik firmy może wypożyczyć. Funkcjonalności platformy są stopniowo adaptowane do potrzeb pozostałych spółek Grupy.

4 marca 2019 roku w Spółce wystartowała kampania edukacyjna na temat cyberbezpieczeństwa, która trwała – pomimo pandemii – do końca stycznia 2021 roku. Cyberzagrożenia dotyczą wszystkich zatrudnionych i stanowią ogromne ryzyko, zarówno dla organizacji, jak i dla kontrahentów Śnieżki. Celem kampanii Cybersecurity było uświadomienie pracownikom potrzeby wzmożonej czujności na wszystkie zdarzenia potencjalnie niebezpieczne. Podczas całej kampanii prezentowano materiały m.in. z takich obszarów jak: inżynieria społeczna, phishing czy ransomware. Na poziomie całej Spółki szkolenie odbyło ok. 600 osób, co daje ponad 5 000 godzin w skali całej organizacji. Na rok 2021 zaplanowano implementację szkoleń z tego zakresu w zagranicznych spółkach Grupy

W wyniku sytuacji epidemiologicznej, planowana na wiosnę 2020 roku coroczna edycja procesu oceny pracowniczej, Rozmowy Rozwojowe, została zawieszona.
Bezpośrednią przyczyną zwieszenia procesu realizowanego dla całej organizacji tj. wszystkich kategorii stanowisk (dyrektorzy, managerowie, brygadziści, specjaliści, pracownicy liniowi) był wprowadzony reżim sanitarny oraz ograniczenie możliwości bezpośrednich spotkań, które są istotnym elementem całego procesu.

W I kwartale 2020 roku wysiłek został skierowany głównie na wypracowanie wewnętrznych procedur zapewniających pracownikom bezpieczeństwo i organizację pracy w zespołach zdalnych. Niepewność nie sprzyjała prowadzeniu procesu Rozmów Rozwojowych. Zespoły (w tym zarówno menedżerowie jak i pracownicy) musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości pracy zdalnej, a w przypadku pracowników liniowych kontakt pomiędzy nimi został ograniczony do minimum.
Czas ten został jednak wykorzystany na pracę projektową nad kalibracją Działowych Ksiąg Wartości, które są podstawą procesu Rozmów Rozwojowych, ujednoliceniem rozumienia wartości organizacyjnych we wszystkich działań w firmie, wprowadzeniem kolejnych usprawnień w procesie oraz przygotowaniem kolejnej edycji procesu na 2021 rok, która w założeniach będzie uwzględniała oceną pracowników i podsumowanie za okres dwóch lat.

W Grupie Kapitałowej Śnieżka stosowane są: indywidualnie podejście do poszczególnych przypadków rozwiązania umowy o pracę, staranne rozpatrywanie każdego przypadku oraz propozycje działań uwzględniające interes pracownika. W Spółce, w lutym 2020 roku, został przeprowadzony przegląd zatrudnienia bazujący na ocenie pracy i efektywności pracowników. Weryfikacja ta miała na celu optymalizację stanu zatrudnienia, które w ostatnich latach bardzo dynamicznie wzrosło. Proces dotyczył tylko FFiL Śnieżka SA.

W Grupie Kapitałowej Śnieżka nie powołano dodatkowego programu emerytalnego dla pracowników. W FFiL Śnieżka SA, zgodnie z wytycznymi ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, funkcjonuje program PPK. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy, którzy zdecydowali się na pozostanie i nie złożyli deklaracji o wystąpieniu oraz ci, którzy – będąc w wieku 55+ – dobrowolnie zadecydowali o przystąpieniu do programu. Za zarządzanie i prowadzenie PPK w imieniu Spółki odpowiada PKO TFI.

Spółka opłaca składki emerytalno-rentowe do ZUS od wszystkich przychodów pracowników. W 2020 roku wysokość składek po stronie płatnika wyniosła 9 212 tys. PLN. W spółkach zagranicznych należących do Grupy odprowadzano składki wymagane przez miejscowe prawo.

W Spółce obowiązują zasady równego traktowania pracowników w dostępie do wszystkich świadczeń, w tym do świadczeń pozapłacowych. W Spółce wszyscy pracownicy mają możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń, w których kosztach partycypuje pracodawca. Na ich przyznanie nie ma wpływu ani rodzaj umowy, ani wymiar czasu pracy.

Świadczenia pozapłacowe:

 • benefity w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • dodatkowe ubezpieczenie na życie,

 • dodatkowe ubezpieczenie w związku z COVID-19,

 • dofinansowywane posiłki.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka mają swobodę w korzystaniu z przysługujących im uprawnień rodzicielskich, dotyczących min. urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich.

W 2020 roku 18 pracujących w Spółce kobiet skorzystało z urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich po urodzeniu dziecka, a 25 pracowników-ojców wykorzystało przysługujące im urlopy ojcowskie.

Naczelne zasady dotyczące zachowań etycznych definiuje Księga Wartości Organizacyjnych przyjęta przez FFiL Śnieżka SA w 2016 roku. W dokumencie tym wyróżniono siedem głównych zasad postępowania, a każdej z nich przypisano konkretne postawy, jakich oczekuje się od pracowników Spółki.

W Spółce opracowano także mechanizmy przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu. Powołanie organu, jakim jest Komisja Antymobbingowa, i wdrożenie regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu pozwala na pełne zabezpieczenie interesów pracowników w tym zakresie. Komisja, w której skład wchodzi siedmiu członków powołanych w ramach 3-letniej kadencji, jest organem, którego zadaniem jest eliminowanie w Spółce zachowań rozumianych jako:

 • mobbing – działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;

 • molestowanie – należy przez to rozumieć niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, w tym również każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.
  W przypadku ewentualnych nadużyć zadaniem komisji jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego. W roku 2020 komisja nie rozpatrywała ani jednej sprawy związanej z naruszeniem zasad poszanowania praw człowieka.

We wszystkich zakładach FFiL Śnieżka SA obowiązuje regulamin antymobbingowy. Naczelną zasadą zgłaszania naruszeń innych niż dotyczące zagadnień wchodzących w zakres prac Komisji Antymobbingowej jest kontakt z bezpośrednim przełożonym. Ewentualne wątpliwości członkowie zespołu mogą zgłaszać także m.in. za pośrednictwem przedstawicieli pracowników lub zlokalizowanych na terenie firmy stacjonarnych skrzynek kontaktowych.

Wszyscy pracownicy FFiL Śnieżka SA są reprezentowani przez wybranych Przedstawicieli Pracowników. Jest to zespół trzech osób powoływanych na 4-letnią kadencję.

Zakres ich działania obejmuje reprezentowanie interesów i opinii pracowników przed Zarządem oraz wszystkie aspekty pracy, w tym m.in. związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W raportowanym okresie w Spółce nie funkcjonowały związki zawodowe.

Pracownicy Spółki (w tym częściowo Przedstawiciele Pracowników) uczestniczą także w pracach komisji powołanych w Spółce:

 • Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – jej zadaniem jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Zakładowa Komisja Egzaminacyjna – egzaminuje 100% pracowników na stanowiskach pozakierowniczych.

 • Komisja Pożarowo-Techniczna – w jej skład powołane są służby inżynieryjno-techniczne Spółki, które w ramach czynności kontrolnych dokonują przeglądu terenu, obiektów i instalacji będących w użytkowaniu Spółki i stosownymi protokołami ustalają działania ochronne i zapobiegawcze konieczne, aby usunąć występujące zagrożenia dla zdrowia i życia, oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

 • Zakładowa Komisja Antymobbingowa – zakres jej działań został omówiony w rozdziale dotyczącym praw człowieka.

 • Komisja Socjalna – rokrocznie dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalając zasady ich wydatkowania i dostosowując je do potrzeb pracowników, posiada uprawnienia opiniodawcze i doradcze dotyczące oceny sytuacji życiowej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu oraz wnioskuje o przyznanie tych świadczeń.

 • Komisja Przeglądowa Miejsc Gromadzenia Odpadów – działając w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, dokonuje jeden raz w roku przeglądu miejsc, w których gromadzone są odpady. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu jest Raport z Przeglądu Miejsc Gromadzenia Odpadów, zawierający wnioski ustalone do realizacji podczas przeglądu.

 • Komisja Inspekcyjna Magazynu Odpadów oraz Urządzeń i Instalacji – działając w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, dokonuje jeden raz w roku przeglądu magazynu odpadów oraz urządzeń i instalacji. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu są Raport z Przeglądu Magazynu Odpadów oraz Raport z Przeglądu Urządzeń i Instalacji, zawierające wnioski ustalone do realizacji podczas przeglądu. Dodatkowym elementem wspomagającym działalności tej komisji jest opracowywany raz w roku (po jego zakończeniu) Raport Środowiskowy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA.

 • Podzespół Szybkiego Reagowania ds. COVID-19 – to jednostka doradcza Zarządu działająca w ramach Zespołu Szybkiego Reagowania. Podzespół Szybkiego Reagowania ds. COVID-19, powołany na początku marca 2019 roku (kontynuujący swoją działalność nadal) dedykowany jest do zajmowania się wszelkimi tematami związanymi z potencjalnym wpływem pandemii koronawirusa na działalność biznesową Grupy oraz na bezpieczeństwo pracowników. Szerzej o tym zespole w punkcie 3.3.1 Sprawozdania.

Wypadki

O wysokich standardach w zakresie bezpieczeństwa pracy świadczy niska ilość zdarzeń wypadkowych. W 2020 roku w Spółce zaistniały trzy takie zdarzenia. Wszystkie zostały uznane za wypadki przy pracy i wszystkie były wypadkami indywidualnymi – lekkimi. Wypadki te spowodowały w 2020 roku łącznie 151 dni niezdolności do pracy. W celu ustalenia trwałego lub długotrwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu skierowano do ZUS dokumentację dotyczącą dwóch wypadków przy pracy.

Zestawiając obecne wskaźniki częstości wypadkowej „Ww”1 oraz wskaźniki ciężkości wypadków „Wc”2, ze wskaźnikami z 2019 roku, należy zauważyć bardzo znaczne zmniejszenie się wskaźnika częstości wypadków z Ww = 8,83 w roku 2019 do Ww = 3,73 w roku 2020. Równocześnie odnotowano wzrost wskaźnika poziomu ciężkości wypadków z Wc = 26,28 w roku 2019 do Wc = 50,33 w 2020 roku.

W 2020 roku w Spółce wypadków ciężkich ani śmiertelnych nie odnotowano, nie zarejestrowano też chorób zawodowych. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano również żadnego wypadku w drodze do pracy lub w drodze z pracy do domu.

W przypadku wszystkich zdarzeń wypadkowych przeprowadzone zostało dochodzenie powypadkowe, sporządzono stosowną dokumentację oraz ustalono okoliczności i przyczyny wystąpienia tych zdarzeń. Po każdym z zaistniałych wypadków Prezes FFiL Śnieżka SA pisemnym poleceniem służbowym wydał zalecenia w celu trwałego usunięcia przyczyn wypadkowych i wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości.

W 2020 roku przeprowadzono trzy powypadkowe analizy oceny ryzyka, odnosząc się ściśle do przyczyn wypadków, ustalonych w czasie dochodzenia powypadkowego. Karty podjętych działań korygujących i zapobiegawczych zostały włączone do aktualnej oceny ryzyka zawodowego w poszczególnych działach, wydziałach lub komórkach.

W 2020 roku w spółce Poli-Farbe odnotowano 7 indywidualnych wypadków przy pracy. Wszystkie zostały zakwalifikowane jako lekkie. Łącznie w roku sprawozdawczym spowodowały one 139 dni niezdolności do pracy. Z kolei w spółce Rafil odnotowano 1 indywidulany wypadek przy pracy, który został zakwalifikowany jako lekki i skutkował 46 dniami niezdolności do pracy. W spółkach tych nie zarejestrowano wypadków ciężkich, wypadków śmiertelnych ani chorób zawodowych.

W spółkach zależnych Śnieżka-Ukraina oraz Śnieżka-BelPol nie zarejestrowano żadnych wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

1 Wskaźnik „Ww” jest liczony wg wzoru: liczba wypadków odnotowanych w danym okresie czasu / liczba pracujących (zatrudnienie średnie).
2 Wskaźnik „Wc“ jest liczony wg wzoru: liczba dni niezdolności do pracy w zaistniałych wypadkach przy pracy / liczba wypadków przy pracy (osób poszkodowanych).

Szkolenia BHP

W 2020 roku w FFiL Śnieżka SA zorganizowano i przeprowadzono 2 szkolenia okresowe z dziedziny BHP dla pracowników kierujących pracownikami, łącznie dla 32 osób. Równocześnie na przestrzeni roku zorganizowano i przeprowadzono szkolenia okresowe z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień pożarowych dla trzech grup szkoleniowych. Z tej formy szkoleń skorzystało 189 pracowników, pracujących na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych. Zrealizowała je kadra inżynieryjno-techniczna Spółki.

Szkolenia te były prowadzone w oparciu o opracowane w Spółce programy szkoleń okresowych i objęły takie zagadnienia jak m.in.:

 • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą;

 • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;

 • postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników;

 • problematyka związana z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe;

 • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka;

 • zasady postępowania w razie wypadku przy pracy, pożaru, wybuchu lub uwolnienia czynnika chemicznego do środowiska naturalnego. Zasady postępowania w sytuacjach wypadkowych, pożaru, wybuchu czy poważnej awarii przemysłowej.

W spółkach zależnych – Poli-Farbe, Śnieżka-Ukraina, Śnieżka-BelPol oraz Rafil – szkolenia z zakresu BHP były przeprowadzane zgodnie z bieżącymi potrzebami i obejmowały właściwy dla danej spółki zakres tematyczny.

Ochrona zdrowia

W ramach ochrony zdrowia pracowników spółki Grupy z siedzibą w Polsce, zgodnie z terminami ustalonymi przez lekarzy Poradni Medycyny Pracy, prowadzą systematyczny nadzór na zdrowiem zatrudnionych pracowników poprzez profilaktyczne badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne. Badania te wykonywane są w czasie godzin pracy na koszt pracodawcy, tj. przy równoczesnym zachowaniu przez pracownika prawa do wynagrodzenia.

Również w spółkach Grupy zlokalizowanych za granicą prowadzone są okresowe badania lekarskie na bazie miejscowego prawa krajowego. Posiadanie ważnych badań lekarskich jest elementem niezbędnym, aby pracownik mógł zostać dopuszczony do wykonywania zadań na powierzonym stanowisku.

Wszyscy pracownicy Grupy mają dostęp do właściwego, wymaganego i bezpiecznego sprzętu i wyposażenia oraz są zaopatrywani w środki ochrony indywidualnej na zasadzie wyposażenia indywidualnego lub na zasadzie stałej dostępności do tych środków.

W 2020 roku zespół BHP oraz Przeciwpożarowy FFiL Śnieżka SA przeprowadził szereg kontroli w wydziałach i komórkach Spółki oraz sformułował wnioski dotyczące konieczności poprawy w zakresie zauważonych nieprawidłowości. Przeprowadzano również kontrole tematyczne oraz sporządzano wymagane opinie w tym zakresie. W 2020 roku zespół BHP dokonał oceny ryzyka zawodowego i sporządził trzy analizy poświęcone temu tematowi, przeprowadził też przegląd i zaopiniował 8 Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie obsługi urządzeń technicznych oraz 28 Instrukcji Technologicznych w zakresie bezpieczeństwa procesów wytwórczych produkowanych wyrobów.

Celem tych działań było podnoszenie bezpieczeństwa pracy na stanowiskach produkcyjnych i ogólnego bezpieczeństwa pożarowego w Spółce.

Środowisko

Działając w branży produkcji chemikaliów i wyrobów chemiczny spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka mają świadomość, że aby ich działania nie oddziaływały negatywnie na środowisko, konieczna jest odpowiedzialność na każdym z etapów życia produktu. Wiodącą rolę w tym obszarze odgrywają wszystkie spółki z Grupy posiadające własne zakłady produkcyjne. Ze względu na wielkość produkcji są to przede wszystkim FFiL Śnieżka i Poli-Farbe.

Działania w obszarze ochrony środowiska są realizowane w Grupie według obowiązujących wymagań prawnych, a także obowiązujących procedur. Procesy związane z działalnością Spółki dominującej, takie jak: zakupy, produkcja, magazynowanie, sprzedaż są ujęte w procedurach i to na ich podstawie są wykonywane analizy w aspekcie środowiskowym. Dane z monitorowania i wykonywanych pomiarów są wykorzystywane do:

 • oceny efektów i śledzenia postępu w realizacji zobowiązań działalności środowiskowej,

 • oceny zgodności z wymaganiami prawnymi,

 • usuwania potencjalnych awarii,

 • oceny funkcjonowania procesów zarządzania ochroną środowiska.

Mając na uwadze stały nadzór formalno-prawny, realizację zobowiązań określonych w decyzjach środowiskowych, nadzór technologiczny oraz kontrolę surowców i produktów gotowych spółki Grupy prowadzą działalność produkcyjną i towarzyszącą w zgodzie z ochroną środowiska.

Produkty, które posiadają certyfikat „Ecolabel” to produkty o skrupulatnie dobranych surowcach. Są one starannie sprawdzane pod kątem właściwości – każdorazowo dokonywana jest weryfikacja oraz klasyfikacja produktu. Szczegółowa ocena jest również weryfikowana przez jednostkę certyfikującą, a produkty sprawdzane są w niezależnych laboratoriach. Otrzymanie tego certyfikatu potwierdza, że wyroby nim sygnowane przyczyniają się zmniejszenia negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka oraz na środowisko.

Cele środowiskowe FFIL Śnieżka SA (które stopniowo będą implementowane do spółek zależnych) obejmują:

 • ochronę zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie do stosowania wymagań środowiskowych,

 • kreowanie wśród pracowników świadomości właściwych postaw poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,

 • redukcję zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (LZO) oraz ochronę wód i gruntu.

Harmonogram celów środowiskowych Spółki oznacza wskazanie konkretnych ram czasowych dla realizacji poszczególnych zadań, określanych każdego roku w Planie inwestycyjnym, w odniesieniu do trzech podstawowych zasad:

 • utrzymania zgodności z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska,

 • zapobiegania zanieczyszczeniom,

 • ciągłego doskonalenia.

By zapewnić realizację zaplanowanych celów środowiskowych, każdego roku są ustalane konkretne zadania środowiskowe, których realizacja jest ewidencjonowana przez Dział Inwestycji.

Dzięki prowadzonej ewidencji możliwa jest ocena oddziaływania na środowisko określonych aspektów działalności – zarówno tych definiowanych jako znaczące, jak i pozostałych, dla których obowiązek monitorowania wynika z wymagań prawnych i innych.

Kluczowe aspekty środowiskowe

Jako znaczące w ramach działalności Spółki sklasyfikowane są następujące aspekty środowiskowe:

Rafil dołączył do Grupy w 2018 roku.

Na wielkość emisji substancji lotnych do powietrza (lotne związki organiczne – LZO) bezpośredni wpływ ma wielkość produkcji – stąd wzrost emisji w zakładach FFiL Śnieżka SA. W spółce białoruskiej wzrost wskaźników emisji w porównaniu do 2019 roku jest związany ze zmianą sposobu obliczania. Wcześniej przeprowadzono je na podstawie ilości zużycia surowców, w 2020 roku na podstawie zatwierdzonych rocznych norm. W spółce Rafil emisja była liczona na podstawie zużytego węgla i wskaźników unosu (obowiązujących w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, KOBiZE). Dodatkowo z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, w 2020 roku odnotowano znacznie mniejsze zużycie węgla, co powodowało mniejszą emisję.

Spółki białoruska oraz ukraińska zostały opisane według analogicznie dobranych wskaźników co FFiL Śnieżka SA.

Zakłady Grupy emitują bezpośrednio i pośrednio gazy cieplarniane do środowiska. Główne źródła emisji bezpośredniej (CO2, i N2O) to:

 • produkcja ciepła: ogrzewania oraz przygotowanie centralnej woda użytkowa dla budynków. Produkcja ta obejmuje spalanie paliw w piecach ciepłowniczych i powoduje emisje CO2 oraz w małych ilościach CH4 i N2O,

 • transport samochodowy.

Zakłady produkcyjne Grupy poprzez zużycie energii elektrycznej z sieci, przyczyniają się również do pośredniej emisji gazów cieplarnianych powstających przy produkcji tej energii.

FFiL Śnieżka SA:

 • zużycie gazu wzrosło r/r (wzrost ten był wyższy niż w 2019 i 2018 roku),

 • wzrost produkcji a także zużycia gazu miał wpływ na wzrost emisji ładunków zanieczyszczeń. Jest on porównywalny do poziomu z 2018 roku.

FFiL Śnieżka SA:

 • wielkość emisji CO2 w 2020 roku (899,247Mg) jest wyższy niż 2019 (857,140 Mg) i zbliżony do 2018 roku (896,774 Mg),

 • wielkość emisji tlenków azotu w 2020 roku (0,760Mg) jest wyższa niż w 2019 (0,722 Mg) i na porównywalnym poziomie do 2018 roku (wówczas emisja wyniosła 0,754 Mg).

Jak obrazuje powyższy wykres, wielkość ładunku emisji zanieczyszczeń jest wprost proporcjonalna do zużycia gazu.

Zasady eksploatacji floty samochodowej służącej do transportu pracowników w FFiL Śnieżka SA reguluje Polityka Flotowa, która została wdrożona w 2019 roku. W FFiL Śnieżka SA flota samochodowa, służąca do transportu pracowników jest systematycznie wymieniana. Ramy tego procesu wyznacza okres użytkowania danego samochodu (od 3 do 5 lat) lub jego wymiana po przekroczeniu przebiegu o wartości powyżej 150 tys. km. Umożliwia to zachowanie najwyższych standardów jakości pod względem emisji spalin przez pojazdy znajdujące się w flocie. W raportowanym okresie w trzech spośród czterech grup pojazdów (według rodzaju silnika spalinowego) spełnione były standardy „Euro 6”, a w jednej grupie wymagania „Euro 4”. Dalsza wymiana floty ukierunkowana będzie na stopniowe wprowadzanie do niej pojazdów spełniających standard „Euro 7” W grupie pojazdów wolnobieżnych największa ich część spełnia wymagania etapu III A.

Odpady wytwarzane przez spółki należące do Grupy segregowane są według rodzaju i kodu odpadu – zgodnie z obowiązującymi wymogami prawodawstwa krajowego.
FFiL Śnieżka SA nie przetwarza odpadów samodzielnie, a wszystkie wytworzone odpady są kierowane do utylizacji, przetwarzania lub wykorzystania przez wyspecjalizowane firmy. Spółka przyjęła strategię przekazywania ich bezpośrednio do zakładów zagospodarowujących, bez pośrednictwa, eliminując
w ten sposób możliwość niekontrolowanej i nielegalnej ich emisji do środowiska.

W FFiL Śnieżka SA wskaźnik ilości odpadów niebezpiecznych w roku 2020 utrzymał się na nieco niższym poziomie, względem 2018 i 2019 roku pomimo wyższej wielkości produkcji.

Procesy produkcyjne wyrobów gotowych w ww. zakładach Grupy nie powodują bezpośredniego wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Odpady te, wytwarzane pośrednio, powstają w wyniku prac towarzyszących produkcji (np. czyszczenie sprzętu, linii produkcyjnej aparatów technologicznych, niepełnowartościowych i niezgodnych towarów i wyrobów). Największą różnicę między rokiem 2019 a 2020 odnotowano w Spółce Rafil. Wzrost ten wynikał z przeprowadzonych przeglądów i utylizacją odczynników i substancji, które nie mogły zostać użyte m.in. do produkcji. Znaczna część odpadów została wygenerowana podczas czyszczenia sprzętu odpowiadającego za prawidłowy proces produkcji.

W roku 2020 odnotowano wzrost odpadów innych niż niebezpieczne względem poprzednich lat. Wzrost ten wynika z częstszego mycia i dezynfekcji zbiorników i linii technologicznych oraz przeprowadzania większej ilości badań dodatkowych dla produktów oraz zmniejszeniem stosowania surowców niebezpiecznych, które generują wzrost wytarzania odpadów niebezpiecznych.

Procesy produkcyjne wyrobów gotowych w ww. zakładach Grupy nie powodują bezpośredniego wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Odpady te, wytwarzane pośrednio, powstają w wyniku prac towarzyszących produkcji (np. czyszczenie sprzętu, linii produkcyjnej aparatów technologicznych, niepełnowartościowych i niezgodnych towarów i wyrobów). Wzrost odpadów innych niż niebezpieczne w FFiL Śnieżka SA i Poli-Farbe wynika ze wzrostu produkcji. Dane te zależą od wielu czynników, dlatego nie można jednoznacznie wskazać redukcji liczbowej. Jednak na podstawie kompletu wszystkich danych określono, że cel został osiągnięty. Monitorowanie tych aspektów będzie stale kontrolowane.

Grupa Kapitałowa prowadzi działania mające na celu zwiększanie ilości odzysku surowców poprzez segregację odpadów i selekcjonowanie materiałów według możliwości przetworzenia. Przykładem pozytywnych efektów działań proekologicznych w tym zakresie jest niezmienne generowanie w Spółce dużych ilości odpadów opakowań możliwych do przetworzenia. Jest to możliwe dzięki poczynionym
w latach ubiegłych inwestycjom w zakresie rozbudowy zaplecza magazynowego surowców o zbiorniki na surowce sypkie, co umożliwiło transport cysternowy, a wykluczyło transport pojedynczych jednostek surowców. W 2020 roku ilość opadów opakowań możliwych do przetworzenia wytworzona przez Spółki ukształtowała się na nieznacznie na niższym poziomie. Wpływ na taki stan rzeczy miał charakter produkcji kierowany wyborami konsumenta w dobie pandemii.

FFiL Śnieżka SA bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych. Proces ten odbywa się w odniesieniu do wymagań ustawowych. Spółka prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami. O efektywności wdrożonego systemu selektywnej segregacji odpadów świadczy proces wytwarzania odpadów segregowanych. Realizowany w sposób stały obowiązek segregacji odpadów, pozwala na uzyskanie efektów w zakresie ekologicznym oraz wymiernym – finansowym.

W ramach powyższych działań Spółka:

 • szkoli personel ze zmian w przepisach ochrony środowiska

Działania edukacyjne zwiększają świadomość załogi w zakresie korzystania Spółki ze środowiska, występujących aspektów środowiskowych, polityki środowiskowej, zagrożeń i awarii środowiskowych, przeciwdziałania złym nawykom gospodarczych i ekologicznych skutków powstawania odpadów i zanieczyszczeń oraz korzyści z ograniczenia ich powstawania (np. podniesienie prestiżu organizacji i generowanie przewagi konkurencyjnej). W 2020 roku przeszkolono 191 osób, co stanowi spadek o 3% w odniesieniu do 2019 roku. Na ten spadek miała wpływ sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie. prowadzi stały nadzór technologiczny nad właściwościami surowców stosowanych do produkcji oraz nadzór nad właściwościami produktu gotowego w zakresie spełnienia wymagań systemu Ecolabel.

 • współuczestniczy w prowadzeniu kampanii edukacyjnych – np. ma w tym zakresie podpisaną umowę z organizacją odzysku, która organizuje szkolenia w szkołach, przedszkolach, przygotowuje broszury;

 • przeprowadza: Oceny zgodności, Kontrole narażenia pracowników oraz Kontrole oddziaływania na środowisko dla każdego wyrobu gotowego, zgodnie z wymaganiami przepisów REACH w postaci Protokołów z kontroli.

W 2020 roku wszelkie podejmowane działania organizacyjne i produkcyjne były realizowane w zgodności z założeniami Planu inwestycyjnego. Realizacja celów i zadań była skierowane na dbałość o środowisko naturalne.

Monitorowanie zagadnień środowiskowych zachodzących w Spółce pozwala na określanie i wprowadzanie właściwych metod postępowania w procesach wytwórczych jej zakładów.

Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada niezbędne decyzje środowiskowe. Spółki wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska, wypełniając przy tym obowiązki sprawozdawcze – stosownie do przepisów obowiązujących w krajach, w których są zlokalizowane.

W związku z prowadzeniem działalności produkcyjnej, FFiL Śniezka SA korzysta ze środowiska i wnosi opłaty za korzystanie z niego. Koszty te można podzielić na dwie grupy:

 • koszty bezpośredniego korzystania ze środowiska

Zalicza się do nich opłaty z tytułu emisji związków do powietrza, w wyniku realizacji produkcji farb i lakierów, spalania gazu w kotłach, spalania paliw w silnikach spalinowych, odprowadzania wód opadowych z terenu zakładu i przyległych parkingów.

 • koszty pośredniego korzystania ze środowiska

Obejmują one opłatę za realizację obowiązku odzysku i recyklingu, związaną z wprowadzaniem opakowań z wyrobami na rynek krajowy, w tym opłatę za zorganizowanie systemu zbiórki opakowań po środkach niebezpiecznych i kampanię edukacyjną, oraz opłatę za utylizację i unieszkodliwianie odpadów.
W 2020 roku FFiL Śnieżka SA nie poniosła kar pieniężnych i opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska oraz nie dopuściła się żadnych niezgodności w tym zakresie. W raportowanym okresie Grupa nie poniosła także żadnych – finansowych ani pozafinansowych – sankcji z tytułu naruszenia prawa lub regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Grupa Kapitałowa Śnieżka ponosi koszty z tytułu korzystania ze środowiska. Wysokość obciążenia finansowego w 2020 roku była nieznacznie wyższa w porównaniu do roku ubiegłego. Całość obciążenia finansowego, to opłata dotycząca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Z kolei przepisy Prawa wodnego zwolniły Spółkę z wnoszenia opłaty za odprowadzanie wód opadowych do ziemi.

W 2020 nie odnotowano skarg z tytułu negatywnego wpływu na zasoby przyrody.

Działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej Śnieżka względem środowiska nie była w raportowanym okresie przedmiotem skarg z tytułu negatywnego wpływu na naturalne zasoby przyrody.

Zużycie energii [kWh] w przeliczeniu na jednostkę produkcji [l albo kg] w zakładach Spółki r/r nie podlegało znaczącym zmianom i w odniesieniu do roku 2019 i zmieniło się następująco:

 • w Brzeźnicy z 0,2949 na 0,2741 kWh/l,kg (spadek o 7%),

 • w Lubzinie z 0,1025 na 0,1021 kWh/l,kg (spadek o 0,4%),

 • w Pustkowie z 0,042 na 0,044 kWh/l,kg (wzrost o 5,9%),

 • w spółce Rafil w Radomiu z 0,861 na 0,614 kWh/kg (spadek o 28,6%).

Różnice w wielkości tego współczynnika, występujące w poszczególnych lokalizacjach, wynikają głównie z rodzajów produkowanych tam wyrobów oraz zmieniającej się technologii.

W Brzeźnicy w ciągu roku nastąpił spadek kosztu energii elektrycznej na jednostkę produkcji. Stało się to możliwe dzięki ciągłej automatyzacji oraz optymalizacji procesu produkcyjnego.

W wyniku realizacji modernizacji oświetlenia hali magazynu wyrobów gotowych w Pustkowie w 2020 roku zostało przyznane dla FFiL Śnieżka SA, świadectwo efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). Modernizacja pozwoliła na zaoszczędzenie 178 355 kWh co się przekłada na 15,336 toe/rok energii.
Poniesione koszty energii elektrycznej łącznie z usługami przesyłowymi, sumarycznie dla zakładów w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie zmieniły się r/r z 315,30 zł/MWh na 405,10 zł/MWh (wzrost o 37%). Taki wzrost był spowodowany wzrostem praw majątkowych świadectw pochodzenia energii i kosztów związanych z prawami do emisji CO2 do atmosfery przez wytwórców. Wzrost kosztów za prawa do emisji spowodował wzrost kosztów energii dla odbiorców końcowych.

W skład spółki Polifarbe wchodzą dwa oddziały, zlokalizowane w Bócsa i w Pacsa.
W oddziale Bócsa produkowane są wyroby farbiarskie. Zużycie energii na jednostkę produkcji r/r wzrosło z 0,0223 kWh/l,kg do 0,03 kWh/l,kg, co stanowi wzrost o 13,5% w stosunku do 2019 roku. Wzrost spowodowany był podniesieniem jakości produkcji i zmianą technologii.

Oddział Pacsa, zmniejszył zużycie energii r/r z 0,132 kWh/l,kg do 0,12 kW/l,kg, co stanowi spadek zużycia energii o 8,7% w stosunku do 2019 roku. Źródłem spadku była optymalizacja procesów produkcyjnych.

W spółce Śnieżka-Ukraina dzięki modernizacji parku maszynowego i automatyzacji produkcji szpachli sypkiej nastąpił spadek zużycia energii na jednostkę produkcji r/r z 0,035 kWh/l,kg do 0,0268 kWh/l,kg co stanowi spadek zużycia energii o 24%.

W spółce Śnieżka-BelPol, dzięki optymalizacji produkcji nastąpił spadek zużycia energii na jednostkę produkcji r/r z 0,035 kWh/l,kg do 0,0268 kWh/l,kg, co stanowi spadek zużycia energii na poziomie 24%.

Dzięki optymalizacji procesu produkcji w 2020 roku w spółce Rafil nastąpił bardzo duży spadek zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę produkcji: z 0,861 kWh /l,kg na 0,610 kWh/l,kg (spadek o 28%). Dodatkowo na zmniejszenie zużycia energii wpłynęło wyłączenie z eksploatacji dwóch budynków oraz ograniczenie i ostatecznie zamknięcie działu produkcji żywić. W rezultacie zużycie energii na jednostkę produkcji uległo znacznej poprawie.

Działalność Spółki wyrażona jest w zakresie: efektywnego zużycia surowców i energii, normatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, racjonalnej gospodarki odpadami i opakowaniami oraz zwiększaniu bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji technologicznych.

Przykładem takiego działania było zainstalowanie w latach poprzednich zespołu filtracyjnego do oczyszczania powietrza z pyłów uwalniających się podczas prowadzonych procesów technologicznych. Prowadzone na bieżąco wpisy w dzienniku przeglądów zespołu filtracyjnego pozwalają na ciągłe monitorowanie sprawności urządzenia i ocenę zachowania poziomu emisji do środowiska naturalnego.

Zastosowane urządzenie o bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza pozwoli w przyszłości na jego recyrkulację do wnętrza hal bez pogorszenia warunków pracy. Produkty filtracji powietrza – zanieczyszczenia uznane za odpad są gromadzone w pojemnikach i kierowane w całości do utylizacji, przetwarzania lub wykorzystania przez firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami.

Grupa na bieżąco monitoruje swój wpływ na środowisko, prowadząc ewidencje obejmujące informacje i dane o zakresie i wielkości korzystania ze środowiska. Monitoruje zużycie mediów, emisji zanieczyszczeń, wytwarzanie odpadów i opakowań wprowadzanych w odniesieniu do wielkości produkcji.

Woda wykorzystywana w zakładach Spółki pochodzi z sieci, i nie korzysta ze źródeł wody, które mogłyby negatywnie ingerować w zasoby wodne regionu. Spółka nie przetwarza wody w celu ponownego wykorzystania.

Grupa nie posiada zakładów zlokalizowanych w obszarach chronionych ani na terenach wartościowych pod względem bioróżnorodności i tym samym jej zakłady i produkty nie wywołują zagrożeń dla tego typu terenów. Grupa nie dystrybuuje ani nie wykorzystuje w produkcji substancji zubożających warstwę ozonową.

JAKOŚĆ

Łańcuch wartości

Świadomość odpowiedzialności ponoszonej za: jakość, wpływ na środowisko naturalne, znajomość i przestrzeganie obowiązujących postanowień zawartych w wymaganiach prawnych, procedurach, instrukcjach i odpowiednich dokumentach – budują w Grupie Kapitałowej Śnieżka „kulturę jakości”. Taki styl zarządzania jest odpowiedzią na stale rosnące potrzeby rynku i oczekiwania klientów.

Procesy istotne w łańcuchu wartości generowanym przez Grupę zostały zidentyfikowane na poziomie Spółki. Mają one bezpośredni wpływ na realizację celów strategicznych i podlegają bieżącemu monitorowaniu. Ich identyfikacja, a następnie wskazanie komórek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, pozwalają na precyzyjne wskazanie działów odgrywających kluczową rolę w łańcuchu wartości generowanym przez Grupę. Naczelną rolę odgrywa tu dążenie do najwyższej jakości procesów, wywodzone od dążenia do najwyższej jakości produkowanych wyrobów.

Elementem dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej jest wdrożenie z początkiem 2021 roku nowego modelu zarządzania, w ramach którego kluczową rolę odgrywa tworzenie centrów kompetencji. Wraz z postępem w rozwoju Grupy zaszła potrzeba dostosowania do nowych wyzwań również kluczowych procesów w łańcuchu wartości. Aktualnie projektowane są nowe założenia w tym zakresie. Ze względu na dużą złożoność projektu finalizacja prac zaplanowana została na I kwartał 2022 roku.

Dostawcy (źródła zaopatrzenia)

W ramach prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa Śnieżka wykorzystuje wiele surowców i materiałów technicznych, takich jak: biel tytanowa, dyspersje akrylowe, dyspersje styrenowo-akrylowe, zagęstniki, rozpuszczalniki, pigmenty i wypełniacze, żywice oraz opakowania plastikowe, metalowe
i papierowe.

Grupa podejmuje ciągłe działania w kierunku pozyskania i utrzymania wielu źródeł zaopatrzenia, współpracuje z podmiotami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Zakupy surowców strategicznych Grupa realizuje u dostawców posiadających znaczące zdolności produkcyjne. Jednocześnie zachowuje optymalny stopień dywersyfikacji.

Grupa ma podpisane umowy zaopatrzeniowe ze wszystkimi kluczowymi dostawcami. Stale poszukuje też nowych dostawców w celu zoptymalizowania źródeł zaopatrzenia, obniżenia kosztów czy skrócenia czasu dostaw. W każdym przypadku Grupa prowadzi szczegółowe analizy ofert, aby zapewnić sobie jak najlepsze warunki zakupu surowców, materiałów technicznych czy urządzeń.

W ocenie Zarządu Spółki obecne umowy zaopatrzeniowe nie powodują uzależnienia od żadnego z dostawców w sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na działalność całej Grupy.

Prawa człowieka oraz różnorodność we współpracy z dostawcami

W 2018 roku w Grupie Kapitałowej Śnieżka zidentyfikowano jako istotne, z punktu widzenia obowiązujących w Grupie polityk, umieszczenie w umowach z dostawcami klauzul dotyczących ochrony praw człowieka oraz różnorodności. W tym samym roku podjęto decyzję o stopniowej implementacji kluczowych zapisów z polityk Grupy w ww. obszarach do umów z dostawcami.

W związku z powyższym w roku 2018 zaczął obowiązywać dokument Warunki współpracy z dostawcami w oparciu o polityki Grupy Kapitałowej Śnieżka. Naczelnym założeniem dokumentu – wdrożonego jako integralna część umów ze stałymi dostawcami – jest zwiększenie kontroli nad łańcuchem dostaw, zachowanie transparentności oraz budowanie trwałych relacji z dostawcami. Dokument pozwala także na wielowymiarową ocenę nowych podmiotów współpracujących oraz na wdrożenie mechanizmów skargowych.

W ramach wdrożenia powyższego dokumentu w roku 2018 kluczowi, stali dostawcy Grupy Kapitałowej Śnieżka zostali zapoznani z politykami Grupy w zakresie:

 • Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka,

 • Polityki Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka,

 • Polityki Różnorodności Grupy Kapitałowej Śnieżka,

 • Polityki Poszanowania Praw Człowieka Grupy Kapitałowej Śnieżka,

 • Polityki Przeciwdziałania Korupcji Grupy Kapitałowej Śnieżka,

 • Polityki Zaangażowania Społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Stali dostawcy Grupy, podpisując dokument przedstawiający ww. polityki, zadeklarowali podejmowanie etycznych działań biznesowych. Warunki współpracy obowiązują wszystkich tych dostawców bez względu na rodzaj działalności, miejsce działalności czy różnice kulturowe.

Ponadto w 2020 roku w Dziale Zakupów, w oparciu o wartości Spółki, została opracowana i wdrożona Polityka Zakupów.

Należy nadmienić, że transparentność działań rynkowych, także w zakresie zakupów, to dla Grupy Kapitałowej Śnieżka wyznacznik dobrej współpracy z różnymi podmiotami, w zgodzie ze zdefiniowanymi w Spółce wartościami organizacyjnymi. Szczególne znaczenie przypisuje się tutaj wartości „Współpraca, szacunek i zaufanie”, która jest podstawą wszelkich relacji biznesowych.

Nasze produkty

Produkt to dla Grupy Kapitałowej Śnieżka wyznacznik jej działań. W nim wyraża się kreatywność i dążenie do najwyższej jakości, a także spójność z oczekiwaniami klientów.

Produkcja wyrobów bazuje na stworzonej w Dziale Badań i Rozwoju (jednostka FFiL Śnieżka SA) recepturze. Gotowy produkt to mieszanina wielu surowców, z których każdy pełni swoje istotne funkcje. Na etapie projektowania surowce dobierane są tak, by finalny wyrób spełniał założone parametry użytkowe, był zgodny z wymogami prawnymi, a w efekcie końcowym przełożył się na zadowolenie klienta. Na etapie badań zaprojektowana mieszanina surowców jest testowana laboratoryjnie i aplikacyjnie, po czym – jeśli spełnia wszelkie wymagania – wyrób wdrażany jest do produkcji. Jeśli zachodzi potrzeba zmian surowcowych w wyrobie, przechodzi on proces podobny do tego, który miał miejsce na etapie jego projektowania. Zamieniany surowiec oceniany jest pod kątem zgodności formalno-prawnej, a następnie sprawdza się jego kompatybilność z dotychczasową recepturą i testuje się jego parametry. Na etapie końcowym wyroby oceniane są pod kątem jakościowym, za pomocą licznych, zgodnych z normami badań.

W aspekcie zgodności wyrobu z wymaganiami prawnymi zwraca się uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkownika końcowego. Wyroby projektowane są w zgodzie z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno przepisów prawa dotyczącego wprowadzania wyrobów budowlanych (w skrócie rozporządzenie CPR) jak i rozporządzeń REACH i CLP. Każdy wyrób posiada kartę charakterystyki, kartę techniczną oraz może posiadać dodatkowe certyfikaty (wymagane lub dobrowolne).

Powyższe procesy regulują zapisy procedur: Procedura Wdrażania Nowych/Modyfikowanych Wyrobów, Procedura Zarządzania Procesem Produkcji, Procedura Kontroli Wyrobu oraz Procedura Postępowania z Niezgodnościami.

W raportowanym okresie główna działalność Grupy Kapitałowej Śnieżka w zakresie portfolio produktowego skupiała się przede wszystkim na kontynuowaniu prac związanych z analizą aktualnej oferty.

W efekcie tych prac w 2020 roku wdrożono wypracowane w roku poprzednim nowości:

 • FoveoTech Tynk Modelowany TSS 05 – produkt dostępny w 318 kolorach oraz w wielu efektach dekoracyjnych,

 • Magnat Impressive White – matowa farba lateksowa o doskonałej sile krycia, odporna na działanie UV,

 • Magnat Passion – farba lateksowa dająca gładką hydrofobową powłokę w 48 kolorach,

 • Rafil RADACH Farba na Dach – farba ochronno-dekoracyjna do zewnętrznych powierzchni metalowych, o podwyższonej odporności,

 • Rafil Eko RADACH Farba na Dach – wodorozcieńczalna gruntoemalia o doskonałej przyczepności do podłoża,

 • Rafil Podkład Antykorozyjny – podkład do zewnętrznych powierzchni metalowych,

 • Rafil Chlorokauczuk – emalia ochronno-dekoracyjna do zewnętrznych powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych,

 • Rafil Podkład Chlorokauczukowy – podkład na podłoża metalowe pod emalię RAFIL Chlorokauczuk,

 • Rafil Preparat do Odtłuszczania,

 • Rafil do Bram i Ogrodzeń – antykorozyjna emalia ochronno-dekoracyjna do malowania powierzchni metalowych,

 • Rafil NA BETON Emalia Epoksydowa i Lakier Poliuretanowy – zestaw o właściwościach ochronno-dekoracyjnych do powierzchni betonowych,

 • Acryl-Putz SF 16 – gładź szpachlowadla dla spółki Śnieżka-BelPol,

 • Acryl-Putz GR 43 GRUNT PRO – grunt głęboko penetrujący dla spółki Śnieżka-Ukraina.

W 2020 roku wdrożono także nowości produktowe. Na rynku polskim zaszły przede wszystkim zmiany w portfolio marki Magnat. Wprowadzone produkty to m.in. farba emulsyjna Magnat Passion w gotowych kolorach oraz biała emulsja do ścian Magnat Impressive White.

Na rynku ukraińskim oferta marki poszerzyła się o grunt głęboko penetrujący Acryl-Putz GR 43 GRUNT PRO, natomiast na rynku białoruskim w sprzedaży pojawiła się nowa szpachla do ścian Acryl-Putz SF 16.

Potrzeby, preferencje i oczekiwania klientów ostatecznych to obszary, na których skupiają się działania podejmowane przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka. Równocześnie nie mniej ważne dla Grupy jest zrozumienie strategii i oczekiwań naszych partnerów biznesowych i zdefiniowanie wspólnej drogi dotarcia do klienta ostatecznego.

Główne działania Grupy skoncentrowane są na budowaniu pozytywnych doświadczeń konsumenta, w szczególności poprzez:

 • odpowiednio zaprojektowane produkty,

 • szeroką dystrybucję produktów,

 • odpowiedną komunikację i narzędzia marketingowe,

 • dobrze zorganizowane miejsca sprzedaży, bazujące na zasadach merchandisingu,

 • doskonalenie procesów wewnętrznych.

Aby ocenić satysfakcję i lojalność klientów, spółka Śnieżka Trade of Colours monitoruje:

 • wielkość i wartość sprzedaży,

 • wizerunek poszczególnych marek,

 • opinie konsumentów ostatecznych.

Sytuacja związana z pandemią choroby COVID-19 miała istotny wpływ na działania marketingowe. U jej początku postanowiono nie wstrzymywać zaplanowanych wcześniej aktywności, a dostosować je do nowych realiów.
 • swojej działalności marketingowej Grupa Kapitałowa Śnieżka dokłada starań, aby tworzony przekaz był zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi i etycznymi. W 2020 roku w działaniach marketingowych prowadzonych przez FFiL Śnieżka SA nie stwierdzono żadnego przypadku naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.
 • Niezwykle ważne dla Grupy jest także bezpieczeństwo danych osobowych klientów. W raportowanym okresie do spółek należących do Grupy Kapitałowej Śnieżka nie zostały kierowane skargi dotyczące naruszeń prywatności klientów lub utraty przez nich danych.
FFiL Śnieżka SA
 • Dla trzech kluczowych marek: Śnieżka, Magnat i Vidaron stworzona została nowa linia komunikacji, która wpisywała się w panujący wówczas trend #zostańwdomu.

 • Spółka nakłaniała swoich klientów do zachowania społecznej izolacji, przedstawiając pomysły na prace domowe i ogrodowe. Komunikacja opierała się na przekazie nieograniczania kreatywności i możliwości rozpoczęcia długo planowanego remontu lub zakończenia nieukończonych prac.

 • W przypadku marki Magnat przekaz nawiązywał do sytuacji, w której wiele osób pracuje i spędza czas wolny w domu. Przygotowane treści edukowały o znaczeniu kolorów we wnętrzach i ich wpływie na samopoczucie człowieka, a także przypominały zasady łączenia poszczególnych barw. W ramach prowadzonej komunikacji Spółka podpowiadała też, jak urządzić dom i biuro tak, aby praca była jak najbardziej przyjemna i efektywna.

 • Marka Vidaron w komunikacji opartej na frazie #zostanwogrodzie zachęcała zaś do kreatywnego spędzenia czasu na zewnątrz i zadbania o przydomowe otoczenie.

 • Głównym kanałem komunikacji w okresie pierwszego lockdownu był Internet, w tym m.in. banery oraz aktywność w social mediach, zachęcająca do pozostania w domu lub ogrodzie. Dla każdej z marek przygotowane zostały także landing page (dedykowane zasoby internetowe), w których odbiorcy mogli znaleźć artykuły z inspiracjami oraz poradami, pomysły na DIY, a także, co ważniejsze w tym czasie, podpowiedzi, jak bezpiecznie dokonać zakupów zarówno online, jak i w stacjonarnych punktach sprzedaży.

 • Rozszerzono możliwości sprzedaży w kanałach cyfrowych, wykorzystując – oprócz istniejącego wcześniej sklepu internetowego – sprzedaż produktów na wiodącej zewnętrznej platformie e-commerce.

 • FFiL Śnieżka SA prowadziła również zaplanowaną wcześniej komunikację w mediach tradycyjnych. Dla marki Magnat i jej flagowego produktu Magnat Ceramic zrealizowano kampanię telewizyjną opartą na spocie „Ta magia to Magnat” z aktorką Danutą Stenką, który miał premierę w 2019 roku. Wsparcie w działaniach komunikacyjnych w telewizji otrzymały także inne produkty marki: emulsja w gotowych kolorach Magnat Creative, a także biała farba do ścian Magnat Creative White. Kampanie sponsoringowe i sportowe zrealizowano także dla marek Vidaron (dotyczyła impregatu ochronno-dekoracyjnego), Śnieżka (dotyczyła produktów Śnieżka Eko Plus i Śnieżka Plamoodporna) oraz Rafil.

 • Spółka wspierała także sprzedaż swoich produktów na rynkach eksportowych. Z różnym natężeniem i w różnych mediach prowadzono komunikację marketingową m.in. na Białorusi, w Mołdawii oraz Rosji (w Kaliningradzie).

 • Pozostałe spółki z Grupy

 • W 2020 aktywność reklamową realizowały spółki Poli-Farbe oraz Śnieżka-Ukraina.

 • W raportowanym okresie na rynku węgierskim spółka Poli-Farbe prowadziła różne działania marketingowe wspierające sprzedaż jej produktów. Głównym działaniem komunikacyjnym była kampania telewizyjna farb w gotowych kolorach Poli-Farbe Platinum oraz Platinum Matt Latex. Działanie te uzupełniała aktywność w kanałach online, w tym kampania #zostańwdomu, prowadzona w początkowym okresie pandemii COVID-19.

 • Na terenie Ukrainy prowadzono głownie działania reklamowe w Internecie. Miały one na celu wspierać kluczowe marki i produkty Grupy na tamtejszym rynku, takie jak Śnieżka, Acryl-Putz, Vidaron oraz Foveo-Tech.

Certyfikacja

Wszystkie wyroby produkowane przez Grupę Kapitałową Śnieżka są poddawane ocenie pod względem ich wpływu na zdrowie użytkowników oraz klasyfikowane przez Zespół Dokumentacji Produktowej.

Na opakowaniach wyrobów Grupy znajdują się informacje na temat: ich składu, bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz sposobu ich utylizacji. Na opakowaniach nie znajduje się informacja na temat pochodzenia komponentów produktu.

Poza spełnianiem wymagań certyfikacji obowiązkowej, w Grupie podejmowane są działania w celu pozyskiwania dodatkowych, dobrowolnych certyfikatów.

Znak Ecolabel to europejskie wyróżnienie, które jest przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

Podstawą przyznawania oznakowania EU Ecolabel jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup wyrobów.

Oznakowanie produktu zawierające klasę emisji z powłoki Lotnych Związków Organicznych, zgodnie z francuskim dekretem nr 2011-321
z 23 marca 2011 roku w sprawie oznakowania wyrobów budowlanych dotyczącym emisji.

Oznakowanie przyznane wyrobom produkowanym przez FFiL Śnieżka SA, które jest oznakowaniem obowiązkowym na rynku francuskim i potwierdza niską emisyjność lotnych związków organicznych.

Certyfikat PN jest wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Znak jest gwarancją jakości i bezpieczeństwa oraz potwierdza, że wyrób został poddany przez PKN certyfikacji.

Certyfikat przyznany wyrobom produkowanym przez FFiL Śnieżka SA – potwierdza zgodność wyrobów wprowadzanych na rynek krajowy z polskimi normami.

Europejska Ocena Techniczna dla złożonego systemu izolacji cieplnej – czyli udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny.

Dokumentem potwierdzającym parametry użytkowe produktów wchodzących w skład systemu ociepleń FOVEO TECH S i FOVEO TECH W jest Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0022 oraz ETA 17/0207. Dokument ten obowiązuje na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej oraz potwierdza, że produkty wchodzące w skład systemu charakteryzują się najwyższymi parametrami użytkowymi m.in. w zakresie odporności na uderzenia, odporności na ogień, paroprzepuszczalności oraz odporności przy zmiennych cyklach cieplnych i wilgotnościowych.

Europejska Ocena Techniczna jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym jakość i trwałość w zakresie materiałów budowlanych w Europie.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji –certyfikat potwierdzający funkcjonowanie stałej i wewnętrznej kontroli produkcji zgodnie z obowiązującymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Certyfikat wydany przez słowacką jednostkę notyfikowaną, uznawany we wszystkich krajach UE.

OCpr-049

Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na terytorium Republiki Mołdawskiej.

Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej – jest dokumentem potwierdzającym bezpieczeństwo produktów obowiązującym na terytorium Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan).

Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na terytorium Białorusi jest potwierdzeniem jakości wyrobów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Deklaracja Zgodności GOST R to oficjalny dokument, który potwierdza zgodność bezpieczeństwa produktów i ich jakoś z wymaganiami określonymi w przepisach prawa rosyjskiego.

Bezpieczeństwo zabawek

Produkty oznaczone symbolem „bezpieczeństwo zabawek” spełniają wymagania norm PN-EN 71-2 w zakresie palności oraz PN-EN 71-3 w zakresie migracji określonych pierwiastków.

Benefit potwierdza, że wyrób może być stosowany z powodzeniem do malowania zabawek. Oznakowanie uznawane we wszystkich krajach członkowskich UE.

Antystatyczna

Zmniejszone przywieranie kurzu.

Odporność w zakresie promieniowania UV-C.

Oznakowanie na podstawie badań własnych.

Badania hipoalergiczne i mikrobiologiczne.

Oznakowanie na podstawie badań własnych.

Badanie właściwości antybakteryjnej na tworzywach sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach – według ISO 22196/JIS Z 2801.

Oznakowanie na podstawie badań własnych.

Ochrona powłok przez grzybami PN-EN 15457:2014.

Spełnia wymagania zgodnie z normą na grzyby pleśniowe.

Oznakowanie na podstawie badań własnych.

Potwierdzeniem staranności w zakresie przejrzystości komunikatów stosowanych na opakowaniach wyrobów Grupy jest brak istotnych naruszeń w tym obszarze i stały monitoring stosowanego znakowania w odniesieniu do zmieniających się przepisów prawa w tym zakresie.

W raportowanym okresie nie wykazano przypadków niezgodności w zakresie informacji i poprawnego znakowania wyrobów Grupy. Nie odnotowano przypadków niezgodności z regulacjami lub dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów na zdrowie i bezpieczeństwo.