Zrównoważony rozwój

W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu, nie zaburzyła dbałości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy: dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki i lokalne społeczności, w których prowadzimy operacje biznesowe.

Interesariusze – mapa interesariuszy

Wykres prezentujący naszych kluczowych interesariuszy został przygotowany w ramach odbywającego się w 2017 roku warsztatu strategicznego z kluczową kadrą menedżerską oraz Zarządem Spółki. W raportowanym okresie nie zaszły zmiany w strukturze interesariuszy, w związku z czym wykres uznaje się za aktualny. Przegląd mapy interesariuszy odbywa się rokrocznie, a nowy proces mapowania ma miejsce w cyklach kilkuletnich.

Opis zarzadzania relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy

Ramowe standardy w zakresie zarządzania informacjami i danymi w relacjach z kluczowymi grupami interesariuszy reguluje wdrożona w 2019 roku Polityka Informacyjna FFiL Śnieżka SA. Celem nadrzędnym Polityki jest przyjęcie ramowych zasad zarządzania informacjami i danymi na temat Spółki, w tym ochrona interesów Spółki w tym obszarze, mitygacja ryzyk wynikających z istotnej skali działalności Spółki oraz prowadzenia działalności w wielu lokalizacjach i na wielu rynkach. Standardy przyjęte przez Spółkę dominującą są implementowane w spółkach zależnych, które wprowadziły swoje polityki informacyjne spójne z dokumentem obowiązującym w Spółce dominującej.

Do każdej z grup interesariuszy podchodzimy indywidualnie, budując dostosowaną do jej potrzeb komunikację. Ważną rolę przypisujemy otrzymywanym informacjom zwrotnym, traktujemy je jako wskazówki pozwalające na bieżącą weryfikację podejmowanych działań na rzecz budowania trwałych i transparentnych relacji z interesariuszami. Ich budowanie stanowi wartość dla Grupy.

Poniżej prezentujemy najczęstsze sposoby komunikacji z naszymi interesariuszami:

 • obecni pracownicy – magazyn wewnętrzny, newsletter pracowniczy, intranet, ekrany informacyjne, plakaty i kontakt za pośrednictwem wybranych przedstawicieli pracowników,

 • akcjonariusze – walne zgromadzenia, raporty (okresowe i bieżące), spotkania tradycyjne oraz wideokonferencje i czaty

 • konkurencja – spotkania branżowe, monitoring w mediach i monitoring sprzedaży rynku farb,

 • dostawcy surowców – spotkania, kontakt telefoniczny i wydarzenia branżowe,

 • odbiorcy B2B – spotkania, kontakt telefoniczny i szkolenia, portal „Biuro Obsługi Klienta” bok.sniezka.pl,

 • banki finansujące – kontakt telefoniczny i spotkania,

 • dostawcy usług – przetargi i spotkania,

 • potencjalni pracownicy – publikowanie ofert pracy, działania w zakresie Employer Branding i udział w targach pracy,

 • społeczność lokalna – akcje społeczne skierowane do lokalnej społeczności, działalność Fundacji Śnieżki Twoja Szansa i informacje przekazywane mediom lokalnym,

 • klienci – badania satysfakcji klientów, media społecznościowe, komunikacja w punktach sprzedaży, konkursy oraz akcje promocyjne i reklamy w różnych kanałach komunikacji,

 • media – briefingi, spotkania po wynikach i kontakt bieżący – przez biuro prasowe oraz bezpośredni,

 • urzędy – relacje bezpośrednie oraz komunikacja telefoniczna, mailowa i tradycyjna,

Zasady, na podstawie których sporządzono oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Na potrzeby opracowania niniejszego Oświadczenia na temat danych niefinansowych dokonano analizy wewnętrznej realizowanych działań, posiadanych polityk i procedur należytej staranności. Analizy wewnętrzne zostały dokonane m.in. w oparciu o wskaźniki wyznaczone w przeprowadzonym wewnętrznie procesie oceny istotności.
Ze względu na model biznesowy identyczny dla wszystkich kluczowych spółek Grupy oraz kształtowanie ich polityk w poszczególnych obszarach niefinansowych w tożsamy sposób Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Śnieżka jest w pełni tożsame z Oświadczeniem na temat informacji niefinansowych dla jednostki dominującej (FFiL Śnieżka SA).