Zrównoważony rozwój

W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu, nie zaburzyła dbałości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy: dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki i lokalne społeczności, w których prowadzimy operacje biznesowe.

Grupa aktywnie kreuje autorskie inicjatywy społeczne, tworząc programy i projekty – zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. Zdefiniowane w polityce zaangażowania społecznego kierunki działalności wyznaczają ramy, w których projektowane i realizowane są te aktywności.

Filary zaangażowania społecznego

W działalności społecznej Grupy Kapitałowej Śnieżka ważne miejsce zajmują mieszkańcy lokalnych społeczności, w sąsiedztwie których zlokalizowane są jej spółki. Dbając o jakość procesów produkcyjnych, troszcząc się o środowisko i zapewniając miejsca pracy, aktywnie wspierają one swoje otoczenie.

W raportowanym okresie spółki Grupy nie realizowały działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na społeczności lokalne.

W FFiL Śnieżka SA przeprowadzono mapowanie interesariuszy, a plany dotyczące ich angażowania zostały zawarte w opracowanej w 2017 roku strategii Employer Branding, która poza działaniami adresowanymi do pracowników przewiduje także aktywności dotyczące społeczności lokalnych. Przegląd mapy interesariuszy odbywa się rokrocznie, a nowy proces mapowania ma miejsce w cyklach kilkuletnich.

Jako główne filary zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka definiujemy:

Kolor

Nasze projekty społeczne i inne formy zaangażowania skupione są wokół wynikającej ze strategii biznesowej zasady „czynienia świata bardziej kolorowym”, co odnosimy do wielu obszarów życia naszych beneficjentów. Kolor rozumiemy także jako „zmianę na lepsze”, „inspirację” i „radość”, trwale wpisując je w podstawy zrównoważonego rozwoju na poziomie naszych działań społecznych.

Dzieci i młodzież

Głównymi beneficjentami naszych działań społecznych są dzieci i młodzież, ich rodziny i bezpośrednie otoczenie. Wsparcie dla nich realizowane jest głównie we współpracy z jednostkami publicznymi lub za ich pośrednictwem.

Lokalność

W kontekście całej Grupy podkreślamy, jak ważne jest dla nas otoczenie, w którym funkcjonują nasze spółki. Lokalne społeczności postrzegamy jako siłę każdego regionu i kraju. Dążąc do dialogu ze społecznościami, w których zlokalizowane są nasze spółki, angażujemy się w działania ważne z perspektywy ich mieszkańców. Lokalność definiujemy także jako wyznacznik działania społecznego w skali całego kraju, adresując nasze inicjatywy m.in. do mieszkańców i jednostek zlokalizowanych w małych miejscowościach czy obszarach zagrożonych wykluczeniem.

Kluczowe działania społeczne realizowane przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka w raportowanym okresie:

Działania społeczne w Polsce wobec pandemii COVID-19

„Chronimy i pomagamy”

Wielowątkowość działań na rzecz bezpieczeństwa, jakie wobec pandemii COVID-19 podjęła Spółka, złożyła się na kampanię „Chronimy i pomagamy”. W jej ramach FFiL Śnieżka SA realizowała przedsięwzięcia adresowane do wielu grup interesariuszy.

 • „Chronimy i pomagamy” – pracownicy Po wdrożeniu home office (na stanowiskach, na których było to możliwe) w Spółce w ślad za tym we wszystkich spółkach Grupy wprowadzono nowe procedury. Aby zminimalizować ilość kontaktów między pracownikami fizycznymi, zastosowano skrócenie zmian, wydłużając czas przerw pomiędzy poszczególnymi brygadami. Szczególnymi obostrzeniami objęto nie tylko pracowników, ale także podwykonawców poruszających się na terenie spółek, np. kierowców odbierających towar. Minimalizując ryzyko zakażeń, wydzielono strefy ruchu, w obrębie których dopuszczono poruszanie się dostawców i odbiorców, objęto te osoby także obowiązkowym pomiarem temperatury. Dla zwiększenia bezpieczeństwa całego zespołu m.in. zawieszono delegacje oraz wizyty gości z zewnątrz, dystrybuowano płyny dezynfekujące i środki ochrony osobistej, a także wprowadzono ograniczenie liczby pracowników w pomieszczeniach. FFiL Śnieżka zainstalowała w swoich zakładach profesjonalny, automatyczny system pomiaru temperatury ciała.

 • „Chronimy i pomagamy” – partnerzy handlowi Dla partnerów handlowych przygotowano specjalne materiały informacyjne z rekomendacjami dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, w tym m.in. gotowe informatory dla ich pracowników. Zespół marketingu Śnieżki przygotował również poradniki z inspiracjami, jak wesprzeć proces sprzedaży w dobie pandemii. Poradniki zawierały gotowe rozwiązania dla punktów handlowych, ukierunkowane na optymalizację obsługi klienta w warunkach zagrożenia zakażeniem.

 • „Chronimy i pomagamy” – służba zdrowia

Śnieżka zaangażowała się we wsparcie służby zdrowia już na początku marca 2020 roku. Pomoc w walce z pandemią otrzymały między innymi trzy podkarpackie szpitale – w Dębicy, Łańcucie i Rzeszowie.

 • Dodatkowym aspektem wsparcia dla łańcuckiej placówki była pomoc dla tamtejszego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Wsparcie zrealizowane przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa zostało opisane w punkcie 3.3.5.5 niniejszego Sprawozdania.
 • „Chronimy i pomagamy” – lokalne placówki oświatowe Akcja „Przybij piątkę Czyściochowi” Spółka ufundowała kilkadziesiąt urządzeń „Czyścioch” do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Trafiły one do szkół zlokalizowanych w gminie i mieście Dębica, czyli w bezpośrednim otoczeniu Spółki dominującej. Każda placówka, oprócz urządzenia i stabilnego stojaka, otrzymała również zapas płynu dezynfekującego.

Programy autorskie FFiL Śnieżka SA

„Dziecięcy świat w kolorach”

„Dziecięcy świat w kolorach” to autorski program społeczny, który Spółka dominująca Śnieżka SA realizuje od 15 lat. Przez cały okres trwania projektu odnowiono i artystycznie pomalowano 30 oddziałów dziecięcych w szpitalach na terenie całej Polski. W 2020 roku, mając na uwadze zagrożenie epidemiczne oraz trudności w przeprowadzeniu renowacji oddziałów, podjęto decyzję o tymczasowym zawieszeniu projektu do czasu zniesienia obostrzeń dotyczących m.in. przebywania na terenie szpitali.
Na rok 2021 zaplanowano wznowienie działań w projekcie, dostosowując sposób realizacji przedsięwzięcia do bieżącej sytuacji epidemicznej.

„Koloratorium”

Zgodnie z ideą tego projekt każdy uczeń ma w sobie potencjał do poznawania i zmieniania świata. Do dokonywania wielkich chemicznych odkryć potrzebne są jednak odpowiednie warunki. Stworzyć je pomaga projekt „Koloratorium”, dzięki któremu uczniowie mogą zrozumieć, że przeprowadzanie eksperymentów i poznawanie otaczającego ich środowiska to świetna zabawa i doskonała przygoda. W ramach projektu szkoły podstawowe z miejscowości do 20 tys. mieszkańców mają szansę wygrać kolorowe pracownie biologiczno-chemiczne z profesjonalnym wyposażeniem. W 2020 roku placówki z całej Polski walczyły o 10 minilaboratoriów oraz wiele innych ciekawych nagród. Szkoły otrzymują od Śnieżki również produkty na potrzeby remontów sal.

Inicjatywy wspierane i współorganizowane przez FFiL Śnieżka SA

Śnieżka Winter Cup

Turniej organizowany przez Akademię Piłkarską Igloopol Dębica przy wsparciu Śnieżki to dla młodych piłkarzy niepowtarzalna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności. Śnieżka Winter Cup na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń sportowych miasta Dębica. W 13., zimowej edycji turnieju, trwającej ponad dwa miesiące, wzięło udział ponad 1000 zawodników z roczników 2007–2013. Z powodu sytuacji epidemicznej niemożliwe do zrealizowania były tradycyjne, cieszące się jeszcze większą od zimowych popularnością, letnie rozgrywki Śnieżka Cup.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy upłynął pod znakiem zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Śnieżka przekazała na ten cel darowiznę pienieżną.

Kino Letnie

Spółka dominująca po raz kolejny finansowo i organizacyjnie wsparła Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy w organizacji letnich seansów pod gołym niebem.

Akcja badań profilaktycznych ze szpitalem Profamilia

FFiL Śnieżka SA, w ramach współpracy lokalnej, nawiązała współpracę z rzeszowskim Szpitalem Specjalistycznym Pro-Familia z Rzeszowa i ufundowała kilkuset kobietom darmowe USG piersi oraz mammografię. Ze względu na ten wkład inicjatywa zapoczątkowana przez szpital w październiku została przedłużona o kolejne dwa miesiące.

Programy i inicjatywy realizowane przez spółki zależne

Działania społeczne na Węgrzech

 • Pomoc w czasie epidemii W marcu 2020 roku w Poli-Farbe opracowano nowe receptury i wyprodukowano dwa nowe wyroby: żel do dezynfekcji rąk i środek dezynfekujący do powierzchni. Nowe wyroby zostały nieodpłatnie wydane m.in. placówkom zdrowia w okolicznych miejscowościach. Środki dezynfekujące zostały przekazane także organizacjom pomocowym.

 • Projekt społeczny dla szpitali „Wsparcie z kolorami i duszą” W ramach programu charytatywnego „Wsparcie z kolorami i duszą” wsparcie otrzymał Szpital Powiatowy Bács-Kiskun. Na rok 2021 planowane są działania ukierunkowane na dostosowanie tego projektu do zasad, na jakich udzielanie jest wsparcie dla szpitali w ramach programu spółki dominującej „Dziecięcy świat w kolorach”.

 • Renowacja placów zabaw przy przedszkolach Spółka Poli-Farbe dołączyła do ogólnokrajowej kampanii CSR o nazwie „Bölcsi-tuning”, której celem jest renowacja przy przedszkolach placów zabaw i ogrodzeń w różnych regionach Węgier. Projekt wystartował jesienią 2020 roku.

 • Inne formy wsparcia W 2020 roku Poli-Farbe przekazało łącznie środki pieniężne w odpowiedzi na zapytania o wsparcie z różnych placówek. Pomoc trafiła m.in. do szkół, placówek medycznych, potrzebujących rodzin oraz schronisk dla bezdomnych.

Działania społeczne na Ukrainie

 • „Kolorowy świat dzieciństwa” Śnieżka-Ukraina od wielu lat aktywnie angażuje się w życie publiczne, realizując inicjatywy społeczne wspierające obszary takie jak: ochrona zdrowia, edukacja, kultura czy sport. Jednym z kluczowych projektów społecznych spółki jest program „Kolorowy świat dzieciństwa”, będący odpowiednikiem polskiego programu „Dziecięcy świat w kolorach”. Dzięki projektowi wyremontowano, odnowiono i ozdobiono bajkowymi motywami 12 oddziałów w ukraińskich placówkach medycznych dla dzieci. Sytuacja epidemiczna związana z pandemią COVID-19 uniemożliwiła realizację programu w 2020 roku.

 • Centrum Szkoleniowo-Praktyczne „Śnieżka” Centra Szkoleniowo-Praktyczne to program społeczno-partnerski ukierunkowany na wsparcie kształcenia zawodowego na Ukrainie. Mimo utrudnień w działalności ukraińskich placówek oświatowych podczas pandemii COVID-19 Śnieżka-Ukraina, korzystając z nowoczesnych formatów współpracy online, w 2020 roku otworzyła dwa kolejne Centra Szkoleniowo-Praktyczne „Śnieżka” we współpracy ze szkołami zawodowymi. Tym samym w 2020 roku na Ukrainie działało aktywnie 14 Centrów Szkoleniowo-Praktycznych.

 • Kolorowa biblioteka dla dzieci Pracownicy Centralnej Biblioteki Dziecięcej w Jaworowie przygotowali w 2020 roku dla najmłodszych czytelników kolorowy i wygodny kącik z książkami. Czytelnia ma zachęcać dzieci do częstszego odwiedzania biblioteki i uczestnictwa w kreatywnych zajęciach poznawczych. Ten barwny projekt społeczny wsparła w ramach działalności lokalnej spółka Śnieżka-Ukraina, która przekazała potrzebne do renowacji kolorowe farby do wnętrz marki Śnieżka.

Fundacja Śnieżki Twoja Szansa

Cele z zakresu zaangażowania społecznego realizowane są także przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa, która jest organizacją pożytku publicznego. Filarami Fundacji powołanej w 2005 roku przez Spółkę dominującą są obszary edukacji oraz ochrony zdrowia. Fundacja wspiera realizację celów zaangażowania społecznego Spółki, działając w oparciu o własny statut.

W 2020 roku Fundacja Śnieżki Twoja Szansa jako organizacja pożytku publicznego w ramach zbiórki z 1% podatku zebrała rekordową w swojej historii kwotę 560 tys. zł.

W raportowanym okresie Fundacja aktywnie realizowała swoje cele w obszarach:

EDUKACJA

Fundacja wspiera wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poprzez realizację własnych inicjatyw
o charakterze edukacyjnym oraz poprzez wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność oświatową, kulturalną, edukacyjną i sportową. Wśród dotowanych instytucji
w 2020 roku znalazły się między innymi szkoły, przedszkola, kluby sportowe i jednostki kulturalne.

 • Projekt „Mały świat dużego pieniądza” To autorski program edukacyjny realizowany przez Fundację w partnerstwie z FFiL Śnieżka SA. Jego celem jest zapoznawanie uczniów klas czwartych z tajnikami ekonomii. Autorski, przygotowany przez ekspertów program, jest dostosowany do maluchów i polega na praktycznych działaniach, wypełniając jednocześnie lukę w obszarze podstaw edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół podstawowych.
  W IV edycji programu, odbywającej się w roku szkolnym 2019/2020, udział wzięło ponad 398 uczniów z 24 klas w 20 szkołach z Dębicy i powiatu dębickiego.
  Zajęcia w ramach projektu trwały od czwartego kwartału 2019 roku do końca pierwszego kwartału 2020 roku, więc pomimo trwającej pandemii choroby COVID-19 udało się zrealizować program spotkań z uczniami, zanim placówki oświatowe zostały zamknięte. Niemożliwe było zorganizowanie zaplanowanej na drugi kwartał 2020 roku tematycznej wycieczki do Warszawy, obejmującej zwiedzanie m.in. Centrum Pieniądza NBP lub Giełdy Papierów Wartościowych. Realizacja wyjazdów została odłożona do czasu, gdy warunki epidemiczne i obowiązujące obostrzenia pozwolą zorganizować wycieczki w sposób zgodny z prawem i w pełni bezpieczny dla uczniów.

 • Program stypendialny „Grant na szansę” W 2019 roku Fundacja zainaugurowała program stypendialny adresowany do uczniów i studentów.
  Celem programu jest promowanie uczniów i studentów ambitnych i wybitnie uzdolnionych, wyróżniających się wysokimi osiągnięciami w wybranej przez siebie dziedzinie, oraz wspieranie ich i umożliwianie im dalszego rozwoju. Program przeznaczony jest dla tych uczniów oraz studentów, którym warunki materialne uniemożliwiają podjęcie lub kontynuowanie danego przedsięwzięcia w dziedzinie wspieranej przez Fundację, w której przyszli beneficjenci osiągają sukcesy na szczeblu co najmniej ogólnopolskim. Wsparcie ma charakter grantowy i jest przyznawane na opłaty związane z doskonaleniem, nauką i rozwojem w dziedzinie przedstawionej przez stypendystę.

OCHRONA ZDROWIA

Fundacja działa na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Wsparcie finansowe w tym zakresie obejmuje m.in. opłacanie specjalistycznych zabiegów, terapii, rehabilitacji czy leków. Wśród podopiecznych wspartych w raportowanym okresie znalazły się dzieci i osoby dorosłe leczące się na nowotwory, sparaliżowane, cierpiące z powodu wad genetycznych i innych poważnych schorzeń.
W 2020 roku pod stałą opieką Fundacji pozostawało 60 podopiecznych.