Zrównoważony rozwój

W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu, nie zaburzyła dbałości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy: dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki i lokalne społeczności, w których prowadzimy operacje biznesowe.

Na 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy FFiL Śnieżka SA składał się z 12 617 778 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

W 2020 roku kapitał zakładowy Spółki nie ulegał zmianie.
Na kapitał zakładowy Spółki składają się następujące serie akcji:

  • akcje imienne, uprzywilejowane serii A – 100 000 sztuk,

  • akcje imienne, uprzywilejowane serii B – 400 000 sztuk,

  • akcje zwykłe serii C, D, E i F – 12 117 778 sztuk.

Akcje serii A i B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na walnym zgromadzeniu.

Ponadto, zgodnie z Uchwałą nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 kwietnia 2019 roku wprowadzającą zmianę statutu Spółki – która została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 czerwca 2019 roku – akcje serii A dają prawo do wyboru trzech członków rady nadzorczej w tym przewodniczącego rady nadzorczej, w ten sposób, że na każde 30 000 akcji przypada prawo wskazania jednego członka rady nadzorczej, w tym przewodniczącego rady nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji imiennych serii A, na każde pozostałe 20 000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego członka rady nadzorczej, w tym przewodniczącego rady nadzorczej.

Akcje wszystkich serii mają jednakowe prawa co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału.

W FFiL Śnieżka SA nie występują ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu.

Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Spółki dotyczą posiadaczy akcji imiennych uprzywilejowanych FFiL Śnieżka SA. Zbycie pod jakimkolwiek tytułem prawnym akcji imiennych uprzywilejowanych lub ich zamiana na akcje na okaziciela, wymaga wcześniejszego złożenia wszystkim akcjonariuszom posiadającym akcje serii A przez akcjonariusza zainteresowanego zbyciem lub zamianą na akcje na okaziciela oferty nabycia akcji.

Podjęcie decyzji o emisji lub wykupie akcji wymaga zgody walnego zgromadzenia Spółki.

W Spółce w 2020 roku nie funkcjonowały programy akcji pracowniczych.

W okresie od dnia przekazania do publicznej wiadomości ostatniego raportu okresowego (za III kwartał 2020 roku), tj. 19 listopada 2020 roku, nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące.

W okresie od dnia przekazania do publicznej wiadomości raportu za III kwartał 2020 roku, tj. 19 listopada 2020 roku, według informacji posiadanych przez Spółkę, nie nastąpiły zmiany w strukturze znacznych pakietów wyemitowanych przez nią akcji.

Wykres 35. Struktura akcjonariatu FFiL Śnieżka SA: udział w kapitale zakładowym (stan na 29.03.2021, dane w %)

Wykres 36. Struktura akcjonariatu FFiL Śnieżka SA: udział w ogólnej liczbie głosów (stan na 29.03.2021, dane w %)