Grupa Kapitałowa

We wszystkich spółkach należących do naszej Grupy jest zatrudnionych ok. 1400 pracowników, a zlokalizowane w czterech krajach zakłady produkcyjne wytwarzają rocznie ok. 190 mln kg wyrobów do dekoracji i ochrony różnego rodzaju podłoży.

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Skrót raportu rocznego 2020