O nas

Jesteśmy jednym z liderów rynku farb oraz preparatów do ochrony i dekoracji różnego rodzaju podłoży w Polsce, na Węgrzech, na Ukrainie i na Białorusi. Należymy do grona 25 największych producentów farb w Europie.

Podmioty wchodzące w skład Grupy są powiązane udziałami i zależnościami produkcyjnymi. Pełna organizacja, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i zakupami przekłada się na efektywne funkcjonowanie Grupy, a także na większe zyski dla akcjonariuszy. Współpraca polega na wzajemnym uzupełnianiu się, wymianie know-how i korzyściach wynikających z synergicznego działania. Rolę wiodącą w tych procesach pełni FFIL Śnieżka SA.

FFiL Śnieżka SA, jako jednostka dominująca, pełni funkcje kontrolne w organach nadzoru spółek zależnych. Ponadto tworzy strategię rozwoju i koordynuje rozwój całej Grupy we wszystkich aspektach działalności. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi dokonywane przez Spółkę oraz jej spółki zależne odbywają się na warunkach rynkowych.

Ponadto Poli-Farbe posiada dwie spółki zależne, prowadzące działalność handlową: w Rumunii (POLI-FARBE RO s.r.l. z siedzibą w Odorheiul Secuiesc) oraz na Słowacji (POLIFARBE SK spol. s r.o. z siedzibą w Kolárovo – obecnie odbywa się proces likwidacji tej spółki), w których posiada po 100% udziałów.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000060537. Spółka została zarejestrowana w GUS, nr REGON: 690527477 oraz w ewidencji podatkowej, nr NIP: 8181433438.

Siedziba Spółki:

 • Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa

 • Telefon – centrala: 14 681 11 11 lub 22 221 93 19

 • www.sniezka-sa.pl

Zakłady produkcyjne Spółki są zlokalizowane w następujących miejscowościach:

 • Lubzina 34 a, 39-102 Lubzina, pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie,

 • Brzeźnica, ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica, pow. dębicki, woj. podkarpackie,

 • Pustków 604, 39-205 Pustków, pow. dębicki, woj. podkarpackie.

W 2020 roku FFiL Śnieżka SA nabyła łącznie kolejnych 25 170 akcji Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA serii A, B, C i D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda (cena nabycia 1,40 PLN każda, łącznie 35 238 PLN). Na dzień 31 grudnia 2020 roku (i na dzień publikacji Sprawozdania) należące do Spółki akcje odpowiadały łącznie 92,11% kapitału zakładowego Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów SA i uprawniały do 90,62% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

31 sierpnia 2020 roku Zarząd FFiL Śnieżka SA podjął uchwałę o wyodrębnieniu od dnia 1 września 2020 roku Pionu Handlowego („Pion Handlowy”) jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w celu późniejszego przeniesienia go aportem do Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: TM Investment Sp. z o.o.), w której FFiL Śnieżka SA posiada 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka informowała o tym w raporcie 21/2020 z 31 sierpnia 2020 roku.

29 grudnia 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. („Śnieżka ToC”), podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Śnieżka ToC poprzez emisję 2 700 000 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 135 000 000 PLN. Nowo utworzone udziały zostały objęte przez FFiL Śnieżka SA, która na ich pokrycie wniosła wkład niepieniężny (aport) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pionu Handlowego.

1 stycznia 2021 roku, tj. po dniu bilansowym – na podstawie podpisanej 29 grudnia 2020 roku umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej pomiędzy FFiL Śnieżka SA i Śnieżka ToC – nastąpiło przeniesienie przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu). Wartość godziwa przedmiotu wkładu została ustalona na kwotę odpowiadającą wartości nominalnej nowo utworzonych udziałów obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny (aport).

Od dnia przeniesienia Pionu Handlowego do Śnieżka ToC spółka ta prowadzi działalność w obszarach sprzedaży i marketingu produktów FFiL Śnieżka SA.
Spółka informowała o zrealizowaniu kluczowych etapów procesu zmian modelu operacyjnego i zarządzania Grupą Kapitałową Śnieżka w raporcie 27/2020 z 29 grudnia 2020 roku.

Cel zmian w modelu operacyjnym i modelu zarządzania

Celem realizacji procesu wyodrębnienia i przeniesienia do Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Pionu Handlowego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zwiększenie efektywności i konkurencyjności Grupy Kapitałowej Śnieżka w horyzoncie długoterminowym, m.in. poprzez utworzenie centrów kompetencyjnych w różnych obszarach działalności Grupy.

Śnieżka ToC będzie centrum kompetencji Grupy w zakresie sprzedaży i marketingu (w tym pricing i revenue), a FFiL Śnieżka SA, poza rolą definiowania strategii Grupy i zarządzania Grupą będzie centrum kompetencji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, dystrybucja, magazynowanie, logistyka, przepływ informacji), IT, produkcji i technologii oraz badań i rozwoju (R&D) a także będzie pełnić rolę centrum usług wspólnych.

Procesy i najlepsze praktyki opracowane w ww. spółkach będą następnie implementowane do spółek zależnych FFiL Śnieżka SA w Polsce i za granicą (w tym drugim przypadku z uwzględnieniem specyfiki lokalnych rynków).

Zmiany mają na celu udoskonalanie procesów zarządzania i raportowania, co ma się przełożyć na zwiększenie efektu skali, który zyskał na znaczeniu wraz z intensywnym w ostatnich latach rozwojem

Główne tendencje i czynniki mające wpływ na rozwój branży i Grupy

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku chemii budowlanej i jeden z liderów rynku farb i lakierów w Polsce w segmencie wyrobów dekoracyjnych.

Tak wysoką pozycję rynkową Spółka osiągnęła w ciągu ponad 35 lat działalności – jej początki sięgają bowiem 1984 roku. Korzenie Spółki związane są z Podkarpaciem, gdzie do dziś funkcjonują główne zakłady Grupy i nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju. Od 2003 roku Spółka – jako jedyna w branży – jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

FFiL Śnieżka produkuje wyroby do ochrony i dekoracji różnorodnych podłoży, użytkowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Są to m.in.: farby do ścian i fasad, wyroby do malowania drewna i metalu, szpachle do ścian oraz drewna, jak również system dociepleń budynków. Wyroby te są sprzedawane pod markami handlowymi: Magnat, Śnieżka Vidaron, Rafil, Foveo-Tech, Ultra biel i Beston.

Spółka prowadzi stałą działalność badawczo-rozwojową na rzecz udoskonalania oferty rynkowej, co jest możliwe m.in. dzięki pracy własnych wyspecjalizowanych laboratoriów badawczych wchodzących w skład Centrum Badań i Rozwoju w Brzeźnicy. Jednym z nich jest Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 855, które otrzymując w 2007 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego, zyskało status jedynej takiej jednostki w branży.

Produkty FFiL Śnieżka SA są dostępne w wielu kanałach dystrybucji. Istotną rolę w sprzedaży pełni rynek niezależny, na którym Spółka współpracuje z partnerami biznesowymi w oparciu o gotowy model współpracy.

Spółka współpracuje również z międzynarodowymi i lokalnymi sieciami marketów budowlanych (kanał DIY). Jej produkty są obecne w marketach sieci Leroy Merlin, OBI, Castorama, Bricomarché, a także w placówkach Grupy PSB. Sprzedaż produktów Spółki prowadzona jest także poprzez sklep internetowy – www.dekoratorium.pl. Wielokanałowa dystrybucja jest jednym z założeń strategii wzrostu sprzedaży Spółki, a jednocześnie minimalizuje ryzyko związane ze zbyt dużym uzależnieniem się od jednego kanału dystrybucji lub dystrybutora. Na rynkach zagranicznych sprzedaż produktów Spółki jest prowadzona głównie w modelu pośrednim. Jej wyroby dystrybuowane są przez hurtownie, sklepy detaliczne oraz sieci marketów budowlanych (DIY).

Spółkę charakteryzuje działalność w oparciu o jasno zdefiniowany katalog wartości, a także kilkunastoletnie zaangażowanie we wspieranie społeczeństwa w ramach programów i projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poprzez działalność Fundacji Śnieżki Twoja Szansa.

31 grudnia 2020 roku Spółka zatrudniała 798 pracowników (793 na koniec 2019 roku), co stanowiło blisko 58,4% całego zespołu Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Główne tendencje i czynniki mające wpływ na rozwój branży i Grupy

Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. została zarejestrowana – jako TM Investment Sp. z o.o. – w 2010 roku. Zmiana nazwy (firmy) spółki dokonana w 2020 roku miała związek ze zmianami modelu operacyjnego i modelu zarządzania Grupą Kapitałową Śnieżka (wydzielenie Pionu Handlowego z FFiL Śnieżka SA), które zostały opisane w pkt 3.1.2 Sprawozdania.

Przedmiotem działalności spółki w 2020 roku było:

 • administrowanie i zarządzanie znakami towarowymi;
 • analizowanie rynku i zachowań konsumenckich pod kątem wprowadzenia nowych marek i produktów, a także zmian w aktualnym portfolio spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka;
 • monitoring rynku w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu użyciu zarejestrowanych znaków towarowych.

W związku z ww. zmianami od 1 stycznia 2021 roku głównym przedmiotem działalności Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. jest: marketing i sprzedaż produktów – w tym wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań strategicznych w ww. obszarach oraz prowadzenie i nadzorowanie działań operacyjnych na wszystkich rynkach, na których operuje Grupa.

Ponadto Śnieżka ToC zarządza i administruje znakami towarowymi oraz innymi zasobami z zakresu własności intelektualnej.
31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. wynosił 168 558 tys. PLN, a po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy będzie on wynosił 303 558 tys. PLN.

Na koniec 2020 roku spółka zatrudniała 6 osób (7 osób na koniec 2019 roku).

Poli-Farbe Vegyipari Kft. z siedzibą w Bócsa na Węgrzech została zarejestrowana w 1998 roku.

31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 56 500 tys. HUF i nie zmienił się w stosunku do stanu na 11 lutego 2019 roku, czyli dnia, w którym FFiL Śnieżka SA zawarła umowę nabycia 80% jej udziałów.

Poli-Farbe to spółka o ugruntowanej pozycji w segmencie farb dekoracyjnych do użytku wewnętrznego na Węgrzech, posiadająca w swoim portfolio jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek farb na tamtejszym rynku. Spółka jest także producentem systemów izolacyjnych, emalii i środków do ochrony drewna. Oferta produktowa spółki pod marką handlową Poli-Farbe obejmuje: dekoracyjne farby wodorozcieńczalne do wnętrz, emalie, produkty do ochrony, dekoracji i konserwacji drewna, farby fasadowe, środki gruntujące, systemy ociepleń, a także gładzie szpachlowe.

Spółka sprzedaje produkty głównie poprzez hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej oraz sieci handlowe, takie jak: Obi, Bauhaus, Tesco, Auchan i Kika.

Poli-Farbe posiada dwie spółki zależne: jedną prowadzącą działalność handlową w Rumunii oraz jedną na Słowacji, znajdującą się w procesie likwidacji. 31 grudnia 2020 roku spółka Poli-Farbe Vegyipari Kft. zatrudniała 274 pracowników (261 na koniec 2019 roku), uwzględniając pracowników jej spółek zależnych.

Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworowie Ukraina została zarejestrowana w 1999 roku.

31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 415,7 tys. UAH i nie zmienił się w stosunku do stanu na koniec 2019 roku.

Śnieżka-Ukraina jest producentem farb i szpachli, a także jednym z liderów w produkcji farb na Ukrainie1. Jej wyroby są sprzedawane pod markami Śnieżka i Otto Farbe.

Spółka jest głównym dystrybutorem produktów FFiL Śnieżka SA na lokalnym rynku. Sprzedaje produkty głównie poprzez hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej oraz lokalne sieci marketów budowlanych, takie jak Epicentr i Nowa Linia (podmioty ukraińskie) oraz Leroy Merlin (podmiot zagraniczny).

31 grudnia 2020 roku spółka zatrudniała 210 pracowników (208 na koniec 2019 roku).

Śnieżka-BelPol Sp. z o.o. z siedzibą w Żodino k. Mińska została zarejestrowana w 2003 roku.

31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 293,9 tys. BYN i nie zmienił się w stosunku do stanu na koniec 2019 roku.

Śnieżka-BelPol jest znaczącym producentem szpachli, farb i lakierów na rynku białoruskim, z dominującą pozycją w segmencie szpachli. Swoje produkty sprzedaje pod marką Śnieżka za pośrednictwem hurtowni, sieci marketów budowlanych oraz punktów sprzedaży detalicznej.

Na koniec 2020 roku zatrudnione w spółce były 23 osoby (46 osób na koniec 2019 roku).

Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA została zarejestrowana w 1995 roku.

Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA („Rafil”) to spółka specjalizująca się w produkcji antykorozyjnych farb podkładowych i nawierzchniowych do ciężkiej ochrony przed korozją na potrzeby przemysłu ciężkiego. Produkuje także systemy alkidowe, poliwinylowe, poliuretanowe, epoksydowe i termoodporne. Obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w swojej branży w Polsce.

Spółka produkuje także wyroby przeznaczone do szerokiego kręgu odbiorców. Bogate kolorystycznie, konfekcjonowane zgodnie z potrzebami prywatnych odbiorców, są produkowane według tych samych norm i receptur co wysoce specjalistyczne farby przemysłowe.

Wyroby Rafilu są sprzedawane poprzez sieć dystrybucyjną złożoną z hurtowni oraz firmy wykonawcze z całego kraju.

W 2020 roku w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów SA kontynuowano działania restrukturyzacyjne, których celem jest optymalizacja kosztów (m.in. w zakresie kosztów zakupu surowców oraz kosztów pracowniczych). W spółce trwają także prace nad zmianą portfolio produktów oraz planowana jest automatyzacja i informatyzacja procesów.

31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy wynosił 4 102 tys. PLN i składał się z 4 101 580 akcji o wartości nominalnej 1 PLN. 31 grudnia 2020 roku spółka zatrudniała 56 pracowników (62 na koniec 2019 roku).

Współpraca z podmiotami powiązanymi kapitałowo dotyczy ponadto spółki Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie, która zajmuje się produkcją past barwiących Colorex oraz kolorantów do systemów kolorowania Śnieżki. Plastbud Sp. z o.o. jest również dostawcą niektórych surowców oraz towarów.

Gdzie produkujemy?

Kilkanaście rynków zagranicznych, na których aktywnie działaliśmy w 2020 roku

 • Węgry
 • Ukraina
 • Białoruś
 • Mołdawia
 • Rosja
 • Litwa
 • Kazachstan
 • Czechy
 • Słowacja
 • Rumunia
 • Gruzja
 • Armenia
 • Wielka Brytania
 • Chorwacja
 • Serbia