O nas

Jesteśmy jednym z liderów rynku farb oraz preparatów do ochrony i dekoracji różnego rodzaju podłoży w Polsce, na Węgrzech, na Ukrainie i na Białorusi. Należymy do grona 25 największych producentów farb w Europie.

Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Śnieżka są skupione wokół koncentracji na wybranych rynkach europejskich i pozaeuropejskich, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach Europy środkowo-wschodniej, z dominującym znaczeniem rynku polskiego. Grupa zamierza realizować ten cel poprzez koncentrację na rozwoju w określonych krajach oraz na umacnianiu pozycji w segmencie farb dekoracyjnych na czterech strategicznych rynkach: polskim, węgierskim, ukraińskim i białoruskim. Ocena wymienionych rynków jako perspektywicznych jest dla Grupy podstawą do budowania długoterminowej strategii obecności we wskazanych regionach.

Strategia Grupy Kapitałowej Śnieżka zakłada realizację powyższych celów przy uwzględnieniu następujących założeń:

  • wdrożenie nowego modelu zarządzania Grupą w oparciu o centra kompetencji;

  • utrzymanie wizerunku atrakcyjnego i wiarygodnego partnera, zarówno wśród dostawców, jak i odbiorców Grupy, konkurowanie

  • innowacyjnością i elastycznością, rozumiane m.in. jako rozwój działalności badawczo-rozwojowej, budowanie przewag jakościowych oraz wysoką otwartość na zmiany;

  • rozwijanie sprzedaży wielokanałowej, uwzględniającej koncentrację na pogłębionej segmentacji klientów i tworzeniu dla nich konkurencyjnej oferty wartości;

  • konkurowanie przez kompetencje – stawianie na rozwój pracowników oraz budowanie wysokiej wartości kapitału ludzkiego.

Nasza wizja

Śnieżka to dynamiczna, innowacyjna Grupa Kapitałowa, która wykorzystuje swoje długoletnie doświadczenie i znajomość rynków lokalnych oraz najnowocześniejsze technologie, wyznaczając trendy w swojej kategorii.

Grupa zamierza zwiększać swój potencjał poprzez koncentrację na wybranych rynkach oraz dalszy rozwój oferty marek: Magnat, Śnieżka, Poli-Farbe, Vidaron, Rafil i Foveo-Tech.

W ramach realizowanej strategii rozwoju Grupa jest zainteresowana zarówno rozwojem organicznym, jak i wzrostem poprzez przeprowadzenie inwestycji kapitałowych. Zarząd jednostki dominującej jako cele wyznaczył sobie budowanie trwałych relacji zarówno z partnerami handlowymi, pracownikami, akcjonariuszami, jak i konsumentami.

Grupa nadal będzie wspierać partnerów handlowych, dystrybutorów i detalistów w zakresie informacji, marketingu i szkoleń, tworząc dla nich konkurencyjną ofertę wartości.

Nasza misja

Nasza misja to zapewnianie dynamicznego wzrostu wartości. Firmy poprzez dostarczenie klientom szerokiej gamy nowoczesnych produktów, czyniących życie bardziej kolorowym i budujących radość z przebywania w miejscach, w których spędzamy większość swego czasu i które pomagamy uczynić piękniejszymi, a przy tym budowanie inspirującego i rozwijającego środowiska pracy oraz poczucia rzeczywistego partnerstwa dla wszystkich interesariuszy FFiL Śnieżka SA.

Harmonijny rozwój, zgodny z przyjętą strategią, ma pozwolić Grupie Kapitałowej Śnieżka na osiągniecie wiodącej pozycji na kluczowych rynkach.

Zarząd Spółki zastrzega jednocześnie, że nie można wykluczyć, iż trwająca pandemia choroby COVID-19 i jej skutki – nieprzewidywalne na moment sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2020 rok – w przyszłości mogą wpłynąć na konieczność zmiany albo całkowitej rewizji strategii oraz celów strategicznych Spółki i Grupy.

Cele strategiczne Grupy na najbliższe lata zostały opisane w punkcie 2.2 Sprawozdania.