Grupa Kapitałowa

We wszystkich spółkach należących do naszej Grupy jest zatrudnionych ok. 1400 pracowników, a zlokalizowane w czterech krajach zakłady produkcyjne wytwarzają rocznie ok. 190 mln kg wyrobów do dekoracji i ochrony różnego rodzaju podłoży.

Szanowni Państwo,

W 2020 roku – po latach intensywnego rozwoju i w drodze wzrostu organicznego, i poprzez akwizycje – Grupa Kapitałowa Śnieżka przystąpiła do wdrażania zaplanowanej wiele lat temu zmiany w modelu operacyjnym i podejściu do zarządzania. Nowoczesnego konceptu, rozpowszechnionego wśród organizacji o zasięgu międzynarodowym, zakładającego wydzielenie w ramach Grupy centrów kompetencji dla najważniejszych obszarów jej działalności. Zwieńczeniem tego procesu było przeniesienie z początkiem 2021 roku Pionu Handlowego (prowadzącego działalność marketingową i sprzedażową) ze struktur FFiL Śnieżka SA do kontrolowanej przez nią w 100% spółki zależnej – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.

W nowym modelu FFiL Śnieżka SA, spółka dominująca, będzie centrum kompetencji w zakresie badań i rozwoju, produkcji oraz zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, dystrybucja, magazynowanie i logistyka), a Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. – sprzedaży i marketingu. Procesy i najlepsze praktyki opracowane w tych spółkach będą implementowane do spółek wchodzących w skład naszej Grupy zlokalizowanych w Polsce i za granicą – w tym drugim przypadku z uwzględnieniem specyfiki lokalnych rynków. Zmiany te pozwolą na skuteczniejszą egzekucję naszej wizji biznesowej, ujednolicenie standardów zarządczych i pełne wykorzystanie efektu skali.

Poza zmianami w modelu operacyjnym Grupy kontynuowaliśmy największy w naszej historii cykl inwestycyjny, zaplanowany na lata 2018-2022. W 2020 roku przeznaczyliśmy na ten cel 126,9 mln zł.

Za największą część tej kwoty odpowiadały inwestycje prowadzone przez FFiL Śnieżka SA. Najważniejszymi realizacjami tego okresu były: ukończenie pierwszego i rozpoczęcie drugiego etapu budowy nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie, zakończenie rozbudowy i modernizacji zakładów produkcyjnych w Lubzinie i Pustkowie oraz finalizacja kluczowych wdrożeń w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT.

Analizując wyniki sprzedaży i finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową Śnieżka w 2020 roku nie można pominąć wpływu pandemii COVID-19 i jej następstw na zachowania konsumentów. W rezultacie czasowego ograniczenia mobilności i przejścia wielu firm na pracę zdalną, w II kwartale ub.r. nastąpił skokowy wzrost popytu na materiały remontowo-budowlane, w tym farby dekoracyjne oraz produkty do ochrony i dekoracji drewna. W kolejnych miesiącach popyt na produkty Grupy unormował się i wrócił do poziomów obserwowanych przed pandemią.

W czasie podwyższonej niepewności klienci wybierali marki, do których mają największe zaufanie. Dlatego znaczącą rolę w dobie pandemii odegrała zatem wysoka rozpoznawalność naszych marek – m.in. Magnat, Śnieżka, Vidaron, Rafil i Foveo-Tech na rynku polskim oraz Poli-Farbe na rynku węgierskim. Ponadto w Polsce, na Węgrzech i na Ukrainie wciąż utrzymywał się trend wybierania droższych i lepszych jakościowo produktów.

W efekcie sprzyjających trendów konsumenckich, a także odważnych i intensywnych działań marketingowo-handlowych, prowadzonych przez nas także w szczycie pandemii, w 2020 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła zarówno wyższe przychody ze sprzedaży, jak i zyski.

Cieszy nas fakt, że FFiL Śnieżka SA dobrze wykorzystała ten czas i zwiększyła swoje udziały rynkowe na najważniejszym dla Grupy rynku polskim. Podsumowując rok w spółkach zależnych, szczególnie pozytywnie oceniamy tempo integracji Poli-Farbe Vegyipari Kft. z Grupą. Z kolei na rynku białoruskim zakończyliśmy proces przebudowy portfolio, dzięki czemu jest ono lepiej dopasowane do niższej niż na pozostałych głównych rynkach naszej Grupy siły nabywczej tamtejszych konsumentów.

Rok 2021 upłynie pod znakiem dalszej implementacji nowego modelu zarządzania do wszystkich spółek Grupy Kapitałowej Śnieżka – będzie czasem dostosowywania struktur, optymalizacji procesów oraz przepływu know-how i najlepszych praktyk pomiędzy spółkami naszej Grupy.

W dalszym ciągu będziemy dążyli do dalszego umacniania pozycji rynkowej Grupy na kluczowych rynkach: w Polsce, na Węgrzech, na Ukrainie i na Białorusi. Ze względu na udział rynku węgierskiego w strukturze sprzedaży kluczowa będzie kontynuacja integracji spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. z Grupą i dalsza poprawa efektywności. Planujemy przejście od optymalizacji pasywnej, którą prowadziliśmy w ubiegłym roku, w kierunku aktywnej walki o udziały na tamtejszym rynku, w najbardziej atrakcyjnych dla nas segmentach produktowych.

W 2021 roku kontynuujemy budowę naszego nowego Centrum Logistycznego, które planujemy uruchomić w pierwszych miesiącach przyszłego roku. To największa jednostkowa inwestycja w naszej historii.

W dalszym ciągu będziemy dążyli do dalszego umacniania pozycji rynkowej Grupy na kluczowych rynkach: w Polsce, na Węgrzech, na Ukrainie i na Białorusi. Ze względu na udział rynku węgierskiego w strukturze sprzedaży kluczowa będzie kontynuacja integracji spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. z Grupą i dalsza poprawa efektywności. Planujemy przejście od optymalizacji pasywnej, którą prowadziliśmy w ubiegłym roku, w kierunku aktywnej walki o udziały na tamtejszym rynku, w najbardziej atrakcyjnych dla nas segmentach produktowych.

Sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw – w tym szybkie zaopatrywanie rynku w produkty, zwinnie odpowiadające na aktualne trendy sprzedażowe oraz utrzymywanie optymalnego balansu pomiędzy poziomem produkcji i stanami magazynowymi – to jeden z filarów konkurencyjności każdej nowoczesnej organizacji. Znalazło to odzwierciedlenie w poszerzeniu składu Zarządu FFiL Śnieżka SA o menedżera odpowiedzialnego za ten właśnie obszar.

Jak w przypadku wszystkich firm, wyzwaniem na 2021 rok pozostają oczywiście skutki pandemii COVID-19, która generuje dużą zmienność w naszym otoczeniu – zarówno w odniesieniu do trendów konsumenckich, jak i szeroko pojętego otoczenia makroekonomicznego. Nie jesteśmy jednak w stanie obecnie ocenić, w jakim stopniu zachowania konsumentów w sezonie 2021, który niebawem się rozpocznie, będą podobne do sezonu ubiegłorocznego, a w jakim będą zbliżone do sezonów sprzed pandemii.

Szczególnego monitorowania będzie wymagała także sytuacja na rynku surowców dla naszej branży. Problemy części dostawców rodzą ryzyko związane z czasowym ograniczeniem dostępu do niektórych surowców używanych do produkcji, co w dalszej perspektywie może skutkować wzrostem ich cen. Stawiać to będzie przed nami wyzwania w zakresie pricingu oraz zachowania poziomu osiąganych marż. Uważnie będziemy śledzili również procesy konsolidacyjne w branży, zwłaszcza dotyczące rynku polskiego.

Powyższe czynniki stawiają nas przed koniecznością stosowania krótkiej perspektywy w planowaniu i wymagają od nas bardzo wysokiej elastyczności organizacyjnej. Jestem przekonany, że dzięki wspólnej pracy i realizowanym przez ostatnie lata inwestycjom – w ludzi, ich kompetencje i wiedzę, marki, relacje z naszymi interesariuszami, sieć dystrybucji, technologię i aktywa rzeczowe – Grupa jest przygotowana, by stawiać czoła wyzwaniom i wykorzystywać pojawiające się szanse. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Piotr Mikrut
Prezes Zarządu