Grupa Kapitałowa

We wszystkich spółkach należących do naszej Grupy jest zatrudnionych ok. 1400 pracowników, a zlokalizowane w czterech krajach zakłady produkcyjne wytwarzają rocznie ok. 190 mln kg wyrobów do dekoracji i ochrony różnego rodzaju podłoży.

Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała w 2020 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 86 194 tys. PLN, tj. o 37,6% wyższy niż w poprzednim roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 77 964 tys. PLN (+31,0% r/r).

Wyniki sprzedaży

Segmenty operacyjne

W związku z dołączeniem do Grupy w maju 2019 roku węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. (wraz z jej spółkami zależnymi), Zarząd Spółki, kierując się zasadą istotności, zdecydował się na zmianę – począwszy od sprawozdania za I półrocze 2019 roku – sposobu prezentacji dotychczasowych segmentów operacyjnych i tym samym aktualnie obowiązują następujące segmenty: „Polska”, „Węgry”, „Ukraina”, „Białoruś” i „Pozostałe”.

Grupa Kapitałowa Śnieżka

W 2020 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 821 330 tys. PLN, tj. o 14,5% wyższe niż w poprzednim roku. W ocenie Zarządu Spółki istotny, pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki tego okresu (zwłaszcza II kwartału ub.r.) miały skutki pandemii COVID-19 – w tym przejście wielu firm na pracę zdalną i czasowe ograniczenie mobilności części społeczeństwa. Efekt wzrostu popytu na materiały remontowo-budowlane był widoczny przede wszystkim w Polsce i na Węgrzech.

Dominujący udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży Grupy (63,8%) miała sprzedaż zrealizowana na rynku polskim, która wzrosła o 9,2% r/r, tj. do 524 473 tys. PLN. Wzrost wartości sprzedaży w Polsce to rezultat m.in. boomu remontowego, który wywołało wprowadzenie wiosennego lockdownu (w II kwartale ub.r.). W rezultacie spędzania większej ilości czasu w domu bardzo wielu Polaków zdecydowało się na przeprowadzenie remontu – w tym pomalowanie ścian lub inne prace renowacyjne w swoich mieszkaniach, domach i ogrodach. W drugiej części sezonu remontowo-budowlanego (tj. III kwartale ub.r.) sytuacja związana z pandemią nie miała już istotnego wpływu na wyniki sprzedaży spółek z Grupy, a popyt ukształtował się na podobnym poziomie jak w tym samym okresie 2019 roku. W całym 2020 roku na polskim rynku utrzymywał się trend wybierania przez klientów wyrobów premium, które charakteryzują się wyższą jakością (lepszy skład, parametry i właściwości), oraz produktów ze średniej półki cenowej.

Na Węgrzech (19,7% udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży) – w efekcie konsolidacji wyników Poli-Farbe – przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę w 2020 roku wyniosły 162 071 tys. PLN i były o 63,0% (62 642 tys. PLN) wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. To efekt konsolidacji wyników węgierskiej spółki i jej spółek zależnych za pełen okres sprawozdawczy (w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok zostały ujęte wyniki Poli-Farbe od 15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku). W 2020 roku popyt na produkty dekoracyjne na Węgrzech był jeszcze wyższy niż w Polsce (co potwierdza zarówno wolumenowy, jak i wartościowy wzrost węgierskiego rynku farb i lakierów). Podobnie jak na polskim rynku tamtejsi klienci chętniej wybierali produkty droższe i lepsze jakościowo.

Na Ukrainie (9,3% udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży) w 2020 roku Grupa osiągnęła przychody w wysokości 76 358 tys. PLN. Spadek przychodów z tego rynku o 1,4% w porównaniu z poprzednim rokiem to przede wszystkim rezultat wprowadzenia przez władze Ukrainy bardziej dotkliwych dla firm, w tym sprzedających farby, ograniczeń administracyjnych w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Jednocześnie na rynku ukraińskim w dalszym ciągu obserwowany był wzrost sprzedaży produktów droższych, wyższej jakości.

Na Białorusi (2,8% udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży) Grupa wypracowała przychody w wysokości 22 630 tys. PLN, tj. o 14,3% niższe niż rok wcześniej. Taki wynik Grupy na rynku białoruskim to m.in. pochodna pandemii, ale także trudnej sytuacji gospodarczej oraz niepokojów społecznych, które nastąpiły po wyborach prezydenckich – niepewna sytuacja w kraju skłoniła obywateli Białorusi do ograniczenia wydatków. Pomimo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, także siła nabywcza białoruskich konsumentów wciąż była niższa niż na innych rynkach Grupy. W rezultacie na białoruskim rynku niezmiennie dominował popyt na produkty z niższej i średniej półki cenowej. Ponadto utrzymywała się silna konkurencja ze strony producentów oferujących tańsze wyroby charakteryzujące się niską jakością. W okresie sprawozdawczym Grupa zakończyła przebudowę portfolio oferowanego na Białorusi. W ocenie Zarządu jest ono lepiej dostosowane do potrzeb konsumentów i bieżącej sytuacji na tamtejszym rynku.

Na pozostałych rynkach, na których są sprzedawane produkty Grupy, osiągnięto przychody ze sprzedaży w wysokości 35 798 tys. PLN, tj. o 7,3% wyższe niż w 2019 roku. Wzrost ten wynika m.in. z lepszych wyników eksportu osiągniętych przez FFiL Śnieżka SA.
Łącznie przychody Grupy osiągnięte na rynkach zagranicznych w 2020 roku stanowiły ponad jedną trzecią (36,2%) jej całkowitych przychodów.

W ujęciu wartościowym w strukturze sprzedaży Grupy dominowały wyroby dekoracyjne, których udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży wyniósł 77,4%. W 2020 roku Grupa uzyskała z ich sprzedaży przychody w wysokości 635 534 tys. PLN – o 16,4% (89 570 tys. PLN) wyższe niż rok wcześniej. To efekt wzrostu rynku farb i lakierów w Polsce oraz na Węgrzech przy niezmiennie silnej pozycji największych spółek w Grupie w segmencie farb dekoracyjnych – FFiL Śnieżka SA na rynku polskim oraz Poli-Farbe na rynku węgierskim.
Drugi najwyższy udział w strukturze sprzedaży Grupy, na poziomie 13,3%, miała chemia budowlana. Przychody Grupy ze sprzedaży wyrobów z tego segmentu (w tym mas szpachlowych i tynków) wyniosły 109 508 tys. PLN i były o 12,2% wyższe niż rok wcześniej.
W 2020 roku nieznacznie wzrosła także sprzedaż towarów. Przychody Grupy w tym segmencie wzrosły o 2,2%, do 55 070 tys. PLN.

W ujęciu ilościowym sprzedaż wyrobów Grupy wyniosła 166,3 mln l/kg i była o 12,5% wyższa w stosunku do 2019 roku. Większa ilość sprzedanych wyrobów w połączeniu z rosnącym w strukturze sprzedaży udziałem produktów z wyższych segmentów cenowych (w tym premium) miały pozytywny wpływ na przychody Grupy.

W 2020 roku Grupa sprzedała 97,8 mln l/kg wyrobów dekoracyjnych (+18,3% r/r), 67,0 mln l/kg wyrobów chemii budowlanej (+5,1% r/r) i 1,5 mln l/kg pozostałych wyrobów przemysłowych (+4,5% r/r). Sprzedaż towarów, materiałów i usług w ujęciu ilościowym nie jest podawana z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miar (tony, litry, szt.) i nie stanowi ona głównego przedmiotu działania Grupy.

FFiL Śnieżka SA

W 2020 roku FFiL Śnieżka SA wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 583 703 tys. PLN, tj. o 7,3% wyższe niż w poprzednim roku.

Dominujący udział w całkowitych przychodach Spółki (89,3%) w 2020 roku miała sprzedaż na rynku polskim, która w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 9,8%, do 521 403 tys. PLN. Wzrost wartości sprzedaży w Polsce to pochodna większego popytu na materiały remontowo-budowlane – szczególnie w okresie wiosennego lockdownu, wprowadzonego w odpowiedzi na pandemię COVID-19, a także utrzymującego się zainteresowania klientów wyrobami premium (marki Magnat i Vidaron) oraz produktami ze średniej półki cenowej (marka Śnieżka). To również efekt odpowiednio kształtowanej polityki cenowej (pricing) i współpracy z dystrybutorami.

Na rynku węgierskim Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 567 tys. PLN – o 84,6% niższe niż w 2019 roku. Stanowiły one 0,1% jednostkowych przychodów Spółki. To efekt decyzji Zarządu FFiL Śnieżka SA o gruntownej przebudowie portfolio produktów wytwarzanych w Polsce, a eksportowanych na rynek węgierski oraz czasowym promowaniu wśród tamtejszych konsumentów przede wszystkim produktów pod silną na Węgrzech marką parasolową Poli-Farbe.

Na rynku ukraińskim Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 14 663 tys. PLN – o 28,0% niższe niż w 2019 roku. Niższe wyniki sprzedaży eksportowej na tym rynku są związane głównie ze zmianą modelu zakupowego, w ciągu 2020 roku. Zgodnie z nim od połowy roku Spółka Śnieżka-Ukraina realizowała zakup past pigmentowych bezpośrednio od producenta, z pominięciem pośrednictwa Spółki dominującej.

Na rynku białoruskim Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 16 857 tys. PLN – o 12,3% niższe niż w 2019 roku. Na wynik Spółki na rynku białoruskim wpłynęły przede wszystkim skutki pandemii COVID-19, niepokoje społeczne, niska siła nabywcza tamtejszych konsumentów i konkurencja ze strony innych producentów.

Przychody Spółki z eksportu stanowiły 10,7% jej całkowitych przychodów.

W ujęciu wartościowym, w strukturze sprzedaży Spółki – tak jak w przypadku całej Grupy – dominowały wyroby dekoracyjne, których udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł 79,2%. W 2020 roku Spółka uzyskała ze sprzedaży wyrobów dekoracyjnych 462 516 tys. PLN – o 9,2% (38 958 tys. PLN) więcej niż rok wcześniej. Drugi najwyższy udział w strukturze sprzedaży Spółki (8,7%) miała chemia budowlana. Przychody Spółki ze sprzedaży wyrobów z tego segmentu wyniosły 50 762 tys. PLN i były o 2,7% wyższe niż rok wcześniej. O 5,3%, do 49 127 tys. PLN wzrosły także przychody ze sprzedaży towarów – trzeciej najistotniej kategorii produktowej w strukturze sprzedaży Spółki.

W ujęciu ilościowym sprzedaż wyrobów Spółki wyniosła prawie 84,6 mln l/kg i była o 3,1% wyższa w stosunku do 2019 roku. Wyższa ilość sprzedanych wyrobów wraz ze zwiększeniem się w strukturze sprzedaży udziału produktów z wyższych segmentów cenowych (w tym marek premium: Magnat i Vidaron) przyczyniła się do wypracowania przez Spółkę wyższych przychodów r/r.

W 2020 roku Spółka sprzedała 56,3 mln l/kg wyrobów dekoracyjnych (+8,4% r/r), 28,2 mln l/kg wyrobów chemii budowlanej (-5,6% r/r) i 0,03 mln l/kg pozostałych wyrobów przemysłowych (-76,4% r/r). Sprzedaż towarów, materiałów i usług w ujęciu ilościowym nie jest podawana z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miar (tony, litry, szt.) i nie stanowi ona głównego przedmiotu działania Spółki.

Sezonowość sprzedaży

W działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka występuje zjawisko sezonowości. Jest ono związane z natężeniem prac remontowo-budowlanych w poszczególnych okresach roku, które jest większe w okresie wiosennym i letnim. Grupa zazwyczaj osiąga wyższe przychody w drugim i trzecim kwartale każdego roku obrotowego. Przychody w tych kwartałach stanowią około 65% przychodów rocznych Grupy. W miesiącach zimowych sprzedaż spada nawet do ok. 50% w stosunku do miesięcy letnich.

Występujące zjawisko sezonowości wpływa na zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy, które jest znacznie wyższe w drugim i trzecim kwartale roku obrotowego w porównaniu ze stanem na koniec grudnia roku poprzedniego.

Wyniki finansowe

Główne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa Śnieżka

Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała w 2020 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 86 194 tys. PLN, tj. o 37,6% wyższy niż w poprzednim roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 77 964 tys. PLN (+31,0% r/r).

Na wynik Grupy w 2020 roku złożyły się:

 • czasowe zmiany zachowań konsumenckich wynikające z pandemii COVID-19, w tym szczególnie wzmożone zainteresowanie produktami Grupy w okresie wiosennego lockdownu;

 • wzrost przychodów ze sprzedaży o 14,5%, do 821 330 tys. PLN – głównie dzięki lepszym wynikom Poli-Farbe na Węgrzech (i ich konsolidacji za pełen okres sprawozdawczy) oraz wynikom osiągniętym przez FFiL Śnieżka SA na rynku polskim;

 • utrzymujący się popyt na produkty marek premium, charakteryzujące się wyższą marżą, oraz na produkty ze średniej półki cenowej (segment mainstream), obserwowany w Polsce, na Węgrzech i Ukrainie;

 • wzrost kosztu własnego sprzedaży o 15,2%, do 475 688 tys. PLN – spowodowany m.in. konsolidacją w sprawozdaniu finansowym kosztów produkcji ponoszonych przez Poli-Farbe, a także wzrostem tych kosztów w FFiL Śnieżka SA;

 • wzrost kosztów sprzedaży o 9,9%, do 156 306 tys. PLN – spowodowany m.in. kosztami ponoszonymi przez Poli-Farbe oraz wyższymi wydatkami FFiL Śnieżka SA na marketing;

 • wzrost kosztów ogólnego zarządu o 10,1%, do 84 815 tys. PLN – spowodowany m.in. konsolidacją kosztów pracowniczych Poli-Farbe (za pełen okres sprawozdawczy) oraz kosztami poniesionymi przez Spółkę w związku z jej rozwojem;

 • wyższy podatek dochodowy wynikający ze wzrostu sprzedaży i konsolidacji Poli-Farbe.

W 2020 roku nie wystąpiły inne niż opisane w niniejszym Sprawozdaniu czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Zarząd FFiL Śnieżka SA nie publikował prognoz wyników finansowych na 2020 rok.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

W 2020 roku FFiL Śnieżka SA, spółka dominująca w Grupie, wypracowała zysk netto w wysokości
56 381 tys. PLN – o 14,6% wyższy niż w poprzednim roku.

Główne czynniki kształtujące wynik finansowy Spółki w 2020 roku to:

 • czasowe zmiany zachowań konsumenckich wynikające z pandemii COVID-19, w tym szczególnie wzmożone zainteresowanie produktami Grupy w okresie wiosennego lockdownu;

 • wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o 7,3% do 583 703 tys. PLN;

 • utrzymujący się popyt na produkty marek premium (Magnat i Vidaron), charakteryzujące się wyższą marżą, oraz na produkty ze średniej półki cenowej (marka Śnieżka);

 • wzrost kosztu własnego sprzedaży o 10,3% do 351 287 tys. PLN – głównie za sprawą wzrostu przychodów ze sprzedaży;

 • wzrost kosztów sprzedaży o 6,6%, do 127 468 tys. PLN – głównie za prawą zwiększenia wydatków na marketing, m.in. wysokobudżetowe kampanie reklamowe produktów marek Magnat i Vidaron (spółka prowadziła kampanie także na początku pandemii, co pozwoliło zwiększyć sprzedaż i udziały rynkowe w najważniejszych segmentach produktowych);

 • wzrost kosztów ogólnego zarządu o 9,1%, do 64 031 tys. PLN – spowodowany m.in. rozwojem Spółki – zwiększeniem zatrudnienia i nakładami na wdrożenie oraz utrzymanie nowego oprogramowania informatycznego (w ramach projektu Change IT);

 • otrzymanie dywidend łącznie w kwocie 37 522 tys. PLN od spółek zależnych: Poli-Farbe, TM Investment oraz Śnieżka-Ukraina;

 • wynik na pozostałej działalności operacyjnej, na którego spadek r/r wpłynęły głównie konieczność ujęcia w rachunku zysków i strat opcji put związanych z ewentualnym nabyciem przez FFiL Śnieżka SA pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. (w 2021 roku zobowiązanie może być już potencjalnie wymagalne);

 • Z uwagi na dobre wyniki węgierskiej spółki osiągnięte w 2020 roku wyżej opisane opcje put zostały wycenione w tej pozycji rachunku zysków i strat na 9 640 tys. PLN;

 • niższy podatek dochodowy ze względu na istotny udział w wyniku dywidend od spółek zależnych (które nie są opodatkowane).

W 2020 roku nie wystąpiły inne niż opisane w niniejszym Sprawozdaniu czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Sytuacja majątkowa

Grupa Kapitałowa Śnieżka

Na poziom wielkości bilansowych Grupy (w tym FFiL Śnieżka SA) wpływa zjawisko sezonowości. Zostało ono dokładniej opisane w punkcie 1.5 Sprawozdania.

Na koniec 2020 roku aktywa Grupy wynosiły 709 564 tys. PLN, co stanowi wzrost o 48 116 tys. PLN (7,3%) w porównaniu z końcem poprzedniego roku. Wartość aktywów trwałych Grupy (stanowiących 69,4% jej aktywów ogółem) w ciągu roku wzrosła o 18,4% do 492 412 tys. PLN – przede wszystkim w wyniku inwestycji rozwojowych realizowanych przez FFiL Śnieżka SA.

Wartość aktywów obrotowych Grupy osiągnęła poziom 217 152 tys. PLN, co oznacza spadek o 11,6% w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2019 roku. Główny składnik aktywów obrotowych Grupy stanowiły zapasy wycenione na 104 098 tys. PLN (-4,0% r/r), na które składały się w szczególności wyroby gotowe i materiały. Na koniec 2020 roku Grupa posiadała także należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w wysokości 95 259 tys. PLN, które obniżyły się o 5,5%.

Na spadek wartości aktywów obrotowych Grupy wpłynęło zmniejszenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Na koniec 2020 roku ich wartość wyniosła 15 513 tys. PLN.

Na koniec 2020 roku kapitał własny Grupy wyniósł 326 269 tys. PLN i był o 9,4% wyższy niż na koniec ubiegłego roku. Oznacza to, że w 46,0% finansowała ona swoją działalność ze środków własnych.

Dodatnio na wartość kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wpłynęło przede wszystkim przeznaczenie części zysku netto spółek z Grupy za 2020 rok na kapitał zapasowy, a w rezultacie wzrost zysków zatrzymanych. Ujemnie – różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań zagranicznych oraz wycena opcji put związanych z ewentualnym nabyciem pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe.

W raportowanym okresie zmieniła się struktura zobowiązań Grupy – wzrosły zobowiązania krótkoterminowe, a jednocześnie zmniejszyły się zobowiązania długoterminowe. Jest to pochodną reklasyfikacji części zadłużenia bankowego z pozycji długoterminowej na krótkoterminową oraz ujęciu opcji put w pozycji krótkoterminowej, ponieważ w roku 2021 takie zobowiązanie może być już potencjalnie wymagalne.

Na 31 grudnia 2020 roku zobowiązania długoterminowe Grupy osiągnęły poziom 119 323 tys. PLN
(-24,9% r/r) i stanowiły 16,8% sumy bilansowej. W przeważającej części składały się na nie zobowiązania z tytułu kredytów bankowych (96 638 tys. PLN) – w tym kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania inwestycji rozwojowych, a także zobowiązania z tytułu leasingu oraz rezerwy na świadczenia pracownicze.

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy ukształtowały się na poziomie 263 972 tys. PLN (+29,2% r/r) i stanowiły 37,2% sumy bilansowej Grupy. Główna ich część (147 370 tys. PLN) przypadała na zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w celach inwestycyjnych, jak i na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej – w związku z decyzją o zapewnieniu spółkom z Grupy dodatkowego finansowania zewnętrznego na wypadek ewentualnego pogorszenia się otoczenia makroekonomicznego i biznesowego na skutek pandemii COVID-19.

Na koniec 2020 roku o 19 354 tys. PLN (-21,1% r/r) zmniejszyły się zobowiązania Grupy z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, co wynikało m.in. ze spłaty wszystkich zobowiązań związanych z przeniesieniem aportem Pionu Handlowego z FFiL Śnieżka SA do spółki zależnej – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: TM Investment Sp. z o.o.). Zwiększyły się natomiast,
o 38 214 tys. PLN, inne zobowiązania krótkoterminowe – przede wszystkim z tytułu wyceny opcji put (szczegóły zostały opisane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w nocie 4.23.1).

Opcje put i call

Istotą wyżej opisanej opcji put, ujętej w bilansie Grupy, jest to, że Lampo Kft. (drugi z udziałowców węgierskiej spółki zależnej) ma ewentualnie prawo sprzedać (opcja put), a FFiL Śnieżka ma obowiązek nabyć pozostałe 20% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.

Natomiast opcja call daje Spółce prawo, w specyficznych przypadkach, nabyć pozostałe 20% udziałów. Jednocześnie Zarząd FFiL Śnieżka SA zakłada długoterminową współpracę z Poli-Farbe w obecnym modelu (wypracowanym w toku rozmów z Antalem Szabó, założycielem i dyrektorem zarządzającym Poli-Farbe Vegyipari Kft.) i aktualnie nie prowadzi negocjacji w sprawie ewentualnego nabycia pozostałych 20% udziałów w węgierskiej spółce.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

Na koniec 2020 roku aktywa Spółki wynosiły 660 562 tys. PLN, co stanowi wzrost o 83 010 tys. PLN, (14,4%) w porównaniu z końcem poprzedniego roku.

Wartość aktywów trwałych Spółki (stanowiąca 75,1% jej aktywów ogółem) w ciągu roku wzrosła o 20,4%, do 495 984 tys. PLN – przede wszystkim w wyniku rozbudowy oraz modernizacji linii produkcyjnych w Lubzinie i Pustkowie, a także zakończeniem I etapu budowy Centrum Logistycznego. Jednocześnie w raportowanym okresie o 8 771 tys. PLN zwiększyła się wartość aktywów niematerialnych, co jest wynikiem m.in. zakończenia głównych wdrożeń w ramach prowadzonego od 2018 roku projektu cyfrowej transformacji pod nazwą Change IT.

Wartość aktywów obrotowych Spółki osiągnęła poziom 164 578 tys. PLN, czyli prawie takie sam jak na 31 grudnia 2019 roku. Główny składnik tych aktywów stanowiły należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w wysokości 79 927 tys. PLN, co jest pochodną dobrych wyników sprzedażowych. Spółka miała ponadto zapasy wycenione na 76 436 tys. PLN.

Na koniec 2020 roku FFiL Śnieżka SA w 32,7% finansowała swoją działalność ze środków własnych, co oznacza utrzymanie tego wskaźnika na poziomie zbliżonym do końca 2019 roku (-0,6 p.p.). Takie saldo jest wypadkową zwiększenia poziomu zewnętrznego finansowania i wzrostu kapitału własnego Spółki – głównie w wyniku przeznaczenia 16 403 tys. PLN zysku na kapitał zapasowy.

Podobnie jak w przypadku Grupy, w raportowanym okresie zmieniła się struktura zobowiązań FFiL Śnieżka SA. Na koniec 2020 roku zobowiązania długoterminowe Spółki zmniejszyły się o 4 317 tys. PLN (-2,1% r/r), co głównie wynikało ze zmniejszenia stanu oprocentowanych kredytów i pożyczek.

O 63 464 tys. PLN wzrosły natomiast zobowiązania krótkoterminowe (+35,1%), głównie za sprawą wzrostu stanu bieżącej części oprocentowanych kredytów i pożyczek (wzrost o 74 084 tys. PLN). Zwiększenie się tej pozycji bilansowej wynika z zaciągnięcia przez Spółkę nowych kredytów (na inwestycje i na bieżącą działalność operacyjną), a także pożyczki od spółki zależnej Poli-Farbe w wysokości 3 mld HUF (na 31 grudnia 2020 roku była ona wyceniona na około
36 600 tys. PLN). Spółka informowała o tym w raporcie 22/2020 z 28 września 2020 roku. Część zobowiązań krótkoterminowych FFiL Śnieżka SA stanowi pożyczka od spółki zależnej – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. (wcześniej TM Investment Sp. z o.o.) na kwotę 93 350 tys. PLN.

W zobowiązaniach krótkoterminowych Spółka wycenia ponadto zobowiązania z tytułu opcji put (związanej z ewentualnym nabyciem pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe) na kwotę 11 960 tys. PLN, ponieważ w roku 2021 takie zobowiązanie może być już potencjalnie wymagalne.

Na spłatę kredytów zaciągniętych na zakup udziałów w Poli-Farbe w 2019 roku (rozliczanych w forintach węgierskich) FFiL Śnieżka przeznacza i planuje przeznaczać środki pochodzące z dywidend wypłacanych przez węgierską spółkę zależną. Planowane jest także dokonywanie spłat bezpośrednio w węgierskiej walucie, w celu uniknięcia ryzyka kursowego.

Na koniec 2020 roku o 15 853 tys. PLN (-31,1% r/r) zmniejszyły się zobowiązania Spółki z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, co wynikało m.in. ze spłaty wszystkich zobowiązań związanych z przeniesieniem aportem Pionu Handlowego z FFiL Śnieżka SA do spółki zależnej – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: TM Investment Sp. z o.o.).

Zwiększyły się natomiast – o 11 607 tys. PLN inne zobowiązania krótkoterminowe, przede wszystkim ze względu na wycenę ww. opcji put związanych z ewentualnym nabyciem pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe.

Przepływy pieniężne

Grupa Kapitałowa Śnieżka

W 2020 roku Grupa osiągnęła ujemne przepływy pieniężne w wysokości 16 919 tys. PLN. W rezultacie na koniec tego okresu środki pieniężne Grupy wynosiły 15 513 tys. PLN.

Na przepływy pieniężne Grupy złożyły się:

 • Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 120 692 tys. PLN
  Dodatnio na ich wielkość wpłynął poziom zysku brutto wypracowanego przez Grupę (po korektach wyniósł on 137 064 tys. PLN) oraz zmiany w kapitale obrotowym Grupy (łącznie 3 943 tys. PLN), zaś ujemnie zapłacony podatek dochodowy (20 315 tys. PLN).

 • Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 124 813 tys. PLN
  Spółki z Grupy poniosły wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych (łączny ujemny wpływ w wysokości 126 837 tys. PLN). Największą część tej kwoty stanowiły wydatki związane z kontynuacją inwestycji rozwojowych w FFiL Śnieżka SA. Dodatnio na przepływy z działalności inwestycyjnej wpłynęła sprzedaż aktywów trwałych (1 939 tys. PLN).

 • Ujemne przepływy z działalności finansowej w wysokości 12 798 tys. PLN.
  Obok zaciągnięcia przez spółki Grupy nowych kredytów na kwotę 89 236 tys. PLN, wynikającego z potrzeb inwestycyjnych, jak i bieżącej działalności operacyjnej, wpływ na przepływy z działalności finansowej miały: spłata kredytów i pożyczek na kwotę 60 261 tys. PLN oraz wypłacenie dywidend przez spółki z Grupy (37 998 tys. PLN)

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

W 2020 roku Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne w wysokości 525 tys. PLN. W rezultacie na koniec tego okresu środki pieniężne Spółki wynosiły 5 933 tys. PLN.

Na przepływy pieniężne Spółki złożyły się:

 • Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 45 259 tys. PLN
  Dodatnio na ich wielkość wpłynęły poziom zysku brutto wypracowanego przez Spółkę (po korektach wyniósł on 54 040 tys. PLN) oraz zmiany w kapitale obrotowym Grupy (łącznie 4 593 tys. PLN), zaś ujemnie zapłacony podatek dochodowy (13 374 tys. PLN).

 • Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 80 059 tys. PLN
  Spółka poniosła wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych (ujemny wpływ w wysokości 117 543 tys. PLN). Były one związane z rozbudową i modernizacją linii produkcyjnych Spółki (głównie w Pustkowie i Lubzinie), budową Centrum Logistycznego w Zawadzie (w 2020 roku zakończono I etap inwestycji i rozpoczęto II etap) o poniesieniem nakładów na nowe oprogramowanie informatyczne w Spółce (na początku raportowanego okresu miały miejsce główne wdrożenia w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT). Ponadto Spółka otrzymała dywidendy od spółek zależnych, łącznie w wysokości 36 177 tys. PLN, które dodatnio wpłynęły na przepływy z działalności inwestycyjnej.

 • Dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 34 275 tys. PLN.
  Obok zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek na kwotę 145 227 tys. PLN, wynikającego z potrzeb inwestycyjnych Spółki, jak i bieżącej działalności operacyjnej, wpływ na przepływy z działalności finansowej miały: spłata kredytów i pożyczek na kwotę 73 252 tys. PLN i wypłata dywidendy z zysku netto za 2019 rok.

Wskaźniki finansowe

Grupa Kapitałowa Śnieżka

W 2020 roku Grupa wypracowała wyższe marże niż w poprzednim roku na wszystkich poziomach zysku: netto (o 1,8 p.p.), EBIT (o 1,5 p.p.) oraz EBITDA (+1,7 p.p.). Ich poprawa to rezultat wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przy niższym wzroście kosztów.
Dzięki osiągnięciu przez Grupę wyższego zysku netto poprawiły się także jej wskaźnik zwrotu z aktywów, ROA (o 1,1 p.p.) oraz zwrotu z kapitału własnego, ROE (o 5,0 p.p.).

Pomimo utrzymującego się popytu na farby i lakiery z segmentów cenowych średniego (mainstream) oraz premium, w porównaniu z poprzednim rokiem nieznacznie obniżyła się natomiast marża brutto na sprzedaży (o 0,3 p.p.).

Na 31 grudnia 2020 roku ogólne zadłużenie Grupy nieznacznie się obniżyło (-0,9 p.p.). Spadek wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym o 5,5 p.p. wynika z szybszego w stosunku do kapitału własnego wzrostu aktywów trwałych.

Wskaźniki płynności Grupy ukształtowały się na niższym poziomie niż rok wcześniej, co wynika ze zmiany struktury zadłużenia, tj. wzrostu zobowiązań krótkoterminowych i spadku zobowiązań długoterminowych.

Wskaźnik dług netto/EBITDA Grupy wyniósł 1,68.

Zarząd Spółki monitoruje sytuację w związku z pandemią COVID-19 i podejmuje działania mające na celu utrzymanie optymalnego, bezpiecznego poziomu płynności Grupy. W tym celu FFiL Śnieżka SA podpisała m.in. umowy kredytu odnawialnego i wielocelowego z bankiem PKO Bankiem Polskim S.A., umowę faktoringu z ING Commercial Finance Polska SA oraz umowę pożyczki ze swoją spółką zależną – Poli-Farbe.

Grupa Kapitałowa Śnieżka zarządza zadłużeniem odsetkowym w sposób konserwatywny, przyjmując za optymalny stan zadłużenia na poziomie 1x EBITDA. Jego obecny, nieznacznie wyższy poziom wynika z prowadzonego cyklu inwestycyjnego. Jednocześnie, w celu obniżenia zadłużenia do optymalnego poziomu, Spółka planuje prolongowanie umów kredytowych na lata 2022 i następne.

W 2020 roku cykl konwersji gotówki w Grupie utrzymał się na poziomie nieco ponad 65 dni – pomimo przyspieszenia rotacji zapasów oraz należności. Wynikało to ze skrócenia o prawie 25 dni cyklu zobowiązań, tj. szybszego regulowania płatności wobec kontrahentów przez spółki z Grupy.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

W 2020 roku Spółka wypracowała nieznacznie wyższą marżę zysku netto (o 0,6 p.p.) niż w poprzednim roku. Poza wzrostem przychodów ze sprzedaży jest to pochodna otrzymania wyższych niż rok wcześniej dywidend od spółek zależnych.
Pomimo utrzymującego się popytu na farby i produkty do ochrony i pielęgnacji drewna z segmentów cenowych premium (marki Magnat i Vidaron) i średniego (marka Śnieżka), marża brutto na sprzedaży obniżyła się o 1,6 p.p. – m.in. za sprawą wynikającego z cyklu życia produktu Śnieżka Satynowa jego wycofania z rynku.

Wskaźniki rentowności EBIT i EBITDA odnotowały spadki w porównaniu z poprzednim rokiem odpowiednio o 3,0 i 2,6 p.p. Poza niewielkim wzrostem kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu duży wpływ na te marże miała konieczność ujęcia w rachunku zysków i strat opcji put związanych z ewentualnym nabyciem przez FFiL Śnieżka SA pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft., ponieważ w roku 2021 takie zobowiązanie może być już potencjalnie wymagalne.

Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) spadł o 1,0 p.p., co wynika ze wzrostu aktywów (Spółka zakończyła rozbudowę linii produkcyjnych oraz I etap Centrum Logistycznego w Zawadzie). Z kolei wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE) utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Na 31 grudnia 2020 roku ogólne zadłużenie Spółki nieznacznie wzrosło (+0,6 p.p.), a wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym o spadł o 3,1 p.p., co wynika z szybszego w stosunku do kapitału własnego wzrostu aktywów trwałych.

W porównaniu z poprzednim rokiem obniżyły się także wskaźniki płynności Spółki. Podobnie jak w przypadku Grupy, wynika to ze zmiany struktury zadłużenia, tj. wzrostu zobowiązań krótkoterminowych i spadku zobowiązań długoterminowych, a także prezentowania w zobowiązaniach krótkoterminowych kredytów o zapadalności dłuższej niż rok, ale posiadanych głównie z przeznaczeniem do obrotu jako krótkoterminowe (zgodnie z MSR).

Jednocześnie – wobec braku negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na wyniki – Spółka kontynuuje największy w swojej historii cykl inwestycyjny zaplanowany na lata 2018-2022.

W 2020 roku cykl konwersji gotówki w Spółce wydłużył się o 17 dni w stosunku do poprzedniego roku, pomimo przyspieszenia rotacji zapasów oraz należności. Wynikało to ze skrócenia o 30 dni cyklu zobowiązań, tj. szybszego regulowania przez Spółkę płatności wobec kontrahentów.

Inwestycje

Grupa Kapitałowa Śnieżka

W 2020 roku łączne nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej Śnieżka wyniosły 126 872 tys. PLN i były o 35,4% (69 486 tys. PLN) niższe w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie poziom wydatków był wyższy w porównaniu do szacunków zaprezentowanych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za 2019 rok (tj. kwoty ok. 95,5 mln zł). Zwiększenie nakładów na inwestycje pod koniec roku wynikało z wyprzedzenia założonych w harmonogramie na 2020 rok prac inwestycyjnych w Centrum Logistycznym w Zawadzie.

Polityka inwestycyjna prowadzona w Grupie Kapitałowej Śnieżka w 2020 roku była kontynuacją polityki z lat poprzednich. Realizacja poszczególnych zadań przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym, z pewnymi korektami wynikającymi z bieżących potrzeb Grupy bądź zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego.

Inwestycje przeprowadzone przez Grupę w 2020 roku były skoncentrowane przede wszystkim na:

 • rozbudowie zdolności magazynowych oraz poprawie efektywności procesów logistycznych,

 • wzroście mocy produkcyjnych oraz wydajności linii produkcyjnych,

 • transformacji IT w celu podniesienia efektywności biznesowej,

 • poprawie warunków pracy,

 • rozwoju infrastruktury dla badań i rozwoju,

 • optymalizacji kosztów wytwarzania,

 • automatyzacji procesów.

Źródłem finansowania inwestycji przez Grupę były środki własne oraz kredyty bankowe.

Inwestycje w FFiL Śnieżka SA

Przeważającą część wydatków inwestycyjnych Grupy stanowiły nakłady na cele rozwojowe realizowane przez FFiL Śnieżka SA. Łączne nakłady na inwestycje w Spółce wyniosły 117 578 tys. PLN i były o 36,0% (66 215 tys. PLN) niższe niż rok wcześniej, kiedy poza m.in. inwestycjami rzeczowymi konieczne było sfinansowanie nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe.

W 2020 roku w Spółce, między innymi:

 • ukończono I etap budowy Centrum Logistycznego w Zawadzie i rozpoczęto jej II etap,

 • uruchomiono zautomatyzowaną linię do konfekcji farb wodnych,

 • wdrożono nowe oprogramowanie informatyczne w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT (główne wdrożenia miały miejsce na początku raportowanego okresu),

 • zmodernizowano bazę badawczo-rozwojową,

 • odbudowano flotę środków transportu.

Źródłem finansowania inwestycji przez Spółkę oraz Spółkę były przede wszystkim środki własne oraz kredyty bankowe.

W 2020 roku, w:

 • Poli-Farbe Vegyipari Kft. – m.in. rozbudowano linię technologiczną do produkcji farb wodnych i odnowiono zasoby floty środków transportu.

 • Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. – m.in. rozbudowano linię do produkcji szpachli suchej.

Zarząd FFiL Śnieżka SA nie przewiduje wystąpienia problemów ze sfinansowaniem zamierzeń inwestycyjnych Grupy oraz Spółki na 2021 rok, z których największym kontynuacja budowy Centrum Logistycznego w Zawadzie.

Środki własne oraz podpisane umowy kredytowe z bankami, pozwalają na bezpieczne sfinansowanie zaplanowanych na 2021 rok zamierzeń inwestycyjnych. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w Grupie w tym okresie może wynieść ok. 96 mln zł.

Jednocześnie, w związku z pandemią COVID-19, Zarząd nie wyklucza podjęcia działań wzmacniających płynność finansową poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka i czasowego ograniczenia wydatków nie związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną.

Najistotniejsze umowy

 • Umowa kredytu obrotowego odnawialnego z PKO BP

  30 kwietnia 2020 roku FFiL Śnieżka SA podpisała z PKO Bank Polski S.A. umowę kredytu obrotowego odnawialnego. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 25 mln PLN na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

  Celem podpisania umowy jest finansowanie bieżących potrzeb FFiL Śnieżka SA związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów.

  Spółka informowała o tym w raporcie nr 4/2020 z 30 kwietnia 2020 roku.

 • Umowa faktoringu z ING Commercial Finance Polska

  14 maja 2020 roku FFiL Śnieżka SA podpisała z ING Commercial Finance Polska Spółka Akcyjna umowę faktoringu.

  Przedmiotem umowy jest świadczenie przez faktora na rzecz Spółki usług faktoringowych obejmujących nabywanie wierzytelności przysługujących Śnieżce od jej wybranych odbiorców (dystrybutorów) na podstawie zawartych umów handlowych. Faktor będzie nabywał od Spółki wierzytelności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców (faktoring z regresem).

  Celem podpisania umowy jest zapewnienie Spółce optymalnego poziomu płynności finansowej oraz ograniczenie ryzyk będących następstwem pandemii choroby COVID-19.

  Spółka informowała o tym w raporcie nr 6/2020 z 14 maja 2020 roku.

 • Aneks do umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska

  1 lipca 2020 roku FFiL Śnieżka SA podpisała aneks do umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska Spółka Akcyjna.

  Przedmiotem aneksu jest rozszerzenie o jeden podmiot kręgu odbiorców (dystrybutorów), od których wierzytelności przysługujące Spółce z tytułu umów będą nabywane przez faktora w ramach ustalonego limitu zaangażowania. Pozostałe istotne postanowienia umowy nie zostały zmienione.

  Spółka informowała o tym w raporcie nr 14/2020 z 1 lipca 2020 roku.

 • Umowa pożyczki z Poli-Farbe Vegyipari Kft.

  10 sierpnia 2020 roku FFiL Śnieżka SA podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną – Poli-Farbe.

  Spółka Poli-Farbe udzieliła Śnieżce pożyczkę odnawialną w kwocie do 1,5 mld HUF (tj. około 19,12 mln PLN), od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 roku.

  Spółka informowała o tym w raporcie nr 18/2020 z 10 sierpnia 2020 roku.

 • Aneks do umowy pożyczki z Poli-Farbe Vegyipari Kft.

  28 września 2020 roku FFiL Śnieżka SA podpisała aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną – Poli-Farbe.

  Przedmiotem aneksu jest zwiększenie kwoty pożyczki z 1,5 mld HUF (tj. około 18,75 mln PLN) do 3 mld HUF (tj. około 37,51 mln PLN). Pozostałe istotne postanowienia umowy nie zostały zmienione.

  Umowa pożyczki jest jednym z działań podjętych przez Spółkę w celu utrzymania optymalnego, bezpiecznego poziomu płynności w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka.

  Spółka informowała o tym w raporcie nr 22/2020 z 28 września 2020 roku.

 • Aneks do umowy na realizację budowy Centrum Logistycznego – II etap inwestycji

  16 grudnia 2020 roku FFiL Śnieżka SA podpisała aneks do umowy o roboty budowlane na realizację budowy Centrum Logistycznego w Zawadzie.

  Zgodnie z ww. aneksem i w związku z ukończeniem I etapu inwestycji, Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "Hand-Bud" Sp. z o.o. – w ramach realizacji II etapu inwestycji – zwiększyło zakres robót o wykonanie: części administracyjnej budynku (stan otwarty), placów i dróg dojazdowych, zagospodarowania terenu i wykonanie wybranych instalacji wewnętrznych.

  Szacunkowe wynagrodzenie za realizację II etapu inwestycji, oparte o kosztorys ofertowy, wyniesie 70,75 mln PLN. Ostateczne rozliczenie II etapu inwestycji zostanie oparte na kosztorysie powykonawczym, dokonanym po jej zakończeniu.

  Według harmonogramu obowiązującego na dzień publikacji Sprawozdania uruchomienie Centrum Logistycznego w Zawadzie jest planowane na pierwsze miesiące 2022 roku.

  Celem budowy Centrum Logistycznego Śnieżki w Zawadzie jest zwiększenie mocy logistycznych (możliwość zmagazynowania większej ilości wyrobów gotowych i wysyłania większej liczby palet na dobę) oraz obniżenie kosztów procesów logistycznych w Spółce i wybranych spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka. Nowy obiekt przejmie funkcje dotychczasowych Magazynów Wyrobów Gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie.

  Spółka informowała o tym w raporcie nr 26/2020 z 16 grudnia 2020 roku.

W 2020 roku Spółka podpisała następujące znaczące dla jej działalności umowy ubezpieczenia:

 • między Spółką a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. została podpisana umowa, której przedmiotem jest ubezpieczenie mienia (budynków, środków obrotowych, maszyn i urządzeń) i utraty zysku. Umowę zawarto na okres od 1 listopada 2020 roku do 30 września 2021 roku.

 • między Spółką a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. została zawarta umowa ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym. Umowa obowiązuje w okresie od 1 listopada 2020 roku do 30 września 2021 roku.

 • między Spółką a Chubb European Group Limited podpisana została umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Umowę zawarto na okres od 1 listopada 2020 roku do 30 września 2021 roku.

 • między Spółką a Chubb European Group Limited podpisana została umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Organów Spółki. Umowa obowiązuje w okresach: od 1 października 2020 roku do 15 września 2021 roku.

Także pozostałe spółki z Grupy posiadają umowy ubezpieczenia, których przedmiotem jest ubezpieczenie mienia: budynków, budowli, linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń.

 • Aneks do umowy kredytu obrotowego odnawialnego z PKO BP

  11 lutego 2021 roku FFiL Śnieżka SA podpisała aneks do umowy kredytu obrotowego odnawialnego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

  Przedmiotem aneksu jest zmiana harmonogramu spłaty kredytu. Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie. Celem podpisania umowy jest finansowanie bieżących potrzeb Spółki związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów.

  Spółka informowała o tym w raporcie nr 2/2021 z 11 lutego 2021 roku.

 • Aneks do umowy kredytu wielocelowego z PKO BP

  11 lutego 2021 roku FFiL Śnieżka SA podpisała aneks do umowy kredytu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z 22 stycznia 2007 roku.

  Przedmiotem aneksu jest:

  • przystąpienie do umowy spółki zależnej FFiL Śnieżka SA – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.,
  • wydłużenie okresu kredytowania,
  • rozszerzenie zabezpieczeń kredytu o weksle in blanco i wierzytelności przysługujące bankowi z tytułu kredytu obrotowego odnawialnego, udzielonego na podstawie odrębnej umowy,

Kwota kredytu a także pozostałe istotne postanowienia umowy nie zostały zmienione. Celem podpisania umowy jest finansowanie bieżących potrzeb spółek, związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów.
Spółka informowała o tym w raporcie nr 3/2021 z 11 lutego 2021 roku.

Inne

Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na sprawozdania

W 2020 roku nie wystąpiły inne niż opisane w Sprawozdaniu czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na sprawozdania finansowe Grupy oraz Spółki.

Na przełomie 2020/2021 zrealizowano kluczowy z etapów procesu zmian modelu operacyjnego i zarządzania Grupą Kapitałową Śnieżka. 1 stycznia 2021 roku – na podstawie podpisanej w dniu 29 grudnia 2020 roku umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pionu handlowego), zawartej pomiędzy FFiL Śnieżka SA i Śnieżka Trade Of Colours Sp. z o.o. – nastąpiło przeniesienie przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu). Wartość godziwa przedmiotu wkładu została ustalona na kwotę odpowiadającą wartości nominalnej nowoutworzonych udziałów obejmowanych za wkład niepieniężny (aport).

Powyższe zdarzenie będzie miało wpływ na sprawozdania finansowe Grupy oraz Spółki za rok obrotowy 2021.

Kredyty i pożyczki (w tym koszty ich obsługi)

Informacje o zawartych i aneksowanych w 2020 roku obrotowym znaczących umowach kredytów, faktoringu i pożyczek opisano w punkcie 1.7.2 Sprawozdania.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek w 2020 roku obciążyły wynik finansowy:

 • na kwotę̨ 3 934 tys. PLN w sprawozdaniu FFiL Śnieżka SA,
 • na kwotę 2 516 tys. PLN w sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Na 31 grudnia 2020 roku FFiL Śnieżka SA miała zawarte umowy z następującymi bankami: Pekao, PKO BP, Bank Handlowy i ING Bank Śląski oraz z firmą faktoringową ING Commercial Finance. Ponadto Spółka miała obowiązujące umowy pożyczek ze swoimi spółkami zależnymi – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. (wcześniej TM Investment Sp. z o.o.) oraz Poli-Farbe Vegyipari Kft.

Na 31 grudnia 2020 roku Poli-Farbe Vegyipari Kft. miała podpisane umowy z bankami Raiffeisen i CIB.

Na 31 grudnia 2020 roku Śnieżka-Ukraina miała podpisane umowy z bankami Oszczadbank, KredoBank i Credit Agricole.

Na 31 grudnia 2020 roku Śnieżka-BelPol miała podpisaną umowę z bankiem DABRABYT.

Udzielone poręczenia

Na 31 grudnia 2020 roku nie było istotnych poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Spółkę lub jej jednostkę zależną jednemu podmiotowi.

Istotne postępowania

Spółka otrzymała w marcu 2021 roku wynik kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu w przedmiocie rzetelności deklarowanych podstaw i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok.

Urząd Celno-Skarbowy uznał, że w badanym okresie Spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów o kwotę 13,80 mln zł w związku z ponoszonymi wydatkami na nabycie praw do korzystania z wartości niematerialnych.

Zarząd Spółki nie zgadza się z ww. poglądem organu wyrażonym w otrzymanym Wyniku Kontroli i nie będzie dokonywała korekty deklaracji CIT-8 za badany okres i uważa, że rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za okres objęty kontrolą było prawidłowe. W związku z powyższym stanowiskiem, nie utworzono rezerwy na potencjalny obowiązek zapłaty zaległego podatku dochodowego wraz odsetkami za zwłokę.

Ze względu na rozbieżność stanowisk Spółki oraz Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego istnieje możliwość, że zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe we wskazanym powyżej zakresie. Zarząd Spółki zamierza przedstawić szeroką argumentację potwierdzającą prawidłowość dokonywanych rozliczeń podatkowych w badanym okresie. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania podatkowego, po stronie Spółki może powstać obowiązek zapłaty podatku dochodowego w kwocie około 2,62 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na chwilę obecną wynosiłyby około 0,84 mln zł.

W 2020 roku nie wystąpiły, za wyjątkiem w.w., istotne postępowania toczące się̨ przed sądem, organem właściwym dla postepowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Spółki lub jej jednostek zależnych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W 2020 roku przez Spółkę lub jej jednostki zależne nie zostały zawarte transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok, w nocie 4.27.2.