RAPORT ROCZNY 2020

Zapraszamy do zapoznania się
z folderem!

W RAMACH KOLORU

POBIERZ SKRÓCONY RAPORT ROCZNY

Pełna wersja online już wkrótce!

Szanowni Państwo,


W 2020 roku – po latach intensywnego rozwoju i w drodze wzrostu organicznego, i poprzez akwizycje – Grupa Kapitałowa Śnieżka przystąpiła do wdrażania zaplanowanej wiele lat temu zmiany w modelu operacyjnym i podejściu do zarządzania. Nowoczesnego konceptu, rozpowszechnionego wśród organizacji o zasięgu międzynarodowym, zakładającego wydzielenie w ramach Grupy centrów kompetencji dla najważniejszych obszarów jej działalności. Zwieńczeniem tego procesu było przeniesienie z początkiem 2021 roku Pionu Handlowego (prowadzącego działalność marketingową i sprzedażową) ze struktur FFiL Śnieżka SA do kontrolowanej przez nią w 100% spółki zależnej – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.

W nowym modelu FFiL Śnieżka SA, spółka dominująca, będzie centrum kompetencji w zakresie badań i rozwoju, produkcji oraz zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, dystrybucja, magazynowanie i logistyka), a Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. – sprzedaży i marketingu. Procesy i najlepsze praktyki opracowane w tych spółkach będą implementowane do spółek wchodzących w skład naszej Grupy zlokalizowanych w Polsce i za granicą – w tym drugim przypadku z uwzględnieniem specyfiki lokalnych rynków. Zmiany te pozwolą na skuteczniejszą egzekucję naszej wizji biznesowej, ujednolicenie standardów zarządczych i pełne wykorzystanie efektu skali.

Pobierz skrócony raport i dowiedz się więcej →

Grupę Kapitałową Śnieżka tworzą podmioty operujące na rynku farb i lakierów. W nowoczesnych zakładach produkcyjnych Grupy zlokalizowanych w czterech krajach – w Polsce, na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi) wytwarza się rocznie około 190 mln kg (szacowana wartość, uwzględniająca powiększenie się Grupy o Poli-Farbe) różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne. Wyroby Grupy są dedykowane do dekoracji i ochrony różnego rodzaju podłoży. Na koniec 2020 roku Grupa zatrudniała 1 367 pracowników.

Pobierz skrócony raport i dowiedz się więcej →

Cele strategiczne Grupy są skupione są wokół koncentracji na wybranych rynkach europejskich i pozaeuropejskich, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, z dominującym znaczeniem rynku polskiego, i istotnym znaczeniu rynku węgierskiego i ukraińskiego. Grupa zamierza realizować ten cel poprzez koncentrację na rozwoju w określonych krajach oraz na umacnianiu pozycji w segmencie farb dekoracyjnych oraz w innych kategoriach produktowych na czterech strategicznych rynkach: polskim, węgierskim, ukraińskim i białoruskim.

Pobierz skrócony raport i dowiedz się więcej →

Istotnym wsparciem w efektywnej realizacji założeń strategicznych jest wypracowany w Spółce, przy zaangażowaniu jej całego zespołu, katalog wartości organizacyjnych, będący integralną częścią̨ budowania w Spółce kultury wysokiego zaangażowania. Wartości organizacyjne FFiL Śnieżka SA stanowią nasze DNA – wyznaczają̨ zasady działania i fundamenty postaw na wszystkich szczeblach organizacji i wspierają̨ jednocześnie sposób realizacji ambitnych celów biznesowych. Wartości organizacyjne są implementowane do spółek Grupy.

Pobierz skrócony raport i dowiedz się więcej →

Kilkanaście rynków zagranicznych, na których aktywnie działaliśmy w 2020 roku:

 • Węgry
 • Ukraina
 • Białoruś
 • Mołdawia
 • Rosja
 • Litwa
 • Kazachstan
 • Czechy
 • Słowacja
 • Rumunia
 • Gruzja
 • Armenia
 • Wielka Brytania
 • Chorwacja
 • Serbia
Pobierz skrócony raport i dowiedz się więcej →
Pobierz skrócony raport i dowiedz się więcej →

Dynamicznie się rozwijamy, systematycznie zwiększając swoje moce produkcyjne i rozbudowując infrastrukturę, nasze produkty trafiają na kolejne rynki eksportowe, a zespół pracowników tworzący Grupę Kapitałową Śnieżka stale się powiększa. Intensywne procesy rozwojowe mają miejsce w warunkach zakorzenionej w naszej działalności dbałości o przejrzystość zasad i procedur oraz wynikającej z niej systematyczności i konsekwencji procesów. Towarzyszy im wielowymiarowy, stale rozwijany monitoring działań z zakresu aspektów niefinansowych, co pokazują analizowane w dalszej części sprawozdania wskaźniki.

Szczegółowe informacje

korporacyjne i finansowe:

Kontakt:

Izabela Chmiel

Dyrektor Biura Zarządu

Aleksandra Małozięć

Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej

+48 14 680 54 83

POBIERZ SKRÓCONY RAPORT ROCZNY

Pełna wersja online już wkrótce!

Siedziba Spółki:

00-854 Warszawa

Al. Jana Pawła II 23


Adres do korespondencji:

39-207 Brzeźnica

ul. Dębicka 44

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA